Kronika Ustronia

Kronika Ustronia

Na przełomie XIII i XIV wieku Piastowie cieszyńscy czynią staranie o większe zaludnienie kraju i najprawdopodobniej wówczas powstała miejscowość Ustroń. Mogło to być zupełnie nowe osiedle, bądź też powstałe na zgliszczach jakiejś niedużej starej osady.

 

Rok 1305

Pierwsza udokumentowana wzmianka o Ustroniu znajduje się w aktach archidiakonatu opolskiego – jako osada dziesięcin biskupich.

 

Rok 1335

Ustroń został wymieniony w pierwszym znanym spisie osad śląskich, gdzie figuruje pod nazwą Ustrona, innym razem Ustroin, Ustrin, później Ustron i Ustroń. Spór o właściwą nazwę miejscowości rozpoczął się po II wojnie światowej, kiedy Urząd Pocztowy w Ustroniu zaczął używać pieczątki „Ustroń Cieszyńska”, czyli nazwę rodzaju żeńskiego. Polska Akademia Umiejętności w Krakowie wyjaśniła sprawę podając, że nazwa „Ustroń” jest rodzaju męskiego a pochodzi od rzeczownika pospolitego rodzaju nijakiego („Dziennik Zachodni” 1949 nr 229). Pierwszy Ustroń obejmował tylko tę część wsi położoną na równinie, która później została nazwana Ustroń Dolny. Na zbocza gór pierwotny Ustroń nie sięgał, stamtąd zbierano jedynie drzewo budulcowe i na opał.

 

Rok 1444

W tym roku wybudowano w Ustroniu pierwszy, drewniany kościół wzniesiony na środku obecnego cmentarza katolickiego. Jego budowa wskazuje, że Ustroń musiał wówczas być już większą osadą, bo domu modlitwy nie wznosiło kilka osób, ale większe zbiorowisko ludzkie. Znajduje się on już w spisie kościołów na Śląsku Cieszyńskim sporządzonym przez archidiakonat opolski w 1447 r. W związku ze wzrostem ludności kościół ten okazał się za mały, a z powodu starości groził zawaleniem i w 1788 roku został on rozebrany.

 

Rok 1447

Pierwsza wzmianka historyczna o Hermanicach sięga roku 1447. Książęta cieszyńscy z rodu Piastów Bolesław II i Przemysław podjęli się po śmierci swej matki księżnej Eufemii podziału jej majątku. Przy tym podziale Hermanice przypadły Bolesławowi II.

 

Wiek XVI

Ustroń jako własność książąt cieszyńskich utrzymał się do panowania Wacława Adama (1540-1579), który z powodu trudności finansowych był zmuszony część swoich posiadłości sprzedać niższym stanom. Pierwszym znanym już właścicielem Ustronia był szlachcic Marcin Kloch z Bestwiny (Małopolska Zachodnia). W czasie wojny 30-letniej wspomnianego Klocha i cały Ustroń spotkało wielkie nieszczęście. Kraj zajmowały wojska neapolitańskie, które zachowywały się wobec ludności nie lepiej od wojsk nieprzyjacielskich. W roku 1621 szlachta cieszyńska schroniła się przed nimi wraz z zabranymi ze sobą kosztownościami do Ustronia. Tutaj napadli ją grasujący wówczas w okolicznych górach zbójnicy, obrabowali doszczętnie, wieś spalili, a jej właściciela Marcina Klocha zamordowali. Następnymi właścicielami Ustronia byli: Lubowscy, Niewiadomscy, Podholka z Zierotycz, później Czammerowie z Iskrzyczyna, Rudzki, wreszcie Spens. Natomiast stoki Beskidów i ta część Ustronia zwana później Ustroniem Górnym, była nadal własnością książąt cieszyńskich. Ludność miejscowa, a przede wszystkim osadnicy, musieli pracować na trzech ustrońskich folwarkach założonych przez szlachtę, czyli trudnili się przeważnie pracą na roli. Dowodem charakteru wsi jest pieczęć Ustronia, przedstawiająca pług jednoskibowy.

 

Wiek XVII

W pierwszej połowie XVII wieku zaczęły się zaludniać stoki Beskidów i dalsza część Polany. Zaludniali ją przeważnie chłopi uciekający przed uciskiem pańszczyźnianym. Zgłaszali się oni do urzędników książęcych z prośbą o przydział kawałka lasu, który po wykarczowaniu zamieniali na pola uprawne, na łąki i pastwiska. Imigrowali również w Beskidy z różnych stron pasterze szukający tutaj lepszych warunków bytu. Oni też zaprowadzili gospodarkę sałaszniczą w Ustroniu. Poza tym na zboczach gór osiedlali się również ludzie wyznania ewangelickiego, prześladowani najbardziej po zakończeniu wojny 30-letniej. Odprawiali w tych czasach tajne nabożeństwa na górze Równicy, gdzie ustawiono pamiątkowy kamień znajdujący się tam po dzień dzisiejszy. W pierwszej połowie XVII wieku napotyka się już wzmianki o Ustroniu Górnym. Książęta cieszyńscy z chęci powiększenia danin i pańszczyzny zaczęli wykupywać w Ustroniu Dolnym majątki szlacheckie. Ostatnia księżna z rodu Piastów Elżbieta Lukrecja (1599-1653) kupiła w roku 1633 od Michała Rudzkiego część Górnego Ustronia i Polany. Ta sama księżna wykupiła w 1637 r. część Ustronia Dolnego należącą do Czammerów i to łącznie z poddanymi chłopami. Ponieważ niektóre części Ustronia należały jeszcze do szlachty, co powodowało spory graniczne i utarczki, książę cieszyński Franciszek III wykupił w roku 1738 resztę Dolnego Ustronia. Ustroń stał się znowu własnością książąt cieszyńskich.

W maju 1683 r. przemaszerowało przez Ustroń lewe skrzydło oddziałów wojska króla polskiego Jana Sobieskiego, zdążające na walkę z Turkami pod Wiedeń. Znajdujemy o tym notatkę proboszcza goleszowskiego następującej treści: „Na święty Duch nie było ludzi na nabożeństwie dla marszu wojaków polskich na Cissownice maszerujących”. Lewe skrzydło wojsk polskich zdążających pod Wiedeń szło przez Bielsko, Skoczów, Ustroń, Cisownicę, Leszną, Trzyniec, Jabłonków. W Ustroniu blisko domu przy ul. Daszyńskiego 20, obok drogi stoi duży dąb obrośnięty bluszczem do kilkumetrowej wysokości. Badacz przyrody Andrzej Czudek podaje w „Zaraniu Śląskim” nr 3 z roku 1933 w artykule „Drzewa Sobieskiego na Śląsku” następująco: „W roku 1929 opowiadał mi stary pastuch brenneński na Równicy, iż drzewo to zostało zasadzone bardzo dawno, kiedy to pogańskie wojska rabujące w Żywiecczyźnie chciały przez Węgierską Górkę-Baranią Górę-Wisłę wpaść w kraj cieszyński, lecz zaniechały tego zamiaru na wieść, iż polskie wojsko od Bielska przeciwko nim ciągnie. Podobnie opowiadał mi historię zasadzenia dębu ustrońskiego jeden z sędziwych gospodarzy z sąsiedniej Cisownicy, który jeszcze dodał, iż na drzewie tym wisiała przez długie lata mała kapliczka z obrazem M. B. Częstochowskiej. On sam jednak już jej nie pamięta, a słyszał o tym od swego dziadka. Wygląd drzewa wskazuje na to, iż liczy około 250 lat, toteż podanie powyższe wydaje mi się dość wiarygodne, bo wiadomo, że w niedalekiej Słowacczyźnie grasowali w roku 1683 węgiersko-siedmiogrodzcy sprzymierzeńcy Turków, zapuszczający swe zagony aż w Żywiecczyznę”.

W roku 1692 obszar Ustronia wynosił 4460 ha, zabudowań było 68, (w roku 1755 było ich 116).

 

Rok 1718

Książę cieszyński wystawił w Ustroniu pierwszą karczmę. Zbudowano ją częściowo z kamienia, częściowo z drewna.

 

Rok 1722

W Ustroniu książę cieszyński miał dwa folwarki. Jeden z nich znajdujący się w Dobce, nie przynosił dochodu i dlatego został sprzedany jednemu ze Śliwków ustrońskich, a dla uzyskania od niego większego czynszu dodano mu dwóch poddanych chłopów ustrońskich. W latach późniejszych chłopi zaczęli wykupywać od księcia kawałki gruntów i zaczęli prowadzić własne gospodarstwa – nazywano ich „siedlokami”. Mimo to byli zobowiązani do płacenia czynszu, którego wysokość uzależniano od wielkości gruntu. Nadto wszyscy, którzy posiadali grunty musieli dawać ekwiwalent w naturze: gęsi, jaja miód, przędzę itp. Na wszystkich ciążył obowiązek odrabiania pańszczyzny od 1 do 3 dni tygodniowo na folwarkach książęcych, przy zwózce drewna z lasu, przy polowaniu, rybołówstwie, później przy robotach w hucie. W roku 1722 między mieszkańcami Górnego Ustronia byli tacy, którzy mieli grunta siedlacze o obszarze około 30 morgów. Należeli do nich: Dydek, Tytko, Gajcnar, Gogulka, Kocurek, Kral, Łyżbicki, Macura, Mojeścik, Nowak, 2 Rumańskich, 2 Steców, Wieczorek i Zientek.

 

Rok 1753

W latach 1750-1752 wybudowano w Ustroniu sierociniec oddany do użytku w roku 1753. Zakład przeznaczony był nie tylko dla sierot, ale także dla tzw. „źle wychowanych” dzieci rodziców akatolickich, które tam wychowywano w zasadach religii katolickiej, Uczono ich też początków literatury. W roku 1787 sierociniec został przeznaczony na farę katolicką (obecna stara fara).

 

Rok 1754

Pierwsza wzmianka o pobycie kuracjuszy w Ustroniu, którzy z powodu braku miejsca zostali zakwaterowani w sierocińcu. Pismem prezesa Komisji Religijnej w Cieszynie z dnia 9 czerwca 1754 r. zakazano przyjezdnym kuracjuszom pobytu w tym miejscu.

 

Rok 1772

Rok ten należy uważać za początek przemysłu ustrońskiego. Głównym założycielem huty był książę Albrecht, syn króla polskiego Augusta III, ożeniony z córką cesarzowej Marii Teresy. Wspominany książę otrzymał wraz z żoną Marią Krystyną dobra na Śląsku przejęte po Piastach cieszyńskich. Jednym z powodów założenia huty mogło być oderwanie od Austrii przemysłu górnośląskiego potrzebnego do prowadzenia wojen. Aby stratę wyrównać, prawdopodobnie założono hutę w Ustroniu. W roku 1772 wybudowano prymitywny piec (na miejscu obecnego Zespołu Szkół Technicznych) i w tymże roku zaczęto wytapiać rudę. W roku 1780 wybudowano na miejscu obecnych Zakładów Kuźniczych pierwszą kuźnię zwaną „Hamrem Adama”. W kilka lat później wybudowano obok wielkiego pieca kuźnię „Jana”, a w roku 1820 kuźnię Alberta (w pobliżu kościoła ewangelickiego). W następnych latach wybudowano w pobliżu dzisiejszego Nadleśnictwa w Polanie kuźnię nazwaną „Krystyna” i rozbudowano różne warsztaty pomocnicze. Założenie przemysłu spowodowało napływ nowych osadników do Ustronia. Pojawiają się wśród nich po raz pierwszy nazwiska niemieckie.

 

Rok 1785

Zakończono budowę drewnianego kościółka ewangelickiego, który stanął na obecnym placu kościelnym i służył do 1838 r. W tym czasie otwarto pierwszą prywatną szkołę ewangelicką, w której rozpoczął działalność jako pierwszy nauczyciel Jan Kasperek z płacą 40 reńskich.

 

Rok 1788

Zakończono budowę i w dniu 23 listopada dokonano poświęcenia kościoła katolickiego pod wezwaniem św. Klemensa.

 

Rok 1800

Ustroń liczył 1675 mieszkańców i posiadał 204 budynki. Ludność w tych latach trudniła się przeważnie pracą na roli, częściowo zaś w ustrońskim przemyśle. Kobiety w okresie zimy zajmowały się przędzeniem lnu i wełny. Kilku osadników posiadało warsztaty do wyrobu sukna i płótna. Komornicy, którzy również musieli odrabiać pańszczyznę udawali się w znacznej liczbie do Węgier, gdzie zajmowali się warzeniem soli. Stamtąd wracali po kilku miesiącach z zaoszczędzonym zarobkiem. Tych emigrantów nazywano „sanetrzorzami”. Wielu ustroniaków żyło z furmanek. Jeździli oni do Triestu, Wiednia, Lwowa, Pragi i Lipska z wyrobami miejscowego przemysłu, oraz do Wieliczki po sól.

 

Rok 1802

Na rozwój uzdrowiska wpłynęły kąpiele żużlowe, których powstanie jest ściśle związane z przemysłem. Żużel pochodzący z wielkiego pieca wrzucony w stanie gorącym do zimnej wody, dodawał jej pewnych związków siarkowych. Robotnicy odczuwający dolegliwości reumatyczne i gośćcowe odczuli ulgę po myciu się w zagrzanej żużlem wodzie. Po dalszych badaniach wykorzystał ten fakt właściciel, książę Albrecht, który spowodował budowę w latach 1802-1804 domu z łazienkami obok wielkiego pieca – Hotel Kuracyjny. Został on w roku 1815 przeznaczony na kwaterę dla oddziałów armii rosyjskiej biorących udział w wojnach napoleońskich. Rosjanie założyli tam restaurację, co stało się powodem zlikwidowania łazienek. Zbudowano dla nich osobne pomieszczenie w sąsiedztwie. Dom ten później jeszcze rozbudowano (obecny hotel „Ustroń”).

 

Rok 1809

W latach 1809-1810 zaczęto w Ustroniu produkcję miedziano-kruszcową. Hutę żelaza „Adama” zamieniono na hutę miedziową i na ludwisarnię oraz założono odlewnię mosiądzu. W Ustroniu zaczęto odlewać dzwony kościelne. Odlano między innymi dzwon do kościoła katolickiego w Ustroniu z napisem „Johann Żukowski – Ustroń 1815”. Żukowski był nauczycielem w Ustroniu, a dodatkowo zajmował się ludwisarstwem w hucie.

 

Rok 1811

W Ustroniu osiadł pastor Karol Kotschy, który w ciągu swej 45 letniej działalności przyczynił się do rozwinięcia nowoczesnego sadownictwa w Ustroniu i okolicy. Założył szkółkę drzewek, w której uczył chłopców hodować i uszlachetniać drzewa owocowe. Opracował i wydał w 1844 r. książkę o sadach i owocach.

 

Rok 1816

Ażeby zapobiec brakowi żywności i falom głodu, który na skutek wojen i przemaszerowujących w latach 1810-1814 wojsk nieraz występował, został wybudowany w roku 1816 przez Zarząd Dóbr Arcyksiążęcych w Cieszynie, magazyn zbożowy w Hermanicach, zwany „sypem”. W magazynie tym w czasie urodzajnych lat gromadzono zboże i ten nagromadzony zapas rozdzielano w okresach głodu. Utrzymał się on do czasów dzisiejszych.

 

Rok 1840

Około roku 1840 objął kierownictwo ośrodka kuźniczego w zakładzie „Adama” mistrz Kotucz, który rozszerzył go, organizując w nim tokarnię i ślusarnię. W fabryce tej zbudowano pierwszy na kontynencie europejskim pług parowy. Według relacji Jana Wantuły z Goji, pługów takich wykonano około 90. W okresie najwyższego rozwoju w latach 1850-1870 w ustrońskim przemyśle pracowało około 2000 robotników.

 

Lata 1848 – 1851

Od szeregu lat notuje się w Ustroniu, na skutek posuchy i nieurodzaju, tak zwane lata głodu, które najmocniej dały się we znaki w latach 1848-1851. Wycieńczonych ludzi zaczęły atakować choroby zakaźne, zwłaszcza tyfus i czerwonka. Zmarło wówczas setki osób, więc cmentarz okazał się za mały i musiał być powiększony.

 

Rok 1863

U jednego z pierwszych budzicieli życia narodowego ks. ewangelickiego Jerzego Janika znaleźli na pewien czas schronienie powstańcy styczniowi. Jego szwagier Edward Klug z Krakowa, kontaktujący się z emisariuszami powstańczymi, ukrywał na farze ustrońskiej ważniejsze dokumenty dotyczące powstania.

 

Rok 1867

Dnia 1 czerwca 1867 r. założono w Ustroniu pierwszą spółdzielnię spożywców. Była to maleńka, jednosklepowa instytucja, która umiejscowiła się w ówczesnej Czytelni Katolickiej. W początkach XX w. uległa upadłości.

 

Rok 1869

Rozpoczęto w sąsiedztwie łazienek i hali do picia serwatki budowę Parku Zdrojowego, który przetrwał do czasów dzisiejszych (park za hotelem „Ustroń”).

 

Rok 1870

Dla wzrastającej załogi ustrońskiego przemysłu rozpoczęto w roku 1870 budowę kolonii robotniczej w Hermanicach. Składała się ona z 20 domków, które pomieściły 80 rodzin (382 osób).

 

Rok 1874

Zostało założone w Ustroniu towarzystwo pod nazwą „Źródło Wisły”, mające za zadanie rozbudować i upiększyć miejscowość. Spółka ta wybudowała budynek hotelowy (obecna restauracja „Beskid”) i założyła park wokół ratusza.

W roku 1875 założono w Ustroniu pierwszą organizację dla rolników pod nazwą „Kasyno Rolnicze”, które miało na celu wzmożenie gospodarki rolnej.

 

Rok 1875

Wybudowano w kolonii robotniczej w Hermanicach szkołę dla dzieci pracowników huty.  Kiedy w roku 1902 szkoły w Ustroniu rozszerzono na 6 klasowe, szkoła arcyksiążęca w Hermanicach została zlikwidowana.

 

 

Rok 1882

Rząd Krajowy w Opawie uregulował rozporządzeniem z dnia 18 września 1882 r. sprawę ustrońskiego uzdrowiska, nadając mu Komisję Zdrojową i inspektora zdrojowego. Tym samym Ustroń został zaliczony do uzdrowisk austriackich.

 

Rok 1888

Z inicjatywy kierownika szkoły ewangelickiej Jerzego Michejdy z Ustronia oraz Jerzego Kubisza z Wisły założono w Ustroniu Polskie Kółko Pedagogiczne. W cztery lata później kółko zaczęło redagowanie „Miesięcznika Pedagogicznego”. W trosce o wygląd miejscowości założono dnia 28 lipca 1888 r. towarzystwo o dwujęzycznej nazwie: „Verschönerungsverein in Ustroń – Towarzystwo Upiększenia Ustronia”.

18 grudnia 1888 r. został uruchomiony odcinek kolejowy Goleszów – Ustroń.

 

Rok 1894

Na posiedzeniu Wydziału Gminnego w dniu 18 marca 1893 r. zapadła uchwała o budowie ratusza, który w czerwcu 1894 r. oddano do użytku.

 

Rok 1897

Wygaszono wielki piec hutniczy w następstwie czego musiano zaniechać kąpieli żużlowych. Stratę tą ówcześni gospodarze Ustronia wyrównali przez odkrycie w Ustroniu Dolnym złoża borowiny.

 

Rok 1900

Według urzędowego spisu ludności Ustroń liczył 4658 mieszkańców, w tym według danych statystycznych było: Polaków 4260 osób tj. 91,5%, Czechów 34 osoby tj. 0,7%, Niemców 364 osoby tj. 7,8% .

 

Rok 1901

Zakończono budowę Zakładu Kąpielowego i Domu Zdrojowego. Obiekt ten, po przebudowach w latach późniejszych, stał się słynnym Zakładem Przyrodoleczniczym na Śląsku Cieszyńskim.

Rok 1902

Dnia 18 stycznia zmarł wybitny działacz społeczny, polski burmistrz Ustronia Andrzej Broda.

 

Rok 1906

Arcyksiążę Fryderyk sprzedał wszystkie ustrońskie fabryki Towarzystwu Hutniczo-Górniczemu.

 

Rok 1907

W wyborach do Wydziału Gminnego, które odbyły się 3 i 4 stycznia 1907 r. przeszedł pierwszy przedstawiciel robotników ustrońskich Jan Krzywoń, a na zastępstwo Jan Wantuła z Goji.

 

Rok 1912

Pozostałe w Ustroniu zakłady kuźnicze nabyła austriacka spółka Brevilier-Urban. Posiadała ona ten zakład i prowadziła go aż do 1940 r.

Rok 1918

Ukonstytuowanie się Rady Narodowej Śląska Cieszyńskiego spotkało się w Ustroniu z gorącą aprobatą mieszkańców. W październiku odbył się na rynku wiec robotników zorganizowany przez przywódców Klasowego Związku Zawodowego Metalowców i Polskiej Partii Socjal-Demokratycznej. Licznie zebrana klasa robotnicza Ustronia domagała się przynależności całego Śląska Cieszyńskiego do Polski. Głównymi organizatorami wiecu byli Jan Wantuła, Jerzy Lazar i Józef Sztwiertnia.

Dnia 5 grudnia 1918 r. zostało założone Robotnicze Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Siła” w Ustroniu.

 

Rok 1919

Pod koniec stycznia wtargnęły do Ustronia wojska czeskie, które jednak z początkiem lutego zmuszone były go opuścić.

W niedzielę 28 grudnia 1919 r. odbyło się w wypełnionej po brzegi sali Hotelu Kuracyjnego zgromadzenie ludowe, na którym przemawiali poseł Reger, ks. Brzóska i nauczyciel Szuścik. Na tym zebraniu uchwalono rezolucję domagającą się przyłączenia całego Śląska do Polski.

 

Rok 1920

12 grudnia została założona z inicjatywy Jerzego Lazara spółdzielnia „Ogólne Stowarzyszenie Spożywcze i Oszczędnościowe” w Ustroniu, która w następnych latach międzywojennych i pierwszych latach Polski Ludowej odegrała nieprzeciętną rolę w życiu gospodarczym miejscowości.

 

Rok 1928

W dniu 29 lutego 1928 r. uruchomiono odcinek kolejowy Ustroń-Polana, a w dniu 10 lipca następnego roku odcinek Polana-Wisła.

 

Rok 1933

Staraniem Wydziału Gminnego wybudowano i 2 lipca oddano do użytku basen kąpielowy po lewej stronie rzeki Wisły obok założonego już poprzednio zieleńca zwanego Parkiem Kościuszki.

 

Rok 1934

W dniu 4 listopada dokonano otwarcia drogi na Równicę, nazwanej pierwszą w Polsce autostradą górską, gdzie już od 1923 r. istniało prowizoryczne schronisko.

 

     Rok 1935

Jedną z najważniejszych inwestycji mających dla miejscowego uzdrowiska i letniska wielkie znaczenie, była budowa drogi asfaltowej Katowice-Wisła, łączącej Ustroń z wszystkimi częściami województwa. Na skutek stałego rozwoju Ustronia wzrastała corocznie liczba kuracjuszy i letników. Według księgi meldunkowej w roku 1935 bawiło w Ustroniu 3951 osób. Liczba ta z pewnością była większa, gdyż nie wszyscy mieszkający prywatnie meldowali się w gminie.

 

 

Rok 1939

W dniu 2 września w godzinach przedpołudniowych Ustroń został zajęty przez armię niemiecką i znalazł się pod władzą okupanta.

 

Rok 1944

W dniu 9 listopada dokonano niespotykanej w dziejach Ustronia zbrodni. W przeciągu dwóch godzin gestapo i policja niemiecka rozstrzelała 34 Polaków, stałych mieszkańców Ustronia.

 

Rok 1945

W okresie okupacji niemieckiej zginęło w więzieniach, obozach koncentracyjnych, w partyzantce, w armiach polskich na wszystkich frontach II wojny światowej oraz zostało rozstrzelanych, łącznie 203 mieszkańców. Poza tym 80 więźniów politycznych z lat 1939-1945 przeżyło okupację i doczekało wyzwolenia.

W dniu 1 maja w godzinach rannych został Ustroń wyzwolony przez wojska radzieckie. Pierwsza flaga biało-czerwona zawisła na budynku dra Łysogórskiego, a dopiero potem na ratuszu. W godzinach popołudniowych odbył się na rynku wielki wiec mieszkańców Ustronia i partyzantów, którzy wyszli z podziemia. Przemawiali przywódcy miejscowego ruchu oporu Franciszek Zawada, Karol Jastrząb i oficer radziecki. Pierwszym burmistrzem po wyzwoleniu został Franciszek Zawada, który był na tym stanowisku od 1945 do 1950 r.

3 maja wybrano Komitet Tymczasowy w następującym składzie: Franciszek Zawada, Wacław Ziółkowski, Karol Tomiczek, Jerzy Cichy, Mieczysław Kossowski, Józef Glajc, Michał Gomola, Karol Jastrząb, Tadeusz Bobkiewicz, Feliks Tychowski, Ludwik Hajek, Michał Gomola II, Jan Mider, Niedoba-Darecki, Franciszek Krysta, Ludwik Lipowczan, Zdzisław Kosko, Władysław Kubok. Komitet odbył tylko jedno posiedzenie, a od 19 maja zmieniono jego nazwę na Radę Magistratu. Skład członków pozostał bez zmian. Od 30 maja obowiązywała nazwa Rada Gminna, a od września Gminna Rada Narodowa.

Od 9 grudnia 1945 r. do 3 listopada 1946 r. skład GRN był następujący: Franciszek Krysta, Władysław Kośmider, Jan Sztwiertnia, Paweł Nowak, Jan Nowak, Jan Szczepan, Franciszek Zawada, Karol Tomiczek, Józef Gluza, Rudolf Pociecha, Józef Strach, Stanisław Michalski, Ludwik Lipowczan, Henryk Rysiński, Jan Zawada, Józef Kołder, Teofil Mentel, Stanisław Bestocha, Rudolf Sadlik, Karol Jastrząb, Jan Jarocki. Odbyło się 14 posiedzeń GRN.

Od połowy maja wznowił swą produkcję największy i najstarszy miejscowy zakład istniejący bez przerwy od 1772 r. – Kuźnia Ustroń. Rozpoczęto od produkcji dla miejscowej ludności, a w rok później wykonano prototyp motocykla „Sokół 125”. Ponadto produkowano: osie wozowe, sprzęgła wagonowe, części do maszyn i różnego rodzaju narzędzia.

W dwa lata później nastąpiło przejęcie Kuźni na własność państwa. Rozpoczęto przebudowę i modernizację zakładu od budowy nowej hali mechanicznej.

 

Rok 1948

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu Kuźni nadano statut przedsiębiorstwa państwowego wyodrębnionego pod nazwą Kuźnia Ustroń. Przedmiotem działalności Kuźni jest produkcja odkuwek kolejowych i motoryzacyjnych.

 

Rok 1949

Od 8 lutego 1949 r. do 20 czerwca 1950 r. skład GRN był następujący: Franciszek Krysta, Leopold Broda, Andrzej Chrapek, Paweł Gogółka, Ferdynand Golisz, Michał Gomola, Karol Jastrząb, Jan Jaszowski, Józef Kochański, Ludwik Lipowczan, Stanisław Michalski, Emil Markuzel, Paweł Nowak, Jan Nowak, Jerzy Król, Rudolf Sadlik, Jan Sztwiertnia, Rudolf Turoń, Julia Tomaszkowa, Jerzy Wantulok, Jan Widyna, Jan Zawada. Posiedzeń Wydziału odbyło się 11.

Zakład kąpielowy istniejący od 1901 r. został przejęty przez Uzdrowiska Polskie w Warszawie i podporządkowany organizacyjnie uzdrowisku Jastrzębie Zdrój. Prowadzi działalność sezonową – tylko w okresie letnim. Zakład zaopatrzony jest w najnowsze urządzenia, posiada własne pokłady ziemi mułowej, wykonuje kąpiele węglowe, elektryczne, ze szpilek świerkowych, solne, stalowe, siarczane, tuszowe i rzeczne oraz płukania gorącą wodą i masaże.

W tym roku 12 czerwca odsłonięto pomnik ofiar hitleryzmu w parku za ratuszem według projektu Rudolfa Turonia.

 

Rok 1950

Przełożonym Gminnej Rady Narodowej został robotnik Jan Jaszowski, który sprawował tę funkcję jeden rok.

Powstało Technikum Kuźnicze – pierwsza średnia szkoła w Ustroniu, jedyna o tej specjalności w Polsce. Wcześniej w 1938 r. z inicjatywy dyrektora Kuźni inż. Jana Jarockiego powstała szkoła fabryczna, która została reaktywowana w 1945 r. W 1946 r. jednoroczny kurs zmieniono na trzyletnią Szkołę Przemysłową. Technikum zlokalizowano w nowym obiekcie powstałym na miejscu huty „Klemens” – ul. 3 Maja 12. Początkowo dyrektorem szkoły był dyrektor Kuźni inż. Jan Jarocki, potem Andrzej Pilch, a od 1949 r.  do 1972 r. funkcję tę pełnił Alojzy Waszek. W 1954 r. w sąsiedztwie szkoły otwarto internat.

 

Rok 1951

Dzięki staraniom koła sportowego „Stal” działającego przy Kuźni wybudowano pierwszą skocznię i wyciąg narciarski pod Czantorią.

1 maja uruchomiono Odlewniczą Spółdzielnię Pracy (odlewnię i stolarnię).

 

Rok 1952

Istniejącą przy Kuźni świetlicę przekształcono w Klub Fabryczny, który był organizatorem wielu imprez artystycznych i skupiał kilkanaście zespołów amatorskich i kół zainteresowań. W latach 50. klub mieścił się w baraku przy „Prażakówce” i w wynajętych pomieszczeniach tego obiektu.

Przy Klubie Fabrycznym w latach pięćdziesiątych działały: chór „Moniuszko”, który liczył do 70 członków, zespół dramatyczny, zespoły taneczne dla dzieci i młodzieży, sekcja modelarzy, szachistów, mandolinistów i gimnastyczna. Pierwszym kierownikiem świetlicy był Karol Bojda, następnym Oswald Szczurek, który przyczynił się do jej przekwalifikowania w 1952 r. na Klub Fabryczny. Kolejnym kierownikiem do 1960 r. był Jan Krzok. Przełożonym Gminy Ustroń w latach 1951-1952 był Władysław Richert, a po nim Bolesław Mikesz.

 

Rok 1953

Zmarł Jan Wantuła (ur. 1877 r.) – ustroński pisarz ludowy, publicysta, historyk i bibliofil. Opublikowano w prasie około 250 jego artykułów, a pośmiertnie 2 książki: „Karty z dziejów ludu Śląska Cieszyńskiego” (1954 r.) oraz „Książki i ludzie” (1956 r.).

 

Rok 1954

W styczniu tego roku przewodniczącym Gminnej, potem Osiedlowej, a następnie Miejskiej Rady Narodowej został Ludwik Troszok. Sprawował ten urząd do 1964 r. 13 listopada przyznano Ustroniowi status osiedla. Od tego roku do 1956 r. skład Osiedlowej Rady Narodowej w Ustroniu był następujący: Ludwik Troszok, Stefania Paszek, Karol Chwastek, Józef Pokorny, Rozalia Dustor, Kazimierz Dustor, Józef Niemiec, Józef Podżorski, Franciszek Krysta, Jerzy Bujok, Michał Gomola, Eugeniusz Wątroba, Franciszek Czekaj, Jan Lasota, Emil Markuzel, Helena Mola, Roman Pohludka, Józef Kaczmarek, Jan Nowak, Wiktor Tomaszko, Jerzy Szarzec, Jerzy Zmełty, Paweł Chrapek, Helena Kostka, Halina Torbus.

 

Rok 1955

Oddano do użytku stadion sportowy posiadający boisko i bieżnię, budowany przez Kuźnię od 1952 r. Jest to jedyny stadion w mieście i oprócz klubu sportowego korzysta z niego także młodzież szkolna.

Chór „Moniuszko” obchodził w tym roku swoje 10-lecie. Funkcjonował przy świetlicy Kuźni Ustroń od 1945 r. do 1959 r. Jego dyrygentem była Emilia Pilorz i Teodor Śliż, a od 1953 r. Emanuel Guziur. Był to chór mieszany około 40-50 osób i męski 8 osób.

 

Rok 1956

Ustroń uzyskał prawa miejskie na mocy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia tego roku. Od 1956 r. skład Miejskiej Rady Narodowej był następujący: Anna Bobkiewicz, Jan Błaszczyk, Józef Cholewa, Karol Chwastek, Franciszek Doleżałek, Kazimierz Dustor, Paweł Gogółka, Józef Holeksa, Wincenty Kędzierski, Andrzej Lisztwan, Korneliusz Madzia, Emil Markuzel, Józef Niemiec, Józef Podżorski, Józef Pokorny, Rudolf Rabsztyn, Jan Śliwka, Paweł Szarzec, Jan Sadlik, Mieczysław Walczyk, Jerzy Wisełka, Jerzy Gawlas, Jan Lasota, Henryk Lupinek, Karol Śmiłowski, Paweł Cholewa, Wilhelm Gogółka.

Ukazała się broszurka pt. „35 lat Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Ustroniu”.

 

Rok 1957

Ustroń liczył 7.194 mieszkańców. Koło Sportowe „Stal” uzyskało osobowość prawną i zmieniło nazwę na Klub Sportowy „Kuźnia”. Posiadało wówczas następujące sekcje: piłki nożnej, narciarstwa, tenisa ziemnego i stołowego.

 

Rok 1958

W 18 października założono Spółdzielnię Mieszkaniową „Zacisze”. Przez ostatnie 4 lata Kuźnia Ustroń była zawsze w czołówce przedsiębiorstw w ramach współzawodnictwa organizowanego przez Zjednoczenie Przemysłu Motoryzacyjnego. Dyrektorem zakładu był wówczas Rudolf Turoń, a głównym inżynierem były długoletni dyrektor Jan Jarocki.

 

Rok 1960

27 września założono Społeczny Komitet Upiększania Miasta Ustronia, który kontynuował przerwaną przez czasy wojenne działalność powstałego w 1888 r. Towarzystwa Upiększenia Ustronia.

2 września dokonano otwarcia Społecznego Ogniska Muzycznego w Ustroniu, Filii Ogniska Muzycznego w Cieszynie. Zostało ono zlokalizowane w Szkole Podstawowej nr 1 na rynku. Dyrektorem ogniska był Jerzy Drózd. Utworzono sekcje: fortepianu, skrzypiec i akordeonu.

 

Rok 1961

Ustroń posiadał 7548 mieszkańców. Od 1961 do 1965 r. skład Miejskiej Rady Narodowej był następujący: Franciszek Bukowczan, Anna Bobkiewicz, Jan Błaszczyk, Roman Biłek, Maria Dziadek, Jan Podżorski, Andrzej Gomola, Paweł Gomola, Wilhelm Gogółka, Jerzy Gawlas, Wanda Golus, Karol Hławiczka, Józef Holeksa, Franciszek Kasik, Otton Kubala, Władysław Kośmider, Wincenty Kędzierski, Krystyna Legierska, Jan Lasota, Andrzej Lisztwan, Henryk Lupinek, Zbigniew Nawrotek, Józef Niemiec, Józef Podżorski, Józef Pokorny, Jan Śliwka, Henrietta Skora-Mojeścik, Ludwik Troszok, Anna Wysiecka, Mieczysław Walczyk. Przystąpiono do budowy domów wypoczynkowych w dzielnicy Jaszowiec.

Udział eksportu w całości produkcji Kuźni dochodził do 20%. Były to w większości odkuwki matrycowe obrabiane na gotowo, w szczególności narzędzia w postaci różnego rodzaju i układu kluczy płaskich i oczkowych, oksydowanych i niklowanych, narzędzia do pił, imadła kowalskie, imadła ślusarskie stałe i obrotowe oraz szereg innych precyzyjnych odkuwek matrycowych. Odbiorcami były przede wszystkim kraje RWPG oraz państwa rozwijające się gospodarczo.

 

Rok 1962

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach zatwierdzono wstępny program budowy dzielnicy leczniczo-rehabilitacyjnej na terenie Ustronia. W listopadzie w Klubie Fabrycznym Kuźni zorganizowano zjazd Ludowych Twórców Ziemi Cieszyńskiej.

 

Rok 1963

17 lutego nastąpiło otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 wybudowanego w ramach akcji „Tysiąc Szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” uruchomiła Wytwórnię Wód Gazowanych „Czantoria” w nowym obiekcie wybudowanym przy ul. Jelenica. Do produkcji napojów wykorzystano wodę ze źródła „Budzigłód”.

Oddano do użytku pierwszy obiekt wypoczynkowy w Jaszowcu – „Dom Nauczyciela” na 120 miejsc. W latach 60. powstało w tej dzielnicy 16 domów wczasowych na 2500 miejsc oraz centrum handlowe, kawiarnia i dom kultury.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” połączyła się z PSS „Społem” w Skoczowie. W tym czasie instytucja ta posiadała w Ustroniu 35 sklepów, w tym 11 przemysłowych i 4 zakłady: piekarnię, ciastkarnię, masarnię i wytwórnię wód. Według stanu na 31 grudnia tego roku Spółdzielnia ta zrzeszała 3243 członków. Prezesami byli: od 1950 r. do 1960 r. – Franciszek Zawada, od 1960 r. do marca 1963 r. – Jerzy Chlebowczyk i od kwietnia 1963 r. – Henryk Kałuża. W latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych Spółdzielnia posiadała zespół teatralny i chór.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” oddała do użytku pierwsze bloki przy ulicy Marii Konopnickiej.

 

Rok 1964

Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej, a od grudnia 1973 r. naczelnikiem miasta Ustroń został Włodzimierz Gołkowski. Sprawował ten urząd do 1982 r.

6 grudnia nastąpił pożar ratusza z powodu zapalenia się belki stropowej przechodzącej przez komin. Na czas remontu i rozbudowy ratusza władze miejskie przeprowadziły się do budynku restauracji „Parkowa” przy ul. Hutniczej.

 

Rok 1965

Od 11 czerwca tego roku do 19 grudnia 1968 r. skład Miejskiej Rady Narodowej był następujący: Roman Biłek, Jan Błaszczyk, Anna Bobkiewicz Halina Budzisz, Jan Cholewa, Józef Chwastek, Franciszek Doleżałek, Kazimierz Dustor, Maria Dziadek, Włodzimierz Gołkowski, Stanisław Grudzień, Karol Greń, Maria Gruszka, Józef Holeksa, Franciszek Kasik, Władysław Kośmider, Jan Kral, Otton Kubala, Jan Lasota, Henryk Lupinek, Jan Mitręga, Stanisław Molenda, Józef Podżorski, Henrietta Skora-Mojeścik, Jan Śliwka, Jan Strach, Józef Tomiczek, Mieczysław Walczyk, Eugeniusz Wątroba, Marian Żyromski. Posiedzeń Rady odbyło się 43. Kadencję przedłużono o rok.

 

Rok 1966

Kuźnia Ustroń zakupiła budynek „Prażakówkę” od Parafii Ewangelickiej w Ustroniu. Część pomieszczeń w tym obiekcie już wcześniej dzierżawiła z przeznaczeniem na Klub Fabryczny. Zakład przekazał Miejskiej Radzie Narodowej w Ustroniu ponad 100 mieszkań w starych obiektach i nowych blokach wzniesionych w latach pięćdziesiątych. Kuźnia Ustroń oddała do użytku nową matrycownię i kotłownię. W tym samym roku zakład wprowadził nową, po raz pierwszy w Polsce zastosowaną metodę dyfuzyjnego chromowania matryc, co znacznie poprawiło jakość odkuwek. Metoda została opracowana przez miejscowych inżynierów przy współpracy z Instytutem Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Kuźnia Ustroń zatrudniała wówczas 1,5 tys. pracowników i dostarczała rocznie 22,3 tys. odkuwek i odlewów.

Powstał Zespół Regionalny „Lipowiec”, a jego twórcą i kierownikiem był długoletni dyrektor SP-5 Józef Balcar.

Rozpoczęto budowę osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Świerczewskiego (obecnie Grażyńskiego).

 

 

 

Rok 1967

Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Ustroń został zaliczony do miejscowości uzdrowiskowych i w tym roku rozpoczęto budowę dzielnicy leczniczo-wypoczynkowej na Zawodziu.

PSS „Społem” rozpoczęła budowę pawilonów handlowych przy ul. Partyzantów.

Klub Fabryczny działający przy Kuźni przeklasyfikowano na Zakładowy Dom Kultury „Kuźnik”. Rozpoczęto remont budynku, który zakończono w 1971 r. W latach 1960 – 1976 kierownikiem tej instytucji był Jan Nowak. Przy ZDK istniały w tym czasie m.in. zespół wokalny „Czantoryjki”, zespół teatralny i taneczny. Organizowano wówczas wiele imprez kulturalnych, spektakle teatralne, wystawy malarskie, spotkania z twórcami, wieczory przy świecach, jak również wiele imprez okolicznościowych.

22 października uruchomiono wyciąg krzesełkowy na Czantorię. Trasa o długości 1640 m biegnie z Ustronia Polany na Stokłosicę (1.5 km od szczytu Czantorii). Wyciąg w ciągu godziny mógł obsłużyć 500 osób.

 

Rok 1968

Ukończono remont kapitalny schroniska na Równicy, które wybudowano w 1928 r. Podwyższono jego standard i ilość miejsc noclegowych do 56 całorocznych. Jadłodajnia posiada 100 miejsc i 40 sezonowych.

Zakończono budowę drugiego piętra ratusza i ponownie oddano do użytku władzom miasta.

Ukończono budowę pierwszego spośród czterech bloków na Osiedlu 22 Lipca (obecne Cieszyńskie).

Powstało Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ustroniu, które administruje siecią wodociągową i kanalizacyjną byłego powiatu cieszyńskiego. W latach 1968-1977 dyrektorem był Ludwik Feruga, a następnie do 1991 r. Józef Halama.

Uruchomiono Zasadniczą Szkołę Leśną w obiekcie przy Kościele Rzymskokatolickim (dawna Szkoła Podstawowa nr 1).

Wybudowano 4 szklarnie i obiekty administracyjne przy ulicy Słonecznej.

 

Rok 1969

Oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ustroniu Polanie.

Od 12 czerwca 1969 do 28 września 1973 r. skład Miejskiej Rady Narodowej był następujący: Jan Albrewczyński, Roman Biłek, Adam Cęckiewicz, Józef Chwastek, Kazimierz Dustor, Maria Dustor, Paweł Drózd, Franciszek Doleżałek, Włodzimierz Gołkowski, Józef Gomola, Stanisław Grudzień, Józef Holeksa, Karol Hławiczka, Anna Janik, Franciszek Kasik, Jan Kral, Władysław Kośmider, Anna Kłeczek, Otton Kubala, Henryk Lupinek, Jan Lasota, Jan Mitręga, Paweł Molin, Stanisław Molenda, Waleria Sikora, Józef Tomica, Anna Tomanek, Mirosław Sadlik.

Rozpoczęto budowę drogi szybkiego ruchu – tak zwanej obwodnicy.

 

Rok 1970

Ustroń liczył 9216 mieszkańców.

30 lipca „Kuźnia Ustroń” została włączona do Wytwórni Sprzętu Mechanicznego „Polmo” w Bielsku-Białej, jako oddział zamiejscowy. Wytwórnia w 1972 r. przekształciła się w Fabrykę Samochodów Małolitrażowych.

Rozpoczął działalność Międzyorganizacyjny Powiatowy Dom Kultury w Ustroniu Jaszowcu w nowo wybudowanym obiekcie. Kierownikiem został Józef Gil.

Na 10-lecie Społecznego Ogniska Muzycznego w Ustroniu zorganizowano koncert i wydano druk okolicznościowy.

Wybudowano motel w Ustroniu Polanie wraz ze stacją obsługi samochodowej i sklepem.

 

Rok 1971

Rozpoczęto gazyfikację Ustronia Centrum, Lipowca, Zawodzia i Jaszowca.

Wybudowano kładki wiszące na rzece Wiśle w rejonie Jaszowca i Obłaźca.

Uruchomiono wyciąg krzesełkowy na Palenicę.

W lipcu oddano do użytku Przychodnię Zdrowia w Nierodzimiu.

 

Rok 1972

Oddano do użytku nowy budynek Szkoły Podstawowej w Lipowcu, wybudowany przez Społeczny Komitet Budowy Szkoły pod kierownictwem Józefa Balcara. W 1975 r. wybudowano przy szkole salę gimnastyczną.

3 sierpnia uruchomiono w Nierodzimiu Zakład Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej i Przemysłu Rolnego „Meprozet”.

Wybudowano maszt przekaźnika telewizyjnego na Czantorii.

Wydano folder – składankę o Ustroniu.

Prewentorium na Poniwcu przekształciło się w sanatorium rehabilitacyjne.

Kuźnię Ustroń w dwusetną rocznicę powstania odznaczono orderem Sztandaru Pracy I Klasy za wybitne osiągnięcia w dziedzinie polskiego kuziennictwa oraz wkład załogi w walkę o społeczne i narodowe wyzwolenie. Dyrektorem zakładu od tego roku do 1977 r. był Jan Podżorski. Na 200-lecie Kuźni otwarto Salę Historii i Perspektyw w ZDK „Kuźnik”, zorganizowano sesję popularno-naukową na temat historii zakładu i wydano monografię opracowaną przez prof. Józefa Chlebowczyka pt. „Dwa wieki Kuźni Ustroń”. ZDK „Kuźnik” zorganizował kilkanaście imprez kulturalnych towarzyszących uroczystościom zakładowym.

W grudniu Zakładowa OSP działająca przy Kuźni obchodziła 65-lecie swego istnienia. Z tej okazji nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru.

 

Rok 1973

Zakład Przyrodoleczniczy wznowił swą działalność po remoncie kapitalnym budynku. Od tego czasu czynny był cały rok. Rozszerzono zakres świadczonych usług – oprócz kąpieli borowinowych, pacjentom stosuje się masaże, wodolecznictwo, zabiegi parafinowe, inhalacje, zabiegi światło i elektrolecznicze.

Od 20 grudnia tego roku do 29 listopada 1977 r. skład Miejskiej Rady Narodowej był następujący: Jan Rymorz, Jan Albrewczyński, Józef Balcar, Maria Bukowczan, Adam Cęckiewicz, Ryszard Dankiewicz, Adolf Cieślar, Jan Dorda, Maria Dustor, Paweł Drózd, Stanisław Gajdzica, Anna Gomola, Gertruda Górniok, Stanisław Greń, Jan Jaworski, Jan Kral, Franciszek Kasik, Danuta Kopieczek, Jan Kubień, Otton Kubala, Roman Kubok, Karol Labzik, Jan Lubecki, Henryk Lupinek, Ferdynand Mazur, Stanisław Molenda, Zbigniew Nawrotek, Emil Nierostek, Alojzy Nowak, Jan Nowak, Maria Pawlitko, Antoni Paszek, Irena Pagieła, Juliusz Pindór, Józef Polok, Andrzej Songajłło, Bogusław Suchta, Michał Tomanek, Rudolf Tomiczek, Kazimierz Wroński. Z rozwiązanej Powiatowej Rady Narodowej w Cieszynie w skład MRN w Ustroniu weszli: Jan Kohut, Jan Podżorski, Wanda Chlebik, Karol Wądolny. Przewodniczącym MRN był Jan Rymorz. Posiedzeń Rady odbyło się 16.

Ukończono budowę sieci wodociągowej w Lipowcu. Wybudowano most wiszący na Wiśle w pobliżu ul. Parkowej.

Uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Ustroń uzyskał status uzdrowiska.

Do miasta włączono dzielnice Nierodzim i Lipowiec.

Rok 1974

Ustroń liczył 12000 mieszkańców.

W maju utworzono Ognisko Pracy Pozaszkolnej, z siedzibą przy SP-2, które swoim zasięgiem obejmowało uczniów wszystkich ustrońskich szkół podstawowych. Pierwszym dyrektorem został Marian Żyła.

1 października powstało Powiatowe Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych „Czantoria” z siedzibą w Ustroniu.

Powstała Zawodowa Straż Pożarna w Ustroniu Polanie. Na początku posiadała 1 samochód i 3 lub 4 osoby na dyżurze.

18 listopada powołano na walnym zebraniu członków Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną „Jelenica”. Przekształciła się ona z dawnej Spółki Pastwiskowej. Pod nową nazwą zakład funkcjonował od 1 stycznia 1975 r. Założono hodowlę świń na bazie odpadów konsumpcyjnych z domów wczasowych Jaszowca i Zawodzia.

 

Rok 1975

Ustroń posiadał 13500 mieszkańców i 2500 budynków mieszkalnych.

Nastąpiła zmiana podziału administracyjnego w Polsce. Ustroń należący dotychczas do powiatu cieszyńskiego oraz województwa katowickiego, od 1 czerwca należał do województwa bielskiego.

Ustroń posiadał następujące dzielnice: Bernatka, Beskidek, Brzegi, Centrum, Czantoria Baranowa, Dobka, Goje, Hermanice, Jaszowiec, Jelenica, Kępa, Królów, Krzywaniec, Lipowiec, Nierodzim, Nowociny, Orłowa, Pastwiska, Polana, Poniwiec, Równica, Sucha Dobka, Zadki, Zawodzie Dolne i Zawodzie Górne.

3 czerwca oddano do użytku Śląski Szpital Reumatologiczny na Zawodziu dla 360 pacjentów. Jego dyrektorem został Zbigniew Gburek. Szpital zajmuje się intensywnym leczeniem chorób reumatycznych. Posiada też oddział korygujący zaburzenia układu kostno-stawowego.

Orkiestra dęta działająca przy Kuźni Ustroń miała swój 1000 występ przed pomnikiem na rynku. Jej dyrygentem od 1950 r. był Bolesław Mider. Uzyskała ona wiele nagród, m.in. w latach 60. kilkakrotnie jedno z pierwszych miejsc w Wojewódzkich Przeglądach Orkiestr Dętych, jak również wielokrotnie występowała w Rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach. Brała udział w każdej miejskiej i zakładowej imprezie.

Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej powołano Miejski Fundusz Rozbudowy i Modernizacji Przedszkoli oraz Miejski Fundusz Kultury Fizycznej.

Wznowiono po długoletniej przerwie organizowanie Dożynek jako imprezy miejskiej. Przewodniczącym Komitetu Dożynkowego w latach 1975-1979 był Jan Sikora. Dożynki corocznie przebiegają według scenariusza Józefa Balcara oraz Gustawa Janika, a oparte są na tradycji dzielnicy Lipowiec.

 

Rok 1976

16 stycznia uchwałą Miejskiej Rady Narodowej ustanowiono stylizowany Herb Miasta Ustronia wręczany za wybitne osiągnięcia dla miasta.

Zakończono budowę amfiteatru w Parku Kuracyjnym na 2000 miejsc według projektu Pawła Górnioka – pracownika Kuźni Ustroń. Został wybudowany przez ustrońskie zakłady. Z inicjatywy ówczesnego przewodniczącego MRN Jana Rymorza przy współudziale grona działaczy kultury, w dniach 9-11 lipca odbył się I Konkurs Estradowej Piosenki Czeskiej i Słowackiej stanowiący centralny akcent działalności kulturalnej w mieście, a dający Ustroniowi odpowiednią rangę i pozycję wśród innych uzdrowisk. Temat imprezy oparto o współpracę i powiązania kulturalne Ustronia z Trzyńcem, poszerzając je o cały teren naszych południowych sąsiadów.

1 lipca nastąpiło oddzielenie WSS w Skoczowie od WSS w Ustroniu. WSS oddział Ustroń przejął Zakłady Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastronomicznego. Wydano z tej okazji broszurkę okolicznościową w opracowaniu Józefa Pilcha pt. „Sprawozdanie z działalności Spółdzielni Spożywców w Ustroniu i Skoczowie za lata 1920-1970”.

Rozpoczęto remont i rozbudowę Przychodni Zdrowia przy ulicy Mickiewicza.

15 września otwarto nowy obiekt SP-2. Jej dyrektorem od 1970 r. był Bogusław Binek.

 

Rok 1977

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” oddała do użytku pierwszy blok osiedla przy ul. A. Brody, a w rok później pierwsze domki jednorodzinne przy ul. J. Wantuły.

Przy ul. Partyzantów wmurowano tablicę ku pamięci poległych partyzantów w okresie II wojny światowej.

Utworzono Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego i Motorowego w dawnym budynku SP-2, który został kupiony od Parafii Ewangelickiej i wyremontowany.

W lipcu odbył się II Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej o „Kryształową Lirę” – główną nagrodę Konkursu.

W tym roku powstał Zespół Tańca Nowoczesnego „Ibis” przy ZDK „Kuźnik”. Założycielem i kierownikiem artystycznym była Renata Ciszewska. Pomimo krótkiego stażu (istniał do 1980 r.) zdążył wystąpić ponad 60 razy, brał udział we wszystkich eliminacjach (także w TV Katowice) zdobywając pierwsze miejsca. W roku 1978 wziął udział w I Mistrzostwach Polski Zespołów Tanecznych „Radom`78”, gdzie zdobył brązowy medal, a Renata Ciszewska – jako jedyny choreograf otrzymała nagrodę za najlepsze układy taneczne.

Po raz pierwszy zorganizowano w amfiteatrze imprezę pt. „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”, organizatorem było Ognisko Pracy Pozaszkolnej i Komitet Rodzicielski SP-1.

 

Rok 1978

Od 16 lutego tego roku do 21 marca 1984 r. skład Miejskiej Rady Narodowej był następujący: Jan Rymorz, Józef Balcar, Maria Bury, Maria Bukowczan, Wanda Chlebik, Adolf Cieślar, Paweł Drozd, Jerzy Dzierżewicz, Zbigniew Gburek, Gertruda Górniok, Wilhelm Husar, Helena Jakubas, Franciszek Kasik, Danuta Kopieczek, Jan Kral, Jan Kubień, Roman Kubok, Karol Labzik, Jan Lubecki, Henryk Lupinek, Otton Markuzel, Władysław Michalik, Stanisław Molenda, Zbigniew Nawrotek, Alojzy Nowak, Jan Nowak, Karol Nowak, Jan Pasterny, Michał Pilch, Irena Pilch, Juliusz Pindor, Jan Podżorski, Jan Rymorz, Andrzej Sikora, Andrzej Songajłło, Bogusław Suchta, Tadeusz Szlauer, Helena Sztwiertnia, Kazimierz Wroński, Bogusława Wysłych. Jej przewodniczącym był Jan Rymorz. Posiedzeń Rady odbyło się 36.

Związek Bojowników o Wolność i Demokrację – Koło w Ustroniu wydał opracowanie Józefa Pilcha pt. „Ustroń 1939-1945. Przyczynek do dziejów ludności miasta w okresie wojny i okupacji”.

Otwarto pierwsze w Ustroniu „Delikatesy” przy ul. Partyzantów.

W lipcu odbył się III Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

1 października powstało Przedsiębiorstwo „Budopol” – oddział przedsiębiorstwa w Bielsku-Białej, zajmujący się budownictwem użyteczności publicznej. Działał w nowo wybudowanych obiektach przy ul. Sportowej.

Narodowy Spis Powszechny wykazał, że Ustroń liczy 13545 mieszkańców i 3851 budynków.

Zakończono gazyfikację Polany.

OSP w Polanie obchodziła 50-lecie istnienia. Remiza powstała na początku lat 60. W latach 1962-1998 prezesem był Jan Maciejowski.

 

Rok 1979

1 lutego reaktywowało się Towarzystwo Miłośników Ustronia jako kontynuacja działalności Towarzystwa Upiększania Miasta. Przewodniczącą została Renata Dubiel-Białas. Wydano folder pt. „Ustroń” opracowany przez Roberta Danela.

Powstała oczyszczalnia ścieków za Kuźnią Ustroń.

Oddano do użytku wybudowane w czynie społecznym przedszkole w Nierodzimiu.

Drużyna seniorów KS „Kuźnia Ustroń” zajęła pierwsze miejsce w województwie bielskim w rozgrywkach o mistrzostwo okręgu w tenisie ziemnym.

W amfiteatrze w lipcu tego roku odbył się IV Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

Pod koniec lipca WSS Oddział w Ustroniu uruchomił sklep na Osiedlu XXX-lecia PRL (obecnie Manhatan).

 

Rok 1980

Ustroń liczył 14749 mieszkańców.

Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano imię Jana Wantuły. Powstała w latach 30. przy Macierzy Szkolnej. W 1945 r. uchwałą GRN wznowiła swą działalność. Kierowniczką placówki w latach 1957-1985 była Janina Guzkiewicz. Biblioteka miała ponad 50 tys. woluminów i ponad 3800 czytelników. Posiadała także oddział dziecięcy, 3 filie i 1 punkt biblioteczny.

W lipcu Michał Bożek uruchomił Wytwórnię Wód Gazowanych „Ustronianka”.

V Ogólnopolski Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej o „Kryształową Lirę” zorganizowany w dniach 16-19 lipca obchodził swój mały jubileusz.

Do strajków sierpniowych przystąpili pracownicy Kuźni Ustroń po czym w sierpniu powstał w tym zakładzie NSZZ „Solidarność”.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze” oddała do użytku bloki tzw. Centrum.

W listopadzie nastąpiło odsłonięcie tablicy w Zakładach Kuźniczych upamiętniającej masową egzekucję – 9 listopada 1944 r.

W tym roku powstał Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji O/Ustroń, który istniał do 1989 r. Kolejnymi kierownikami byli: Wiesław Gadziacki, Andrzej Piechocki, Ryszard Szymkiewicz. Instytucja ta była organizatorem wielu cyklicznych imprez m. in. Puchar Czantorii, Górski Bieg Przełajowy (ogólnopolski), Kolarskie Kryterium Uliczne, Sport na wczasach, Zawody Latawcowe, Turniej Szachowy i inne.

 

Rok 1981

6 stycznia powstał Kameralny Zespół Wokalny „Ustroń”. Działał początkowo przy Parafii Ewangelickiej, a od września 1983 r. przy Urzędzie Miejskim; liczy 24 osoby. Założycielem i dyrygentem jest Ewa Bocek-Orzyszek. W repertuarze posiada ponad 130 pieśni.

W lipcu odbył się VI Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

W grudniu powołano samodzielną Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” w Ustroniu w miejsce WSS Oddział w Ustroniu. Jako samodzielne przedsiębiorstwo działa od 1 stycznia 1982 r. Prezesem w latach 1981-1987 był Stanisław Ernst.

 

Rok 1982

Naczelnikiem Miasta został Benedykt Siekierka.

Powstało Szkolne Schronisko Młodzieżowe w budynku po byłej Szkole Podstawowej nr 1, a później nr 2 na Rynku. Jego kierownikiem został Jerzy Kowalczyk.

W lipcu odbył się kolejny VII Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

W sierpniu po 2-letniej przerwie zorganizowano Dożynki. W latach 1982-1989 przewodniczącym Komitetu Dożynkowego był Jan Kubień.

W sierpniu otwarto Ośrodek Zdrowia w rozbudowanym obiekcie dawnej Przychodni Przeciwgruźliczej przy ul. Mickiewicza.

2 października TMU zorganizowało sesję na temat: „Ustroń jako miejscowość wczasowo-uzdrowiskowa” w sali kinowej Śląskiego Szpitala Reumatologicznego.

Powstało Przedsiębiorstwo Turystyczne „Czantoria” na mocy zarządzenia wojewody bielskiego, przekształcone z Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Turystycznego „Beskidy”. Dyrektorem został Adam Buchta.

 

Rok 1983

1 czerwca uruchomiono żłobek obok Osiedla XXX-lecia PRL.

Wybudowano Kościół Ewangelicki na Polanie.

TMU wydało publikację pt. „Zasłużeni ludzie Ustronia”. Większość spośród 25 biogramów opracował Józef Pilch.

Obchodzono 200-lecie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu. Kolejnymi proboszczami byli: w latach 1935-1980 ks. Paweł Bocek, 1960-1979 ks. Stanisław Dorda (II proboszcz), 1980-1983 ks. Stanisław Dorda (I proboszcz), od 1983 r. ks. Henryk Czembor. Na początku lat 80. przeprowadzono remont elewacji i dachu kościoła, który powstał w 1838 r.

W tym roku został przygotowany spektakl teatralny wg baśni Andersena „Królowa śniegu” w wykonaniu dzieci SP-3. Inicjatorką i realizatorką całego przedsięwzięcia połączonego z baletem i chórem była Renata Ciszewska. Fragmenty zostały zarejestrowane przez TV-Katowice.

W listopadzie odbyło się zebranie założycielskie Koła Miejskiego Polskiego Związku Filatelistów w Ustroniu.

Utworzono nowe probostwo kościoła rzymskokatolickiego w Polanie, które objął ks. Alojzy Wencepel.

Powstało Biuro Usług Turystycznych „Ustronianka” założone przez Romana Macurę.

 

Rok 1984

Utworzono Polski Klub Ekologiczny – Koło w Ustroniu. Jego prezesem został Zygmunt Białas.

W styczniu został oddany do użytku nowy budynek piekarni wraz ze sklepem na osiedlu XXX-lecia PRL (obecnie Manhatan).

Od 27 czerwca tego roku do 8 czerwca 1988 r. skład Miejskiej Rady Narodowej był następujący: Zbigniew Nawrotek, Stefan Bałdys, Maria Bukowczan, Zbigniew Chybiorz, Franciszek Czekaj, Rudolf Gajdacz, Karol Gluza, Stanisław Greń, Paweł Gogółka, Karol Chwastek, Adam Heczko,Paweł Hernik, Henryk Hojdysz, Leokadia Janik, Jan Kotela, Karol Kubala, Jan Kral, Janusz Kubica, Jan Kubień, Kazimierz Kubik, RomanKubok, Józef Kurowski, Tadeusz Kwoczyński, Karol Labzik, Stanisław Lehrich, Władysław Michalik, Alojzy Molek, Alojzy Nowak, Michał Pilch, Juliusz Pindór, Zdzisław Pokorny, Anna Sikora, Jerzy Sikora, Roman Siwiec, Piotr Stec, Franciszek Wawrzyk, Kazimierz Wroński, Mieczysław Zwardoń, Lech Zawada, Józef Balcar. Jej przewodniczącym był Zbigniew Nawrotek. Posiedzeń Rady odbyło się 28.

W amfiteatrze odbył się IX Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

Ukończono remont kapitalny Szkoły Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu.

Ustanowiono nowe probostwo kościoła rzymskokatolickiego w Hermanicach, które objął ks. Alfred Chromik. Poświęcono kaplicę.

 

Rok 1985

Ustroń liczył 15 915 mieszkańców.

19 lutego wznowiło działalność zarejestrowane w 1981 r. Stowarzyszenie Twórców i Działaczy Kultury. Siedzibę miało w Międzyorganizacyjnym Miejskim Domu Kultury w Jaszowcu.

10 maja TMU organizowało sesję na temat „Działalność kulturalna w Ustroniu w 40-leciu PRL” w MMDK w Jaszowcu.

X Konkurs Piosenki Czeskiej i Słowackiej o „Kryształową Lirę” – impreza o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym – obchodził swój jubileusz. Odbył się w dniach 18-20 lipca. Ze względu na swój rozmach od następnego roku zmieniono nazwę z konkursu na festiwal. Konkurs dla amatorów o „Kryształową Lirę” stał się częścią Festiwalu Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

19 lipca otwarto przystanek PKP Ustroń Zdrój.

25 lipca oddano do użytku Dom Zborowy przy Parafii Ewangelickiej na pl. Kotschego.

Zbór Zielonoświątkowców „Betel” przeniósł swój kościół do nowego obiektu przy ul. Daszyńskiego 75.

20 listopada zmarł gen. Jerzy Ziętek – mieszkaniec Ustronia, były wojewoda katowicki.

15 grudnia oddano do użytku budynek stacji PKP Ustroń Zdrój.

W grudniu PSS „Społem” uruchomiła nowy obiekt produkcyjno-handlowy w Hermanicach. Znajduje się w nim piekarnia i sklep spożywczy.

 

Rok 1986

15 lutego nastąpiły obchody 90. rocznicy powstania OSP w Ustroniu wraz z otwarciem Sali Historii w remizie przy ul. Strażackiej.

18 kwietnia otwarto Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa w starym, zabytkowym budynku dawnej dyrekcji Huty „Klemens” przy ul. Hutniczej. Jego kierownikiem została Lidia Szkaradnik. W uroczystościach brał udział wicewojewoda bielski Jan Wałach, władze miasta i dyrekcja Fabryki Samochodów Małolitrażowych oraz liczna grupa pracowników i działaczy kultury. Kuźnia Ustroń za uruchomienie muzeum otrzymała od Ministra Kultury i Sztuki złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”.

W lipcu odbył się XI Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

20 lipca Zakłady Kuźnicze FSM zorganizowały Lipcowy Festyn Kuźników, połączony z uroczystym nadaniem MHiK imienia Jana Jarockiego (1899-1980), zasłużonego kuźnika, działacza społecznego i inicjatora muzeum.

22 sierpnia Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę w sprawie lokalizacji centrali telefonicznej przy ul. Świerczewskiego.

24 sierpnia odbyło się tradycyjne Święto Plonów z dożynkowym pochodem i występami zespołów regionalnych w amfiteatrze.

3 października Miejska Rada Narodowa podjęła uchwałę o ochronie środowiska.

W listopadzie oddano do użytku Szpital Uzdrowiskowy na Zawodziu.

 

 

Rok 1987

20 lutego nastąpiło nadanie Śląskiemu Szpitalowi Reumatologicznemu imienia gen. Jerzego Ziętka i odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

22 kwietnia Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Motorowego uzyskał I miejsce we współzawodnictwie międzywojewódzkim. Kierownikiem Ośrodka w latach 1985-2000 był Rudolf Krużołek.

W kwietniu w MHiK zorganizowano wystawę instrumentów muzycznych wykonanych przez Ferdynanda Suchego z Ustronia Goji.

W czerwcu Polski Klub Ekologiczny – koło w Ustroniu przygotował w MHiK wystawę na temat zagrożeń środowiska naturalnego w naszym mieście. Wydano okolicznościową broszurkę. Prezesem PKE był nadal Zygmunt Białas.

W czerwcu Bogusław Heczko, znany ustroński malarz wraz z synem Kazimierzem uruchomili prywatną galerię sztuki „Na Gojach”. Była to pierwsza prywatna galeria w województwie bielskim.

W lipcu na estradzie amfiteatru odbył się kolejny XII Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej, Festyn Kuźników, a w sierpniu Dożynki.

17 października zorganizowano obchody jubileuszu 200-lecia SP-2 wraz z następującymi imprezami: sesja popularno – naukowa, odsłonięcie tablic pamiątkowych na starym i nowym budynku szkoły oraz uroczysty koncert pt. „Nieś się nam pieśniczko” przygotowany przez Danutę Koenig i Mariana Żyłę. Wydano broszurę „200 lat Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu”.

W listopadzie powstał Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Czantoria” przy SP-3, który istniał ponad rok. Założycielem i choreografem była Renata Ciszewska. Jego główny występ nastąpił 23 kwietnia 1988 r. podczas uroczystości wręczenia sztandaru szkole.

 

Rok 1988

W styczniu Szkolne Schronisko Młodzieżowe zdobyło II miejsce w kraju w konkursie na najlepsze schronisko młodzieżowe. Wyróżnione zostało pucharem Ministra Edukacji Narodowej.

26 maja powstał Chór Nauczycielski „Czantoria” przy Klubie Nauczyciela w Ustroniu. Jego kierownikiem i współtwórcą był Bogusław Binek, dyrygentem Marian Żyła, a kierownikiem artystycznym Danuta Koenig. W rok później przekształcił się w Nauczycielską Estradę Ludową „Czantoria”. Powstał też zespół dziecięcy „Mała Czantoria”. Repertuar to pieśni i poezja Ziemi Cieszyńskiej. Chór liczy 38 osób dorosłych i 10 dzieci.

Od 1 lipca tego roku do 17 kwietnia 1990 r. skład MRN był następujący: Zdzisław Pokorny, Jan Białoń, Bronisław Brandys, Jan Cieślar, Adolf Cieślar, Henryk Chabrowski, Włodzimierz Chmielewski, Karol Chwastek, Emilia Czembor, Jan Drózd, Anna Hanus-Dyrda, Halina Rakowska-Dzierżewicz, Karol Gluza, Józef Gomola, Jerzy Górecki, Józef Heczko, Stanisław Greń, Karol Hławiczka, Michał Jurczok, Józef Kołaczyk Andrzej Konieczny, Rudolf Krużołek, Tadeusz Krysta, Walerian Krzempek, Roman Kubok, Karol Małysz, Jan Pasterny, Janina Pilch, Jan Muszer, Jan Podżorski, Henryk Niemczyk, Piotr Rakowski, Alojzy Sikora, Jerzy Śliwka, Piotr Tomiczek, Eugeniusz Zielonka, Lech Zawada, Mieczysław Zwardoń, Zygmunt Zwardoń. Przewodniczącym MRN został wybrany Zdzisław Pokorny. Posiedzeń Rady odbyło się 11.

W dniach 14-16 lipca odbył się XIII Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej

24 lipca zorganizowano w amfiteatrze zlot byłych działaczy organizacji młodzieżowych.

28 sierpnia urządzono kolejne Święto Plonów.

We wrześniu otwarto 1 klasę filii Liceum im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Nauka odbywa się w obiekcie Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

7 września zorganizowano obchody 100-lecia doprowadzenia kolei do Ustronia. W kinie „Uciecha” odbyła się wojewódzka akademia, a w MHiK wystawa filatelistyczna.

W listopadzie ukazał się pierwszy numer „Pamiętnika Ustrońskiego” pod redakcją Józefa Pilcha. Wydało go Towarzystwo Miłośników Ustronia.

2 grudnia TMU zorganizowało uroczyste zebranie z okazji 100-lecia istnienia tej organizacji w Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa.

Według Narodowego Spisu Powszechnego Ustroń liczył 15531 mieszkańców i 4551 mieszkań.

 

Rok 1989

1 stycznia Narodowy Bank Polski przekształcił się w Bank Śląski. W Ustroniu przy ul. Daszyńskiego znajduje się jego oddział.

W kwietniu z okazji 10. rocznicy śmierci Jana Nowaka w Międzyorganizacyjnym Miejskim Domu Kultury w Jaszowcu zorganizowano wieczornicę upamiętniającą jego postać. Z tej okazji pierwszy koncert dała NEL „Czantoria”. Podobna impreza odbyła się w ZDK „Kuźnik” pięć lat wcześniej.

W maju chór „Czantoria” uzyskał wyróżnienie na III Ogólnopolskim Festiwalu Chórów Nauczycielskich w Poznaniu.

4 czerwca odbyły się wybory do Sejmu i Senatu PRL. Do Sejmu kandydował z Ustronia Józef Szymaniak, a do Senatu Zbigniew Gburek. Obaj nie zostali wybrani.

W czerwcu drużyna SP-2 zwyciężyła w ogólnopolskim finale teleturnieju „Rambit”.

12 czerwca odbyła się manifestacja ekologiczna przeciwko budowie koksowni w Stonawie zorganizowana przez PKE. Wręczono petycję w tej sprawie konsulowi czechosłowackiemu podczas otwarcia wystaw towarzyszących ostatniemu Festiwalowi Piosenki Czeskiej i Słowackiej.

XIV- ostatni Festiwal Piosenki Czeskiej i Słowackiej odbył się w dniach 12-14 lipca. Komitet Organizacyjny składał się z kilkudziesięciu osób i pracował przez 14 lat społecznie. W 1986 r. został uhonorowany nagrodą zbiorową wojewody bielskiego. Scenografią od 1976 r. zajmował się Karol Kubala, który był jednocześnie autorem znaku graficznego imprezy „Liry”, szefem finansowym od początku był Roman Kubok, a koordynacją przez 14 lat zajmowała się inspektor do spraw kultury Urzędu Miejskiego Elżbieta Sikora. Amfiteatr w Parku Kuracyjnym od momentu swojego powstania stał się letnim centrum kultury.

W lipcu PSS „Społem” uruchomiła po rozbudowie pawilony przy ul. Partyzantów. Jej prezesem od 1987 r. był Jan Rymorz.

W sierpniu po 2-letnim remoncie oddano do użytku restaurację „Parkowa”.

27 sierpnia urządzono tradycyjne Święto Plonów.

W MHiK zorganizowano wystawę pszczelarską.

11 września odbyło się zebranie założycielskie Komitetu Obywatelskiego „Solidarni” w Ustroniu, którego celem było przygotowanie do wyborów samorządowych. Przewodniczącym został Lesław Werpachowski.

We wrześniu przy Zespole Szkół Zawodowych FSM powstała Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa.

W październiku ukazał się drugi numer „Pamiętnika Ustrońskiego”.

W listopadzie powstał Dom Europejski w Ustroniu jako pierwszy w Europie Środkowej z siedzibą w DW „Gronik” w Polanie. Główny cel to upowszechnianie idei i kształtowanie świadomości europejskiej. Prezesem został Joachim Liszka.

23 listopada odbyła się uroczystość nadania imienia Józefa Kreta (twórcy pierwszego uniwersytetu ludowego na Ziemi Cieszyńskiej) SP-6 w Nierodzimiu.

Powstał Chrześcijański Ośrodek Medycyny Prewencyjnej, który założył Henryk Wieja.

 

Rok 1990

25 stycznia kończy się działalność Komitetu Miejskiego PZPR w Ustroniu.

3 lutego powstała Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”, której celem jest propagowanie i okazywanie troski o dobro całego człowieka jako ducha, duszy i ciała.

11 kwietnia powołano Izbę Gospodarczą w Ustroniu zrzeszającą podmioty gospodarki nieuspołecznionej. Podstawowe jej zadanie to reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych.

27 maja wybrano Radę Miejską w składzie: Zygmunt Białas, Bernadeta Błanik, Henryk Brudny, Stanisław Bulcewicz, Włodzimierz Chmielewski, Wacław Czapla, Emilia Czembor, Henryk Gaś, Włodzimierz Głowinkowski, Karol Hławiczka, Michał Jurczok, Tomasz Kamiński, Franciszek Korcz, Karol Kubala, Anna Kubień, Stanisław Malina, Wiktor Pasterny, Jerzy Podżorski, Halina Rakowska-Dzierżewicz, Andrzej Sikora, Jerzy Śliwka, Władysław Tyrna, Lesław Werpachowski, Helena Wierzbanowska.

27 maja rozpoczęto wydawanie „Gazety Ustrońskiej”, jako pisma Izby Gospodarczej. Jej pierwszym redaktorem był Jan Szyła.

6 czerwca na sesji RM wybrano jej przewodniczącego Zygmunta Białasa i zastępców: Franciszka Korcza, Władysława Tyrnę, Włodzimierza Chmielewskiego.

15 czerwca na sesji RM burmistrzem został Andrzej Georg, a jego zastępcą Tadeusz Duda, pełniący dotąd obowiązki naczelnika miasta.

W czerwcu oddano do użytku plac targowy przy ul. Andrzeja Brody.

W dniach od 27 do 30 lipca Śląskie Seminarium Duchowe zorganizowało po raz pierwszy Festiwal Twórczości Religijnej „Gaude Fest” w amfiteatrze.

W lipcu został oddany do użytku ostatni z 16 obiektów w kształcie piramid na Zawodziu. W tym samym roku w styczniu otwarto przedostatni, w którym znajduje się Oddział Szpitala w Reptach. Spośród 16 budynków 1 stanowi szpital, 5 to sanatoria, a pozostałe 10 to domy wczasowe i hotele.

16 sierpnia powstała ekspozytura PKO przy ul. Cieszyńskiej.

26 sierpnia zorganizowano tradycyjne uroczystości dożynkowe. Ulicami miasta przeszedł do amfiteatru korowód dożynkowy. Tam też odbył się obrzęd dożynkowy i festyn ludowy. Imprezie towarzyszyła wystawa drobnego inwentarza urządzona na podwórzu przy MHiK.

W październiku utworzono punkt informacyjny ZUS w Urzędzie Miejskim.

16 listopada Rada Miejska podjęła uchwałę o przystąpieniu Ustronia do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych.

26 listopada powstało Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi. Jego prezesem została Anna Hanus-Dyrda.

W listopadzie uchwałą Rady Miejskiej powołano Ośrodek Pomocy Społecznej przy Urzędzie Miejskim. Jego kierowniczką została Zofia Ferfecka.

W listopadzie ukazał się 3 numer „Pamiętnika Ustrońskiego”.

W grudniu Ustroń liczył 15 287 mieszkańców.

 

Rok 1991

Od stycznia „Gazeta Ustrońska” była organem Rady Miejskiej. Jej redaktorem naczelnym został Lesław Werpachowski, a od września tego roku Wojsław Suchta.

22 lutego uchwałą Rady Miejskiej podzielono Ustroń na 9 osiedli: Ustroń Polana, Ustroń Górny, Ustroń Zawodzie, Hermanice, Lipowiec, Ustroń Nierodzim, Ustroń Centrum, Ustroń Goje, Ustroń Poniwiec.

6 maja na mocy zarządzenia burmistrza powołano Straż Miejską, która rozpoczęła działalność od 12 lipca.

22 maja porozumienie o partnerstwie miast z Neukirchen-Vluyn ratyfikowano na sesji Rady Miejskiej.

Od 1 czerwca obowiązują nowe nazwy niektórych ulic np. 1 Maja – 3 Maja, 22 Lipca – Daszyńskiego, gen. Świerczewskiego – Grażyńskiego. Zmieniono także nazwy niektórych osiedli mieszkaniowych np. XXX lecia PRL – Manhatan, 22 Lipca – Cieszyńskie.

6 czerwca w związku z zagrożeniem wystąpienia klęski ekologicznej Zarząd Miasta wprowadził obowiązkową segregację śmieci.

W czerwcu został uruchomiony po remoncie i powiększeniu obiektu dom towarowy „Krokus”. Jego właścicielem jest przedsiębiorstwo „Savia”, dawniej WPHW.

W dniach 19-22 lipca zorganizowano w amfiteatrze II Festiwal Twórczości Religijnej „Gaude Fest”.

Latem odbył się w Szpitalu Uzdrowiskowym 1341 i ostatni występ Orkiestry Dętej działającej przy Kuźni Ustroń.

1 września powstał w Nierodzimiu Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych.

14 września OSP w Nierodzimiu obchodziła swoje 65-lecie.

We wrześniu powstało w ZDK „Kuźnik” Ognisko Muzyczne, jako filia Ogniska w Bielsku-Białej. Jego kierownikiem został Adam Smołucha. Od września 1992 roku działa przy Towarzystwie Kształcenia Artystycznego.

12 listopada otwarto wysypisko śmieci w Poniwcu.

26 listopada odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Rozwoju Turystyki w Ustroniu „Miasto Uzdrowisko Ustroń-Gmina-2000”. Jego celem jest stały rozwój turystyki.

W listopadzie ukazał się czwarty numer „Pamiętnika Ustrońskiego”.

 

Rok 1992

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ustroniu administruje siecią wodną i kanalizacyjną, ujęciami wody i oczyszczalniami w granicach byłego powiatu cieszyńskiego. Eksploatuje 756 km sieci wodociągowej i 218 km kanalizacyjnej. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się przy ul. Myśliwskiej. Jego dyrektorem od 1991 r. jest Jan Kubień.

5 marca wznowiło działalność przy Urzędzie Miejskim koło PTTK liczące 90 członków. Jego przewodniczącą została Lidia Troszok.

W marcu po modernizacji budynku sanatorium dla dzieci otwarto w Poniwcu Dom Pomocy Społecznej. Dyrektorem została długoletnia księgowa tej instytucji Waleria Albrewczyńska.

11 maja odbyło się zebranie założycielskie Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych. Prezesem wybrano Bogusława Binka.

30 maja Ognisko Pracy Pozaszkolnej urządziło kolejną imprezę „Dzieci Dzieciom” w amfiteatrze. Wystąpiły zespoły: gimnastyki akrobatycznej, grupa tańca nowoczesnego „Hadarm”, grupa tańca nowoczesnego „Cif”, NEL „Czantoria”. Zespoły zdobyły wiele wyróżnień na Wojewódzkim Przeglądzie w Bielsku-Białej. W latach 1978-1992 dyrektorką OPP była Danuta Koenig, a od tego roku Irena Wińczyk.

1 czerwca oddano do użytku zlewnię ścieków przy ul. Kuźniczej.

30 czerwca zorganizowano zebranie założycielskie Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, którego celem jest budzenie i rozwijanie wrażliwości artystycznej. Przejęto prowadzenie ogniska muzycznego.

Na początku czerwca Ustroń zaprezentował się na wystawie „Expo’92” w Sewilli (Hiszpania). Wydano na tę okazję folder o Ustroniu w 4 językach. Ustroń na wystawie reprezentowali: burmistrz Andrzej Georg i skarbnik Teresa Pol-Błahut.

1 lipca Zawodowa Straż Pożarna w Ustroniu Polanie przekształciła się w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Posiadała 33 funkcjonariuszy i 3 samochody. Jej komendantem w latach 1978 -1992 był Franciszek Błanik, a od 1992 r. Jan Szczuka.

W lipcu odbył się III Festiwal „Gaude Fest”.

W dniach 21-23 sierpnia zorganizowano Dni Ustronia z imprezami kulturalnymi i sportowo-rekreacyjnymi zakończone tradycyjnymi Dożynkami.

W sierpniu Schronisko Młodzieżowe zostało przeniesione do DW „Wiecha” w Jaszowcu.

1 września Filię Liceum im. Kopernika w Ustroniu przeniesiono do wyremontowanego obiektu na rynku. Jej dyrektorem wybrano Halinę Prochaczek.

1 września oddano do użytku nowe skrzydło SP-2, gdzie znajdują się sale lekcyjne dla klas I i II oraz sala gimnastyczna. Dyrektorem od 1991 roku była Emilia Czembor.

1 października Urząd Miejski przejął od Zakładów Kuźniczych FSM Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa, które wraz z Oddziałem „Zbiory Marii Skalickiej” stanowi zakład budżetowy „Muzea ustrońskie”.

2 października Rada Miejska wybrała nowego burmistrza, po rezygnacji z tego stanowiska Andrzeja Georga. Został nim Kazimierz Hanus, dotychczasowy naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego.

Miejska Biblioteka Publiczna posiadała ponad 100.000 książek i 6135 czytelników. Oprócz biblioteki mieszczącej się w budynku ratusza istniało 6 filii i oddział dla dzieci z czytelnią. Dyrektorem biblioteki w latach 1987-2000 była Anna Guznar.

W listopadzie Parafia Rzymskokatolicka św. Klemensa obchodziła 70. urodziny swego proboszcza ks. Leopolda Zielasko oraz 30-lecie duszpasterzowania w parafii ustrońskiej.

Ustroń posiadał 7 przedszkoli, do których w tym roku uczęszczało 463 dzieci. W 1991 roku przedszkola zostały przejęte przez Urząd Miejski.

Wydano 5 numer „Pamiętnika Ustrońskiego”.

Na 220-lecie Kuźni zorganizowano w MHiK wystawę okolicznościową.

 

Rok 1993

26 lutego w MHiK zorganizowano uroczysty koncert NEL „Czantoria” z okazji 80. urodzin Józefa Pilcha – historyka i bibliofila, autora wielu opracowań o historii Ustronia.

W marcu powstała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Jelenica”. Skupia ona właścicieli domków jednorodzinnych przy ul. Pięknej i Jana Wantuły, którzy dotychczas należeli do SM „Zacisze”.

13 marca zainicjowano powołanie Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy”.

2 kwietnia uruchomiono Centralną Informację i Recepcję w budynku nr 7 na rynku. Utworzyło ją Towarzystwo Rozwoju Turystyki.

22 maja nastąpiło otwarcie sezonu „Ustrońskie lato `93”. W amfiteatrze wystąpił Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Śląsk”.

18 czerwca w DW „Ondraszek” w Jaszowcu odbył się czwarty z kolei Konkurs Piosenki Wczasowej.

W maju „Mała Czantoria” zdobyła I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych w Bielsku-Białej, natomiast Zespół Akrobatów zdobył wyróżnienie specjalne. Uzyskał również wyróżnienie w programie telewizyjnym pt. „Szukamy talentów”.

W czerwcu rozpoczęto budowę nowego skrzydła SP-1. W latach powojennych szkołą kierowali kolejno: Tadeusz Bobkiewicz, Otton Chlebik, Jan Białoń, a od 1992 r. Bogumiła Czyż.

W dniach 18-20 czerwca odbyły się w Cieszynie „Spotkania z kulturą miast bliźniaczych”. Przybyli na to spotkanie burmistrz Neukirchen-Vluyn partnerskiego miasta Ustronia – Kornelia Kuhn i Franjo Trehart odpowiedzialny za sprawy kultury w tym mieście.

W lipcu odbył się IV Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej „Gaude Fest” oraz Festiwal Dobrej Nowiny zorganizowany przez zbór Zielonoświątkowców „Betel”.

3 sierpnia Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała wieczornicę z okazji 40 rocznicy śmierci Jana Wantuły.

6 sierpnia nastąpiło otwarcie Oddziału Muzeum – Zbiory Marii Skalickiej.

22 lipca Straż Pożarna w Lipowcu obchodziła swoje 65-lecie.

W dniach 22-29 sierpnia zorganizowano po raz drugi Dni Ustronia. W programie imprezy kulturalne i sportowe, a w dniu 29 sierpnia Święto Plonów.

19 września odbył się występ chóru „Czantoria” w Neukirchen-Vluyn.

19 września w wyborach do Sejmu i Senatu RP Kazimierz Wilk (KPN) został ponownie wybrany posłem.

1 października podpisano w Urzędzie Miejskim umowę o partnerstwie z węgierskim miastem Hajdunanas.

4 października otwarto dwuletnie pomaturalne Medyczne Studium Techniki Dentystycznej. Jest to szkoła prywatna i mieści się w internacie Zespołu Szkół Zawodowych.

22 października Rada Miejska nadała tytuł Honorowego Mieszkańca Ustronia prof. Janowi Szczepańskiemu, a 26 października odbył się w MHiK uroczysty koncert KZW „Ustroń” z okazji 80. urodzin jubilata.

W październiku ukazał się 6 numer „Pamiętnika Ustrońskiego”.

10 listopada z okazji Święta Niepodległości w ZDK „Kuźnik” odbył się koncert NEL „Czantoria”.

28 listopada chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ustroniu obchodził 95. rocznicę swego istnienia.

 

Rok 1994

18 stycznia zorganizowano inauguracyjne spotkanie Klubu Propozycji, który powstał przy Oddziale Muzeum – Zbiory Marii Skalickiej z inicjatywy Danuty Koenig. Pierwszym gościem był Władysław Oszelda – dziennikarz i założyciel Klubu Propozycji w Cieszynie.

3 lutego otwarto w MHiK wystawę kompozycji ze skóry wykonanych przez Alicję Opachowską-Szymańską z Warszawy. Wernisaż połączony był z koncertem fortepianowym pt. „Walc w muzyce XX wieku”.

4 lutego wojewoda bielski Mirosław Styczeń wręczył honorową odznakę „Za zasługi dla województwa bielskiego” Radzie Miejskiej Ustronia, którą odebrał przewodniczący RM Zygmunt Białas.

6 lutego odbyła się w ZDK „Kuźnik” pierwsza w naszym mieście Aukcja Dzieł Sztuki. Sprzedano 37 prac ustrońskich twórców, a dochód ze sprzedaży przeznaczono dla Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi. Aukcję prowadzili: Renata Dubiel-Białas i Andrzej Piechocki.

25 lutego w ogólnopolskim Konkursie Twórczości Dziecięcej Inspirowanej Sztuką Ludową „Koroneczka” zostało wyróżnionych 9 prac z OPP w Ustroniu.

26 lutego Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi w Ustroniu zorganizowało I Zimową Spartakiadę Dzieci Niepełnosprawnych Śląska Cieszyńskiego. Ze względu na brak śniegu impreza odbyła się w sali gimnastycznej SP-2.

11 marca w restauracji „Parkowa” wystąpiło trio harmonijek ustnych „Con Brio” dwukrotni mistrzowie świata.

13 kwietnia na sesji RM uhonorowano pracowników służby zdrowia wyróżnieniem „Za zasługi dla miasta Ustronia”.

15 kwietnia otwarto w MHiK wystawę filatelistyczną „Z biegiem Wisły”, zorganizowaną przez PZF – koło w Ustroniu, którego prezesem był Stanisław Głowacki.

19 kwietnia w DW „Daniel” odbyła się Międzynarodowa Konferencja Kobiet zorganizowana przez Chrześcijańską Fundację „Życie i Misja”.

W dniach od 29 kwietnia do 3 maja zorganizowano blok imprez związanych z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Były to m.in. złożenie kwiatów pod pomnikami, uroczystości kościelne, imprezy kulturalne i sportowe oraz festyny.

W kwietniu wymieniono krzesełka na wyciągu na Czantorię.

W dniach od 1 do 12 maja zorganizowano II Puchar Świata Niewidomych w Szachach w DW „Kos” na Zawodziu.

19 maja odsłonięto tablicę pamiątkową na ratuszu z okazji jego 100-lecia. W MHiK odbyła się wieczornica poświęcona ratuszowi i zabytkom Ustronia. Z tej okazji wydano „Kronikę Ustronia”. Druk wykonała Galeria „Na Gojach”.

21 maja nastąpiło otwarcie nowego obiektu remizy strażackiej w Lipowcu z udziałem władz miejskich i przedstawicieli pożarnictwa z Bielska-Białej.

 

Podjęta została m in. uchwała o nadaniu tytułu „Honorowego Obywatela Ustronia” Leo Siebierskiemu z Neukirchen-Vluyn w dowód uznania za wkład w rozwój stosunków partnerskich pomiędzy naszymi miastami.

24 maja urządzono w ZDK „Kuźnik” wernisaż wystawy prac dziecięcych, zorganizowanej z okazji 20-lecia OPP. W zajęciach na przestrzeni 20 lat uczestniczyło około 20 tys. dzieci i młodzieży.

W dniu 26 maja RM odbyła swą ostatnią 57 sesję. Przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu i Rady za okres 1990-94.

28 maja Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi współorganizowało już po raz trzeci imprezę „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. Koncert w wykonaniu dziecięcych zespołów artystycznych odbył się w amfiteatrze.

28 maja na Bulwarach Nadwiślańskich urządzono tradycyjne zawody biegowe – 3 Złota Mila Burmistrza. Główny bieg na dystansie 1 mili poprzedziły zawody przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych.

5 czerwca otworzono w MHoK wystawę pt. „Ustrońskie lasy” zorganizowaną przez PKE – Koło w Ustroniu i Nadleśnictwo Ustroń.

12 czerwca nastąpiło uroczyste poświęcenie tymczasowej kaplicy pod wezwaniem św. Brata Alberta w Ustroniu Zawodziu.

12 czerwca w zawodach sportowo-pożarniczych w Brennej sekcje Ochotniczej Straży Pożarnej z Ustronia Polany zajęły wszystkie pierwsze miejsca. Podobne zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych urządzono 18 czerwca na stadionie w Nierodzimiu.

19 czerwca odbyły się wybory do RM. W Ustroniu frekwencja wynosiła 37%. Wybrano następujących radnych: Jerzego Bałdysa, Annę Borowiecką, Bronisława Brandysa, Włodzimierza Chmielewskiego, Jolantę Chwastek, Adolfa Cieślara, Emilię Czembor, Jana Drozda, Henryka Hojdysza, Michała Jurczoka, Franciszka Korcza, Rudolfa Krużołka, Karola Kubalę, Stanisława Malinę, Jana Pasternego, Irenę Pawelec, Halinę Rakowską-Dzierżewicz, Alojzego Sikorę, Jana Szwarca, Jerzego Śliwkę, Marię Tomiczek, Józefa Waszka, Lesława Werpachowskiego, Władysława Zielińskiego.

Wraz z wyborami zorganizowano referendum miejskie, w którym mieszkańcy wypowiedzieli się na temat samoopodatkowania od wywozu śmieci. Spośród biorących udział w głosowaniu 73% osób opowiedziało się za wprowadzeniem tego nowego miejskiego podatku.

25-26 czerwca zorganizowano blok imprez w ramach uroczystego otwarcia sezonu letniego. W programie były m in.: paradny przemarsz otwarcia, koncerty, historyczne widowisko „Orzeł biały” w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

28 czerwca odbyła się pierwsza sesja RM. Dokonano wyboru przewodniczącego, którym został Franciszek Korcz, a zastępcami przewodniczącego wybrano Rudolfa Krużołka, Alojzego Sikorę i Jana Szwarca.

W dniach 1 – 2 lipca Zbór „Betel” zorganizował w amfiteatrze Festiwal Dobrej Nowiny.

1 lipca RM wybrała burmistrza Kazimierza Hanusa i zastępcę burmistrza Tadeusza Dudę. Obaj pełnili te funkcje w poprzedniej kadencji rady. Dokonano również wyboru Zarządu Miasta w składzie: Kazimierz Hanus, Tadeusz Duda, Adolf Cieślar, Emilia Czembor, Michał Jurczok, Stanisław Malina, Józef Waszek. Delegatem do Sejmiku Samorządowego został wybrany Henryk Hojdysz.

Od 7 do 10 lipca trwał V Festiwal Twórczości Religijnej „Gaude Fest”. W programie: koncerty w amfiteatrze, seanse filmowe, przedstawienia teatralne.

23 – 24 lipca w DW „Ondraszek” po raz piąty odbył się Konkurs Piosenki Wczasowej.

23 lipca w MHiK otwarto pierwszą wystawę powstałej w 1993 r. Grupy Ustrońskich Twórców „Brzimy”. W wydanym folderze zamieszczono życiorysy i prace 25 twórców prezentujących swoją działalność.

1 sierpnia zorganizowano w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” spotkanie z Tadeuszem Dytko, autorem książki o lotniku Janie Cholewie pt. „Na skrzydłach RAF”.

7 sierpnia zorganizowano w amfiteatrze wybory Miss Wakacji. Wśród 12 kandydatek znalazła się jedna ustronianka Joanna Ogrodzka.

W sezonie letnim organizuje się wiele imprez sportowych cieszącym się coraz większym zainteresowaniem. Niektóre z nich mają już kilkuletnie tradycje.

19 sierpnia zorganizowano 3 Letni Bieg Romantyczny Parami na Bulwarach Nadwiślańskich, 20 sierpnia urządzono 3 Bieg Sztafet w Ustroniu. W tym samym dniu odbyły się 3 Zawody Mountain Bike o Puchar Burmistrza Miasta Uzdrowiska Ustroń i Błyskawiczny Turniej Singlowy na kortach tenisowych.

19 sierpnia powołano do życia Towarzystwo Wspierania Starań o Przyznanie Organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Andrzej Georg.

21 sierpnia zorganizowano Dożynki Wojewódzkie. Gospodarzami uroczystości byli Jan i Maria Pasterni z Lipowca. Barwny korowód dożynkowy, który przeszedł główną ulicą miasta zaprezentował ponad 80 scenek rodzajowych. W dożynkach wzięli udział wicewojewoda bielski Jan Wysogląd, posłowie Grażyna Staniszewska, Kazimierz Wilk, Antoni Kobielusz i Tadeusz Sabat oraz burmistrzowie i delegacje gości z miast partnerskich Neukirchen-Vluyn i Hajdunanas. Muzeum zaprezentowało wystawy: „Ustrońscy kolekcjonerzy” i „Maszyny rolnicze stare i nowe”. W amfiteatrze zaprezentowano tradycyjny obrzęd dożynkowy, a po nim ciekawy program artystyczny.

W sierpniu nakładem Urzędu Miejskiego ukazał się folder promocyjny Ustronia.

1 września tradycyjnie uczczono 55 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Pod pomnikiem w parku przy ratuszu delegacje władz miejskich, kombatantów i młodzieży złożyły wiązanki kwiatów.

5 września w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” urządzono spotkanie z okazji 20 rocznicy śmierci Pawła Stellera – artysty malarza i grafika rodem z Hermanic.

9 września w Śląskim Centrum Rehabilitacyjnym „Repty” na Zawodziu odbyła się I Konferencja Szpitali Promujących Zdrowie Sieci Krajowej.

Mieszkańcy Ustronia włączyli się do ogólnoświatowej akcji „Sprzątanie świata”, którą zorganizowano w dniach 17 – 18 września. W akcji brali udział uczniowie, przedszkolaki i wielu dorosłych.

23 września w MHiK zorganizowano koncert Kwartetu Kameralnego z Cieszyna pt. „W krainie walca i nie tylko” oraz wernisaż wystawy Karola Ferfeckiego – artysty malarza.

W październiku na IX Centralnych Targach Myśli Technicznej dla Indywidualnego Budownictwa Mieszkaniowego INBUD’94 główną nagrodę „Złoty kask” przyznano ustrońskiemu inwestorowi za opracowanie projektowe i realizację osiedla w Hermanicach, którą z rąk wiceministra budownictwa odebrali pracownicy tej firmy – Jan Szklorz i Józef Oksiński.

1 listopada został wprowadzony podatek od wywozu odpadów komunalnych.

5 listopada na Bulwarach Nadwiślańskich rozegrano V Bieg Legionów. 87 zawodników miało do pokonania dystans 11,5 km.

9 listopada zorganizowano uroczyste obchody 50. rocznicy rozstrzelania 34 mieszkańców Ustronia. Władze miasta, kombatanci i młodzież złożyli kwiaty przy pomniku za ratuszem, a później odbyła się wieczornica poświęcona tej rocznicy w MHiK. Historię tragicznego 9 listopada 1944 roku przedstawił Józef Pilch.

10 listopada w SP-2 odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy zorganizowany z okazji 76 rocznicy odzyskania niepodległości i 50 rocznicy rozstrzelania 34 mieszkańców Ustronia. I miejsce zajęła SP nr 6 z Nierodzimia.

5 grudnia w Klubie Propozycji – Oddział Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” zorganizowano spotkanie z Józefą Jabczyńską – emerytowaną nauczycielką i harcerką.

15 grudnia w Oddziale Muzeum odbyła się wieczornica przedświąteczna zorganizowana przez TMU. Głównym tematem spotkania była promocja 7 numeru „Pamiętnika Ustrońskiego”.

Ekumeniczny Wieczór Kolęd w wykonaniu połączonych chórów: NEL „Czantoria”, Chóru Ewangelicko-Ausburskiego i Chóru Katolickiego z Ustronia Hermanic odbyły się: 27 grudnia w Kościele św. Klemensa oraz 28 grudnia w Kościele Ewangelickim w Ustroniu i były wielkimi wydarzeniami.

 

Rok 1995

21 stycznia urządzono w „Zbiorach Marii Skalickiej” wieczornicę z okazji 100-lecia urodzin Pawła Stellera – artysty grafika rodem z Hermanic.

W dniach 4-5 marca na Międzynarodowych Targach Turystycznych, „TTB’95” w Berlinie w ramach polskiej ekspozycji zaprezentował się Ustroń jako miasto turystyczno-wypoczynkowe.

31 marca na terenie byłej cegielni otwarto nowy obiekt, który będzie zakładem produkcyjnym kawy i czekolady. Właścicielami są Teresa i Kazimierz Mokryszowie.

8 kwietnia w MHiK zorganizowano II Aukcję Obrazów, Rzeźby i Wyrobów Jubilerskich. Komitetem koordynującym – całość prac organizacyjnych kierowała Danuta Koenig. Do aukcji wytypowano 48 prac 29 autorów, w większości członków grupy „Brzimy”. Imprezą towarzyszącą była wystawa rysunków Andrzeja Mleczki, znanego rysownika satyrycznego z Krakowa oraz wystawa prac dziecięcych. Aukcję prowadzili Ewa Wach i Zbigniew Kucz – artyści z Katowic. Grał zespół Piotra Gruchela z Cieszyna. W czasie aukcji zakupiono 47 prac za 228 mln zł. (22.800 zł.). Aukcja okazała się bardzo udaną imprezą zarówno pod względem organizacyjnym jak i finansowym.

27 kwietnia oddano do użytku kolejny fragment Uzdrowiskowego Zakładu Przyrodoleczniczego. Jest to zespół basenów leczniczo-rehabilitacyjnych zaopatrywanych ustrońską solanką o wybitnych właściwościach leczniczych.

W ramach obchodów Świąt Majowych złożono kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w parku przy rynku oraz pod pomnikiem przy ul. Partyzantów, w kościołach odbyły się nabożeństwa. W muzeum zorganizowano skrzypcowy koncert wiosenny pt. „Wirtuozerstwo różnych epok”.

8 maja w 50. rocznicę zakończenia II wojny światowej nastąpiło uroczyste odsłonięcie Zbiorowej Mogiły Ofiar II Wojny Światowej na cmentarzu katolickim.

22 maja papież Jan Paweł II przybył do Skoczowa. W czasie przelotu nad dzielnicą Ustronia Hermanicami helikopter obniżył lot i dwukrotnie okrążył Hermanicką Łączkę – miejsce corocznych kolokwiów dominikańskich dla młodzieży. Przybyła tam młodzież z całego kraju i powitała papieża kilkunastometrowym krzyżem wykonanym na łące z białego płótna.

3 czerwca odbył się w amfiteatrze koncert dziecięcy pt. „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. W tym samym dniu urządzono zawody sportowe IV Złota Mila Burmistrza oraz zawody sportowe dla dzieci.

3 czerwca władze miasta spotkały się z przybyłymi do Ustronia Jackiem Kuroniem i Leszkiem Balcerowiczem, którzy 4 czerwca wzięli udział w Marszu Wolności do źródeł Wisły zorganizowanym w 6 rocznicę wyborów do Sejmu.

1 lipca zorganizowano V Ogólnopolski Marszobieg Dookoła Doliny Wisły na Bulwarach Nadwiślańskich.

W lipcu i sierpniu podobnie jak w ubiegłych latach w każdym tygodniu organizowano imprezy estradowe i festiwalowe w amfiteatrze.

1 lipca występem zespołu „Śląski” otwarto „Ustrońskie Lato’95”. Poprzedził go przemarsz i koncert węgierskiej orkiestry.

22 lipca odbyło się V jubileuszowe Kabaretowisko.

26 lipca występ regionalnego zespołu baskijskiego, a 13 sierpnia po raz dziewiąty zorganizowano Miss Wakacji.

16 lipca pożegnano wieloletniego proboszcza Parafii św. Klemensa ks. Leopolda Zielasko, który przez 30 lat był proboszczem tej Parafii. Mszy towarzyszyły występy chóru „Czantoria” oraz orkiestry KWK „Pniówek”.

13 sierpnia społeczeństwo miasta uczestniczyło w uroczystości 75. rocznicy bitwy warszawskiej oraz Dnia Wojska Polskiego. Złożono kwiaty pod Pomnikiem Pamięci Narodowej za ratuszem.

20 sierpnia zorganizowano tradycyjne Dożynki. Barwny korowód dożynkowy składający się z kilkudziesięciu scenek rodzajowych przeszedł ulicami miasta do amfiteatru. Tam EL „Czantoria” zaprezentowała dawny obrzęd dożynkowy. W MHiK zorganizowano wystawę pt. „50-lecie Koła Łowieckiego Ustroń – Jelenica”, a na boisku za muzeum wystawę drobnego inwentarza. Ta największa masowa impreza kulturalna i folklorystyczna cieszyła się jak zwykle ogromnym zainteresowaniem mieszkańców i wczasowiczów. Gośćmi honorowymi byli m in. wojewoda bielski – Marek Trombski, posłowie, burmistrzowie sąsiednich i zaprzyjaźnionych miejscowości.

2 września OSP w Ustroniu Centrum obchodziła 100-lecie swego istnienia.

2-3 września rozegrano Otwarty Turniej Koszykówki na asfalcie „Beton’95” z udziałem 50 drużyn młodzieżowych z 3 województw.

12 września odsłonięto pomnik Jana Sztwiertni – kompozytora rodem z Ustronia w parku przed Filią LO im. M. Kopernika.

17 września podobnie jak w ubiegłym roku ustrońska młodzież włączyła się do akcji „Sprzątanie Świata”.

26 września w MHiK otwarto wystawę ekologiczną pt. „Ustrońskie wody”, zorganizowaną przez PKE – Koło w Ustroniu.

21-23 września odbył się w Zakładzie Przyrodoleczniczym XV Ogólnopolski Zjazd Balneologiczny. Wzięli w nim udział wybitni naukowcy w tej dziedzinie z całego kraju oraz przedstawiciele ministerstwa.

8 października zmarł Józef Pilch – historyk i bibliofil, który opracował i opublikował ponad 200 artykułów i prac historycznych poświęconych Ustroniowi i Ziemi Cieszyńskiej.

24-27 października Ustroń prezentowany był na największych w Polsce V Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu, w którym uczestniczyło 540 firm z 21 państw.

27 października odbyło się uroczyste nadanie certyfikatu spełnienia wymogów jakościowych międzynarodowej normy ISO 9002 Zakładom Kuźniczym Sp. z o.o. w Skoczowie i Ustroniu. Impreza z udziałem przedstawicieli ministerstwa i władz wojewódzkich oraz miejskich odbyła się w cieszyńskim teatrze.

27 października Rada Miejska pojęła uchwałę o nabyciu ZDK „Kuźnik” od Zakładów Kuźniczych FSM Skoczów – Ustroń.

28 października zorganizowano 100 koncert EL „Czantoria” w sali widowiskowej Zakładu Przyrodoleczniczego.

30 października w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej odbyła się uroczystość wręczenia nagród dla miast i szkół podstawowych za udział w wojewódzkim współzawodnictwie sportowym. Medal otrzymał Ustroń za organizację imprez sportowych dla dzieci i młodzieży. Na 9 miejscu jako jedyna z Ziemi Cieszyńskiej znalazła się SP nr 1.

5 listopada odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich, w której mieszkańcy Ustronia głosowali następująco: na Aleksandra Kwaśniewskiego 43%, na Lecha Wałęsę 29,5%, na Jacka Kuronia 10%. Frekwencja wyborcza była wyższa od krajowej i wynosiła 69,6%.

10-11 listopada zorganizowano obchody Święta Niepodległości, na które składały się koncerty, uroczystości pod pomnikami, a w kościołach nabożeństwa.

14 listopada Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała w MHiK wieczornicę z okazji 50-lecia tej instytucji. Przybyło 90 osób. Przy kołaczu i kawie wysłuchano referatów o historii biblioteki i roli książki oraz podzielono się wspomnieniami.

19 listopada odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. W Ustroniu zwyciężył Aleksander Kwaśniewski – 59,7%. Frekwencja wyborcza w Ustroniu – 71,5%.

25 listopada rozegrano ostatnie zawody biegowe w tym roku – Platynowa Mila Burmistrza z udziałem 15 zawodników.

Na początku grudnia ukazał się 8 numer „Pamiętnika Ustrońskiego” wydanego przez TMU. Jego promocji dokonano 15 grudnia w Oddziale Muzeum – „Zbiory Marii Skalickiej”.

8 grudnia PSS „Społem” w Ustroniu obchodziła swoje 75-lecie istnienia. Władze miasta wręczyły prezesowi PSS „Społem” okolicznościowy dyplom na uroczystości, która odbyła się w Domu Zdrojowym w Wiśle.

 

Rok 1996

4 stycznia odbyło się w MHiK spotkanie z Józefem Brodą – pedagogiem, muzykiem i folklorystą zamieszkałym w Koniakowie, a pochodzącym z Lipowca.

W dniach 9-14 stycznia odbywały się w Utrechcie Międzynarodowe Targi Turystyczne. Wśród 1300 wystawców znalazło się również nasze miasto.

10 stycznia na walnym zebraniu członków założycieli Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” przeprowadzono wybory władz. Prezesem został Kazimierz Heczko, a zastępcami Andrzej Piechocki i Jan Sikora. Stowarzyszenie zrzesza 26 twórców. Zebranie odbyło się w ustrońskim muzeum.

13 stycznia została założona w Bielsku-Białej Beskidzka Izba Turystyczna. Ustrońskie hotele i domy wczasowe mają w niej swoją reprezentację.

W dniach 18-19 stycznia odbył się w MHiK Rejonowy Konkurs Recytatorski zorganizowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Przybyło łącznie około 150 uczniów i nauczycieli ze szkól podstawowych i średnich.

26-27 stycznia odbyły się Ekumeniczne Wieczory Kolęd w kościele katolickim p.w. św. Klemensa i kościele ewangelicko-augsburskim. Wystąpiły chóry kościelne i EL „Czantoria”.

1 lutego władze miasta wysłały list do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego z prośbą o poparcie idei zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2006 roku w Rzeczypospolitej Polskiej. Ustroń byłby w tych ambitnych planach głównie bazą hotelową.

Od 9 do 11 lutego odbywały się w Lille we Francji Międzynarodowe Targi Turystyczne, na których był reprezentowany Ustroń.

18 lutego w referendum uwłaszczeniowym frekwencja w Ustroniu była niższa od średniej krajowej i wynosiła 30%.

Od 1 do 4 marca odbywały się w Ustroniu Poniwcu Mistrzostwa Polski w Konkurencjach Alpejskich Młodzików i Juniorów Młodszych. Wystartowało 170 zawodników i zawodniczek z 23 klubów.

W okresie 11-12 marca zorganizowano na Poniwcu Mistrzostwa Polski w skibobach w kategorii juniorów i seniorów.

W dniach 14-17 marca w Domu Techniki w Żylinie odbyły się V Międzynarodowe Targi Turystyczne „Expotour”. Zaprezentowano tam wspólne stoisko polsko-czeskie pt. „Beskidy bez granic”, na którym pokazał Ustroń swoje materiały reklamowe.

19 marca odbył się zjazd miejski PSL. Jego prezesem został wybrany ponownie Jan Kubień.

21 marca w MHiK nastąpiła prezentacja „Raportu o stanie środowiska naturalnego Ustronia” opracowanego i wydanego przez Polski Klub Ekologiczny – Koło w Ustroniu.

22 marca zorganizowano w MHiK spotkanie z autorami „Słownika Gwarowego Śląska Cieszyńskiego” – Jadwigą Wronicz, Janem Kropem i Józefem Twardzikem. Józef Pilch – inicjator i współautor wydawnictwa zmarł w ubiegłym roku.

28 marca odbył się w MHiK wernisaż wystawy „Chińska sztuka ludowa” z udziałem radcy kulturalnego Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej w Polsce – Liang Quanbing. Gościa przywitał burmistrz Kazimierz Hanus.

12 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie kina „Zdrój” w Zakładzie Przyrodoleczniczym na Zawodziu z udziałem władz miejskich. Organizatorem i właścicielem kina jest Grażyna Bartosz.

W kwietniu nakładem UM ukazał się „Informator Turystyczny Miasta Uzdrowiska Ustroń”. 16 stronicowy folder zawiera schematyczną mapkę naszego miasta, krótką historię oraz informację o możliwościach skorzystania z różnych usług.

3 maja tradycyjnie, jak co roku, społeczeństwo Ustronia wraz z władzami miasta złożyło pod pomnikiem w parku obok ratusza wiązanki kwiatów.

11 maja odbył się 6 Ogólnopolski Górski Bieg Przełajowy na trasie 17 km Ustroń – Lipowski Groń – Ustroń. Zwycięzcą został Kazimierz Stanisławski z Żywca. Uczestniczyło 47 zawodników, głównie z województwa bielskiego.

W tym samym dniu zorganizowano w MHiK koncert KZW „Ustroń” z okazji jubileuszu 15-lecia. Dyrygentem i kier/ artystycznym jest Ewa Bocek-Orzyszek. Władze miasta wręczyły po koncercie list gratulacyjny, a prezes Polskiego Związku Chórów i Orkiestr z Bielska-Białej Kazimierz Fober wręczył dyrygentce i długoletnim członkom zespołu odznaczenia.

Od początku maja br. rozpoczęto budowę dalszej części drogi – obwodnicy, odcinka od Osiedla Manhatan w kierunku Wisły. Jest to najważniejsza i najpilniejsza inwestycja w naszym mieście.

1 czerwca w amfiteatrze zorganizowano podobnie jak w latach ubiegłych imprezę „Dzieci Dzieciom”. Były to występy taneczne i wokalne dzieci z ustrońskich szkół. Dochód został przeznaczony na Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi.

2 czerwca odbył się w amfiteatrze III Ewangelicki Festiwal Dziecięcy o charakterze ogólnopolskim.

W czerwcu, podobnie jak w latach ubiegłych, WOKiR UM wydał informator z wykazem imprez kulturalnych i sportowych w naszym mieście.

6 czerwca w Boże Ciało, podobnie jak we wszystkich kościołach katolickich w Polsce, również w Ustroniu parafianie licznie uczestniczyli w mszach przy czterech ołtarzach zlokalizowanych w naszym mieście. Ustroniacy wyznania ewangelickiego tradycyjnie wzięli udział w nabożeństwie przy kamieniu na Równicy.

Specjalnym medalem Sejmu RP Marszałek Józef Zych uhonorował EL „Czantoria” w dniu 22 czerwca po koncercie chóru podczas uroczystości poświęcenia Sztandaru PSL w Bielsku-Białej.

29 czerwca zainaugurowano w amfiteatrze sezon artystyczny występem Operetki Śląskiej. Imprezę zorganizowano z okazji 20-lecia istnienia obiektu. W sezonie letnim w amfiteatrze odbyły się tradycyjnie imprezy kulturalne: Festiwal „Gaude Fest”, Festiwal Dobrej Nowiny, Festiwal Disco-Polo, Wybory Miss Wakacji, Dożynki, Parada Gwiazd – zakończenie sezonu letniego.

13 lipca odbył się Festyn Sportowy na Stadionie KS „Kuźnia”. Zorganizowano wiele zawodów sportowych m in. mecze piłkarskie Górnik Zabrze – Humene ze Słowacji, Górnik Zabrze – Kuźnia Ustroń, oldboje Kuźnia Ustroń – Parlament RP. Urządzono tam również festyn z orkiestrą i wiele stoisk gastronomicznych oraz stoisko ST „Brzimy”.

14 sierpnia zmarł Oswald Szczurek – muzyk, folklorysta, gawędziarz, malarz, przewodnik beskidzki.

15 sierpnia na Równicy odbył się koncert pt. „Tam gdzie biją źródła…”, na który TV zaprosiła solistów i zespoły tworzące muzykę inspirowaną folklorem ludu karpackiego. Gospodarzem koncertu był Józef Broda. Występy rozpoczęła EL „Czantoria”.

17 sierpnia obchodzono jubileusz 70-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nierodzimiu, z udziałem władz miejskich. Podsumowano działalność jednostki i wyróżniono zasłużonych strażaków.

25 sierpnia zgodnie z coroczną tradycją odbyły się Dożynki. W tym roku zaprezentowano 92 scenki rodzajowe. Obrzęd dożynkowy w amfiteatrze rozpoczął Józef Broda, pochodzący z Lipowca, grą na trąbicie. Potem podobnie jak w latach ubiegłych, obrzęd dożynkowy zaprezentowała EL „Czantoria”. Impreza cieszyła się jak zwykle ogromnym zainteresowaniem. Uzupełnieniem Dożynek były wystawy organizowane przez MHiK pszczelarstwo, wystawa drobnego inwentarza oraz pokaz psów rasowych.

4 września nastąpiło wręczenie medali i wyróżnień laureatom międzynarodowych konkursów plastycznych pt. „Sztuka dziecka” z Tokio i Delhi. Dzieciom z ziemi cieszyńskiej wręczono medale w MHiK.

18 września odbyła się w hotelu „Narcyz” konferencja na temat „Edukacja a problemy pogranicza”.

18-21 września w hotelu „Muflon” została zorganizowana polsko-niemiecka konferencja naukowa na temat onkologii z udziałem 120.

8 listopada w ramach obchodów Dnia Niepodległości zorganizowano Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Odzyskaniu Niepodległości przez Śląsk Cieszyński w SP nr 2 oraz Koncert Jesienny w wykonaniu artystów Opery Bytomskiej w MHiK. Koncert został poprzedzony uroczystym złożeniem kwiatów pod pomnikiem w rynku.

Na przełomie listopada i grudnia odbyły się wybory do Rad Osiedli.

 

Rok 1997

Z dniem 1 stycznia podjęto uchwałę o powołaniu zakładu budżetowego pod nazwą Miejski Dom Kultury „Prażakówka”.

22 i 23 stycznia zorganizowano w MHiK Rejonowy Konkurs Recytatorski zorganizowany przez ustrońskie OPP. Wzięło w nim udział 42 uczniów ze szkół podstawowych i 34 uczniów ze szkół średnich z ziemi cieszyńskiej.

24 stycznia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej w sali widowiskowej Domu Zdrojowego na Zawodziu z okazji 40. rocznicy nadania Ustroniowi praw miejskich. Sesję poprzedził wernisaż wystawy pt. „Ustroń w fotografii A. i M. Więcławków” w MHiK.. Przybyli: wojewoda bielski Marek Trombski, burmistrzowie z sąsiednich gmin, duchowni miejscowych parafii, radni i mieszkańcy Ustronia. Uchwałą RM nadano tytuły Honorowego Obywatela Miasta Uzdrowiska Ustroń Włodzimierzowi Gołkowskiemu i Janowi Wałachowi. Wiele osób otrzymało Honorowe Dyplomy Uznania „Za zasługi dla miasta Ustronia” oraz listy gratulacyjne.

31 stycznia w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu „Kiosk roku 1996”. Spośród 1500 z całej Polski I miejsce zdobył kiosk nr 79 w Ustroniu – na przeciw Technikum kierowany przez Stefanię Nawrotek.

Od 27 lutego do 1 marca nasze miasto uczestniczyło w Gdańskich Targach Turystycznych, w których brało udział 59 wystawców, głównie z Polski północnej, ale także ze Szwecji, Rumunii i Hiszpanii.

Od 20 do 21 marca w DW „Ziemowit” obradował Zespół do Spraw Gospodarczych Konwentu Wojewodów z udziałem ministrów. W roli gospodarza wystąpił wojewoda bielski Marek Trombski.

W Domu Zdrojowym 12 kwietnia odbyła się po raz trzeci Aukcja Obrazów, Rzeźby, Wyrobów Jubilerskich i Sztuki Użytkowej. Uzyskane dochody przeznaczono na Ośrodek dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu oraz dożywianie dzieci w ustrońskich szkołach.

Pod koniec kwietnia nastąpiło otwarcie Miejskiego Domu Spokojnej Starości przy ul. Słonecznej w Ustroniu.

14 maja na ustrońskim rynku nastąpił start do czwartego etapu 50. Jubileuszowego Wyścigu Pokoju, a 17 maja odbył się VII Ogólnopolski Górski Bieg Przełajowy.

22 maja w MHiK zorganizowano wernisaż kolejnej egzotycznej wystawy – tym razem z Afryki. Wystawę zatytułowano „Na skraju pustyni – kultura materialna ludów Maghrebu”.

24 maja odbył się w ustrońskim amfiteatrze XIV Ogólnopolski Festiwal Orkiestr OSP, w którym wzięło udział 20 zespołów.

W tym samym dniu na stadionie „Kuźni Ustroń” zorganizowano Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w których wystartowało 16 drużyn. Najlepszą okazała się drużyna OSP Kuźni Ustroń.

6 czerwca w sali widowiskowej Chrześcijańskiej Fundacji „Życie i Misja” odbyła się impreza pt. „Ustroński talk show, czyli towarzyska rozmowa burmistrzów 40-lecia”. W programie udział wzięli: Włodzimierz Gołkowski, Benedykt Siekierka, Andrzej Georg i Kazimierz Hanus. Organizatorem spotkania była Elżbieta Sikora, a całość prowadził red. Jerzy Zawartka (były Masztalski).

11 czerwca odbyła się w MHiK wieczornica pt. „Społeczność żydowska w Ustroniu” z koncertem i prelekcją. W dzień później nastąpiło odsłonięcie pomnika na miejscu dawnej synagogi przy ul. Ogrodowej.

13 czerwca na boisku Kuźni Ustroń zorganizowano finał Ogólnopolskiego Turnieju Dzieci w Piłce Nożnej „Supergol” z udziałem Zbigniewa Bońka byłego zawodnika polskiej kadry. Przybyło 16 najlepszych drużyn z całej Polski.

21 czerwca rozpoczęto obchody 225-lecia Zakładów Kuźniczych. W MHiK otwarto jubileuszową wystawę prezentującą najnowszą produkcję na tle obrazów Karola Kubali i Bogusława Heczko. Pokaz kucia w dawnej kuźni wiejskiej zaprezentował kowal i nauczyciel tego zawodu Gustaw Gawłowski. Dalsza część uroczystości miała miejsce w amfiteatrze, gdzie wystąpił Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

28 czerwca w MHiK odbyła się uroczystość 70-lecia urodzin znakomitego ustrońskiego akwarelisty Bogusława Heczko. Karol Gruszczyk – Wojewódzki Konserwator Zabytków wręczył Jubilatowi złotą odznakę „Za opiekę nad zabytkami”. Okolicznościowe życzenia i prezenty przekazały władze wojewódzkie, miejskie oraz najbliżsi.

Nakładem UM ukazała się publikacja pt. „Wybór źródeł do dziejów Ustronia”, którą opracował prof. Idzi Panic.

Powodzie, które nawiedziły Polskę w lipcu, w Ustroniu nie wyrządziły większych szkód. Władze miasta nawiązały kontakt z gminą Lubomia, poszkodowaną w czasie powodzi, której udzielono różnorodnej pomocy materialnej.

W dniach 15-16 sierpnia odbył się, podobnie jak w roku ubiegłym, koncert plenerowy na szczycie Równicy pt. „Tam gdzie biją źródła”. Wystąpiło w nim kilkanaście zespołów regionalnych m.in. „Równica” z Ustronia. Program był transmitowany przez Telewizję Polską, która była głównym organizatorem imprezy.

W sierpniu wydano nakładem UM w Ustroniu tomik poezji Wandy Mider pt. „Pod Czantorióm”. Poezja gwarowa dotycząca naszej miejscowości wzbudziła duże zainteresowanie.

23 sierpnia uruchomiono letni tor saneczkowy pod wyciągiem na Czantorii, jako drugą tego typu atrakcję w Polsce. Od otwarcia cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem i powodzeniem nie tylko wśród mieszkańców naszego miasta, ale również wśród wczasowiczów i turystów.

24 sierpnia zorganizowano, jak corocznie, Święto Plonów z tradycyjnym korowodem. W uroczystościach wzięli udział: wojewoda bielski Marek Trombski, posłowie z województwa bielskiego, władze naszego miasta oraz kilka tysięcy mieszkańców Ustronia i licznie przybyłych wczasowiczów.

20 września MHiK zorganizowało wieczornicę z okazji 120-rocznicy urodzin Jana Wantuły (1977-1953) – bibliofila, historyka, publicysty i działacza społecznego. Wystąpił zespół dziecięcy „Nowina” z Jabłonkowa oraz Marian Żyromski z referatem „Przyjaźnie Jana Wantuły”.

5 listopada nastąpiły uroczystości z okazji 550-lecia parafii rzymskokatolickiej św. Klemensa. Otwarto wystawę filatelistyczną w MHiK. W imprezie wziął udział ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. bp. Tadeusz Rakoczy, księża, władze miejskie i uczniowie szkół. W kościele odbyła się sesja naukowa, gdzie referat historyczny wygłosił prof. Idzi Panic z Cieszyna.

8 listopada odsłonięto pomnik Jana Cholewy – pilota bohatera II wojny światowej wg projektu Karola Kubali. Grała orkiestra wojskowa, a wartę pełnili żołnierze z bielskiej jednostki. W tym samym dniu odbyła się wieczornica poświęcona pamięci „Małego Janka”.

Od 4 do 7 listopada Ustroń po raz kolejny prezentował się na Międzynarodowych Targach Turystycznych „Tour Salon” w Poznaniu.

29 listopada OSP Zakładów Kuźniczych obchodziła 90-lecie działalności. Nastąpiło nadanie sztandaru i wręczenie odznaczeń.

11 grudnia odbyła się w MHiK uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. W imieniu prezydenta RP medale 15 parom wręczyły władze miejskie.

17 grudnia otwarto w centrum miasta, w sąsiedztwie targowiska, nowy pawilon handlowy „Sesam”.

 

Rok 1998

25 stycznia w budynku Fundacji „Życie i Misja” odbył się uroczysty koncert kończący modlitwy o zjednoczenie chrześcijan. Wystąpiła EL „Czantoria”.

30 stycznia na sesji RM podjęto uchwałę o przystąpieniu Ustronia do Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

W lutym RM Uzdrowiska opowiedziała się za przynależnością do województwa katowickiego i powiatu cieszyńskiego. Jak wynika z badań nad gospodarką rynkową Ustroń należy do najatrakcyjniejszych miast polskich. Analizą objęto 540 miast poniżej 30 tys. mieszkańców.

18 marca odbył się w MHiK I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha. Drużynowo zwyciężyła SP 1. Indywidualnie: I miejsce zdobyła uczennica SP 2 – Joanna Cieślar, a II miejsce uczennica SP 1 – Magdalena Sztefek.

20 marca nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Pilchowi (1913-1995) na budynku MHiK. Po uroczystości odbyła się wieczornica z udziałem najbliższej rodziny J. Pilcha, władz miejskich, licznego grona znajomych i przyjaciół.

Od 19 do 21 marca zorganizowano ogólnopolskie sympozjum naukowo-szkoleniowe dla lekarzy i rehabilitantów w Centrum Rehabilitacji „Repty” na Zawodziu.

21 marca odbyło się w Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki posiedzenie plenarne Forum Gospodarczego Unii Wolności, w którym udział wzięli przedsiębiorcy z Ustronia: Henryk Kania, Michał Bożek, Franciszek Juroszek, Zdzisław Kaczorowski i Andrzej Georg.

Od 27 do 29 marca zorganizowano Międzynarodowe Targi Turystyczne w Gdańsku, na których także reprezentowany był Ustroń.

W dniach 2-5 kwietnia miały miejsce kolejne Międzynarodowe Targi Turystyczne „Glob” w Katowicach. Tu także Ustroń pokazał swoje możliwości.

Ustroń corocznie ma bogatą ofertę sportową. Sezon biegowy rozpoczęła VII Srebrna Mila Burmistrza, która rozegrała się na Bulwarach Nadwiślańskich. Wystartowało 54 zawodników w różnych kategoriach wiekowych.

22 kwietnia doszło w Cieszynie do podpisania porozumienia o powstaniu Euroregionu Śląska Cieszyńskiego. Ustroń reprezentowali burmistrz Kazimierz Hanus oraz przewodniczący RM Franciszek Korcz.

3 maja w rocznicę konstytucji z 1791 r. uroczystości zorganizowano jak co roku pod pomnikiem przy rynku. Także 8 maja złożono kwiaty z okazji zakończenia II wojny światowej.

W dniach 8-10 maja odbył się w Ustroniu II Zjazd Korporacji Kominiarzy Polskich.

W maju „Równica” zdobyła I miejsce w przeglądzie „Śląskie Śpiewanie”, w którym udział wzięły 154 zespoły. Impreza odbyła się w Rybniku. Główna nagroda z nominacją do Grand Prix została wręczona zespołowi na koncercie galowym w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu.

Od 28-30 maja odbyło się na Zawodziu sympozjum Polskiego Towarzystwa Medycyny Ogólnej i Rodzinnej.

6 czerwca zorganizowano tradycyjny koncert zatytułowany „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. Dochód z niego przeznaczony był na Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi.

12 czerwca w MHiK miała miejsce impreza promująca drugi tomik poezji Wandy Mider połączona z występem  zespołu „Równica”.

18 czerwca odbyła się ostatnia sesja RM kadencji 1994-1998.

27 czerwca w auli Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie urządzono uroczysty koncert EL „Czantoria” z okazji 10-lecia zespołu. Na widowni znaleźli się m.in. przedstawiciele władz wojewódzkich, miejskich z Ustronia i Cieszyna, posłowie, radni oraz goście z Zaolzia. Drugi koncert jubileuszowy zorganizowano 5 lipca.

W dniach 14-15 sierpnia miał miejsce na Równicy 3 Festiwal Muzyki i Przyrody „Tam gdzie biją źródła”. Była to prezentacja kilkunastu zespołów mających w repertuarze muzykę etniczną.

23 sierpnia zorganizowano Dożynki. Tradycyjnie ulicami miasta przeszedł korowód, a w amfiteatrze urządzono obrzęd dożynkowy w wykonaniu zespołów „Czantoria” i Równica”. MHiK zaprezentowało wystawy towarzyszące dożynkom.

31 sierpnia otwarto obwodnicę, którą rozpoczęto budować w połowie lat 70. Mieszkańcy organizowali protesty z powodu braku na skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej.

11 września odbyło się otwarcie Regionalnego Leśnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ustroniu Jaszowcu. W tym samym dniu zorganizowano mały jubileusz 5-lecia działalności Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy” połączone z wernisażem poplenerowym jej członków. Wręczono tam również odznaczenia i dyplomy działaczom ustrońskiej kultury.

Od 18 do 20 września odbywało się już piąte z kolei „Sprzątanie świata”, w którym wzięły udział szkoły podstawowe i średnie naszego miasta.

25 września OSP w Polanie obchodziła jubileusz 70-lecia działalności. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Związku OSP w Bielsku-Białej oraz władze miejskie. Odznaczono najbardziej zasłużonych strażaków.

27 września ewangelicki chór w Ustroniu obchodził 100-lecie swego istnienia. Zorganizowano uroczyste nabożeństwo z koncertem, wydano też broszurę okolicznościową. W uroczystości udział wzięli: wojewoda Andrzej Sikora, władze miejskie oraz wielu mieszkańców Ustronia.

11 października odbyły się wybory do rady gminy, rady powiatu i sejmiku wojewódzkiego. Skład wybranej RM: Bronisław Brandys, Jan Drózd, Rudolf Krużołek, Jan Lazar, Stanisław Malina, Maria Tomiczek, Józef Waszek, Helena Wierzbanowska (Ustrońskie Porozumienie Samorządowe), Ryszard Banszel, Tomasz Dyrda, Jacek Kamiński, Wiktor Pasterny, Kazimierz Stolarczyk, Ilona Winter, Rafał Winter (AWS), Emilia Czembor, Emil Fober, Andrzej Gluza, Joanna Kotarska, Marzena Szczotka (UW), Józef Kurowski, Jan Misiorz (Niezależna Grupa Szmorządowa), Jan Gluza (Komitet Wyborczy Polana), Tomasz Szkaradnik (Komitet Wyborczy Mieszkańców spod Czantorii). Do Rady Powiatu zostali wybrani: Katarzyna Brandys, Karol Chraścina (SLD), Władysław Macura, Lesław Werpachowski (AWS), Andrzej Georg (UW) – starosta Powiatu Cieszyńskiego od 1.01.1999 r. Do Śląskiego Sejmiku Wojewódzkiego wszedł Jan Szwarc (SLD).

29 października na pierwszej sesji RM wybrano jej przewodniczącego – Emila Fobera, natomiast wiceprzewodniczącymi zostali – Rudolf Krużołek i Józef Waszek.

5 listopada na kolejnej sesji RM wybrano burmistrza Jana Szwarca.

7 listopada zorganizowano uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 6 partyzantów z oddziału „Czantoria”, którzy zginęli w walce z Niemcami. Tablice zainstalowano na dolnej stacji Kolei Linowej na Czantorię.

9 listopada w MHiK odbyły się miejskie obchody Świąt Listopadowych. W programie z koncertem pieśni polskich wystąpili artyści Opery Śląskiej w Bytomiu. Nastąpiło również otwarcie wystawy pt. „Polacy na Zaolziu”, zorganizowanej przez ZG PZKO w Czeskim Cieszynie. Z prelekcją wystąpił dr Stanisław Zahradnik – historyk z Trzyńca. Dokonano też promocji pierwszego w dziejach miasta „Kalendarza Ustrońskiego”.

10-11 listopada odbyła się w hotelu „Muflon” sesja popularnonaukowa poświęcona prof. Janowi Szczepańskiemu z okazji 85-rocznicy urodzin. Organizatorami byli: Dom Europejski w Ustroniu i Uniwersytet Śląski w Katowicach.

28 listopada na Bulwarach Nadwiślańskich urządzono coroczny bieg o Platynową Milę Burmistrza, jako zakończenie bogatego w imprezy sezonu biegowego w naszym mieście z udziałem ponad 20 zawodników.

Od 3 grudnia zaczęła funkcjonować sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Cieszyńskiej z Katowicką.

13 grudnia w sali Fundacji „Życie i Misja” pod patronatem starosty Andrzeja Georga i burmistrza Jana Szwarca zorganizowano Bożonarodzeniowy Koncert, w którym wystąpiły zespoły: „Równica”, „Gwiazdki i Promyczki” z parafii ewangelickiej oraz zespół młodzieżowy formacji „Młodzi dla Ustronia” głównego organizatora koncertu.

29 grudnia odbyło się w hotelu „Ustroń” spotkanie noworoczne władz miejskich z biznesmenami, politykami, duchownymi i działaczami kultury.

29 grudnia zmarł Marian Żyła – jeden z założycieli i długoletni dyrygent oraz kierownik artystyczny EL „Czantoria”.

 

 

Rok 1999

W dniach 3-12 stycznia zorganizowano podobnie jak w latach ubiegłych Ekumeniczne Wieczory Kolęd. Organizatorem pięciu koncertów, które odbyły się w ustrońskich kościołach i MDK „Prażakówka” był Urząd Miejski i Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Czantoria”.

1 lutego w sali sesyjnej UM odbyło się spotkanie władz miasta z ustrońskimi przedsiębiorcami zajmującymi się turystyką.

W dniach 15-19 lutego Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zorganizował Ustrońskie Spotkania Teatralne „UST-a”. Cztery pierwsze spektakle miały miejsce w MHiK, gdzie wystąpili: Jerzy Zelnik, Barbara Guzińska, Irena Jun i Olgierd Łukaszewicz. Ostatni występ odbył się w kościele ewangelickim z udziałem Michała Banasika – organy, Katarzyny Gniewkowskiej-Kępki, Jerzego Gniewkowskiego i Wiesława Sławka.

2 marca w MDK „Prażakówka” odbył się Rejonowy Konkurs Recytatorski szkół ponadpodstawowych. Wzięło w nim udział 30 osób.

9 kwietnia w MHiK otwarto wystawę Iwony Konarzewskiej. Obok prac autorki zaprezentowano również obrazy członków jej rodziny – autoportrety dziadka, ojca i matki. Wernisaż był imprezą towarzyszącą IV Aukcji Dzieł Sztuki, która odbyła się 24 kwietnia w hotelu „Ustroń”.

16 kwietnia w Budapeszcie otwarto wystawę autorską ustrońskiego akwarelisty Bogusława Heczko. Otwarcia wystawy dokonał konsul RP w Budapeszcie.

9 maja zorganizowano III Ustroński Rajd Rowerowy. Swój udział zgłosiło 230 osób.

27 maja z inicjatywy Elżbiety Sikory, przy współudziale TMU i MDK „Prażakówka” w sali klubowej MDK urządzono Wieczór Wspomnień o Janie Nowaku, w związku z 20-rocznicą jego śmierci.

28 maja w MHiK zorganizowano II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha.

1 czerwca w MHiK odbyły się uroczystości związane z 55-rocznicą Bitwy o Monte Cassino, zorganizowane przez Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Oddział w Ustroniu. W ramach imprezy wystąpił KZW „Ustroń”, jak również otwarto wystawę okolicznościową.

5 czerwca SP-3 obchodziła 30-lecie działalności w nowym obiekcie.

4 lipca na Stadionie KS „Kuźnia” zorganizowano XXV Beskidzką Wystawę Psów Rasowych. Jej inicjatorami byli ustrońcy hodowcy i miłośnicy psów – D. Godycka oraz M. Jurczok.

17 lipca na stadionie KS „Kuźnia” odbył się festyn zorganizowany przez Radio FM z Wodzisławia. Atrakcją był występ zespołu „Piersi”.

8 sierpnia po raz XIII w ustrońskim amfiteatrze przeprowadzono wybory „Miss Wakacji”. Wzięły w nim udział dwie ustronianki – Daria Witoszek i Ewa Glajc.

14 sierpnia po raz czwarty na Równicy zorganizowano Festiwal Muzyki i Przyrody „Tam gdzie biją źródła”. W imprezie wzięło udział 13 zespołów z kraju i z zagranicy. Koncert składał się z dwóch części: „Źródła i inspiracje” oraz „Poszukiwania muzyczne i rockowo-reggae’owe inspiracje”. Gospodarzami koncertu byli: Monika Richardson i Józef Broda.

15 sierpnia po raz drugi odbyła się w amfiteatrze integracyjna impreza pod hasłem „Dajmy dzieciom uśmiech, dajmy dzieciom zmienić świat”. Organizatorami tego wydarzenia było Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka „Wyspa” oraz Dziecięce Artystyczne Koncerty Integracyjne.

22 sierpnia urządzono tradycyjne ustrońskie Dożynki. Obrzęd dożynkowy przygotowała EL „Czantoria”. Wystąpiła także grupa taneczna „La Balance” z Niemiec, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Równica” oraz Zespół Regionalny „Torka”.

1 września uroczyście otwarto dwie nowe placówki oświatowe w naszym mieście. Dyrektorem Gimnazjum nr 1 został Leszek Szczypka, a Gimnazjum nr 2 – Maria Kaczmarzyk.

12 września MHiK zorganizowało spotkanie autorskie z Krystyną Winecką dotyczące promocji jej książki pt. „Od Stanisławowa do Australii”. Towarzyszył autorce mąż Otton Winecki-Windholz. Prezentacji książki dokonał wiślański polonista Jan Krop. W imprezie wzięli udział liczni mieszkańcy miasta grono znajomych i przyjaciół państwa Wineckich.

17 września gościł w naszym mieście wicepremier, minister finansów Leszek Balcerowicz.

18 września w MHiK odbyła się uroczystość 75-rocznicy urodzin długoletniego pedagoga ZST – Bolesława Kieconia.

9 października Ośrodek Medycyny Prewencyjnej i Opieki Kompleksowej obchodził 10-lecie działalności.

15 października w MHiK zorganizowano spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla ustrońskich emerytowanych pedagogów. W programie swoje talenty zaprezentowała młodzież naszego miasta.

16 października w MDK „Prażakówka” z inicjatywy działaczki kultury Anny Robosz odbyło się spotkanie autorskie z aktorką i pisarką Lucyną Winnicką. Głównym tematem spotkania była promocja książki pisarki pt. „W poczekalni nieba”.

3 listopada wystąpił z recitalem fortepianowym światowej sławy pianista Adam Makowicz, pochodzący z Ustronia. Dochód z koncertu artysta przeznaczył na Ośrodek Rehabilitacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Ustroniu Nierodzimiu.

W dniach 6-11 listopada obchodzono w Ustroniu Święta Niepodległości. 6 listopada odbył się X Bieg Legionów, 9 listopada w MHiK Koncert Jesienny w wykonaniu Zespołu Kameralnego „Bel Musick” oraz promocja II rocznika „Kalendarza Ustrońskiego”, 11 listopada w Sanatorium Uzdrowiskowym koncert ostrawskiej orkiestry dętej a w MDK „Prażakówka” koncert Duetu Gitarowego Kateriny i Franciszka Wieczorków.

11 listopada w teatrze w Cieszynie odbył się uroczysty koncert przygotowany przez Danutę Koenig i Małgorzatę Kiereś połączony z ceremonią wręczania Srebrnych Cieszynianek. Laureatką z naszej miejscowości została Teresa Mokrysz – prezes firmy „Mokate”.

18 listopada nastąpiło wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Imprezę z udziałem władz miejskich zorganizowano w MHiK.

Drużyna dziewcząt ze SP 2 zdobyła I miejsce w powiecie w siatkówce.

8 grudnia zorganizowano w Urzędzie Miejskim walne zebranie Towarzystwa Rekreacyjno-Sportowego „Siła”, które skupia obecnie 160 członków w dziewięciu sekcjach: piłki nożnej, biegaczy narciarskich, biegaczy górskich, siatkarzy, tenisistów stołowych, kolarzy górskich, brydżystów, koszykarzy i psich zaprzęgów.

Na początku grudnia urządzono w „Wildze” na Zawodziu dwudniowe seminarium poświęcone opracowaniu strategii rozwoju dla województwa śląskiego z udziałem ustrońskich władz miejskich jako gospodarzy. Program artystyczny dla gości przygotowała DER „Równica”.

W dniach 11-14 grudnia delegacja z Ustronia wraz z zespołem „Równica” wzięła udział w obchodach Dni Hajdunanas na Węgrzech – partnerskiego miasta Ustronia.

15 grudnia prezydent Aleksander Kwaśniewski sprawując patronat honorowy nad Polsko-Austriacko-Niemiecką Konferencją Ekologiczną „Eko-Tech” nadał Ustroniowi tytuł „Gmina przyjazna dla środowiska”.

22 grudnia w MDK „Prażakówka” zorganizowano „Koncert Świąteczny z Gwiazdką” w wykonaniu uczniów i nauczycieli Ogniska Muzycznego w Ustroniu.

31 grudnia władze powiatowe zlikwidowały Dom Pomocy Społecznej w Ustroniu Poniwcu. Podopieczni zostali przeniesieni do DPS w Skoczowie.

W noc sylwestrową na ustrońskim rynku trwała zabawa przy muzyce, w której wzięło udział prawie 1000 osób. Życzenia noworoczne złożył burmistrz Jan Szwarc. Na Czantorii zorganizowano pokaz sztucznych ogni. Niemal w każdym domu wczasowym urządzano zabawy sylwestrowe.

 

Rok 2000

9 stycznia odbył się w Szpitalu Uzdrowiskowym koncert EL „Czantoria” w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W kweście zorganizowanej w naszym mieście pod patronatem Urzędu Miejskiego zebrano 10. 000,- zł.

16 stycznia Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki zorganizował w MDK „Prażakówka” Ekumeniczny Wieczór Kolęd „Okruchy po kolędzie”, otwierający działalność sali widowiskowej, którym uczczono pamięć długoletniego dyrygenta „Czantorii” Mariana Żyły w pierwszą rocznicę śmierci.

W styczniu w Ustroniu przebywało 50. ambasadorów i przedstawicieli placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce. Przebywali w województwie śląskim przez 3 dni, a ich bazą był hotel „Jaskółka” na Zawodziu.

23 stycznia na Bulwarach Nadwiślańskich zorganizowano X Bieg Narciarski Doliną Wisły z udziałem 59 zawodników i 12 zawodniczek.

14 lutego zmarł Emil Fober – przewodniczący Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń, dyrektor ds. technicznych Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego „Ustroń”, prezes Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej „Czantoria”.

18-19 lutego w ustrońskim „Leśniku” wicewojewoda śląski Andrzej Gałażewski zorganizował roboczą konferencję wicewojewodów Unii Wolności z ministrami i wiceministrami należącymi do tej partii.

W lutym z inicjatywy prezesa stowarzyszenia Kazimierza Heczko urządzono pierwsze, „Warsztaty Plastyczne” ST „Brzimy”, prowadzone przez plastyka Karola Kubalę w „Galerii Ustrońskiej” przy Muzeum.

29 lutego odbył się w MDK „Prażakówka” Powiatowy Konkurs Recytatorski, w którym wystąpiło 85 osób ze szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorem Konkursu było OPP.

W dniach 17-19 marca zorganizowano w MDK „Prażakówka” Ustrońskie Spotkania Teatralne „UST-a ”. Wystąpili z monodramami: Edward Żentara, Mikołaj Grabowski oraz Joanna Szczepkowska. Wstęp i prowadzenie przygotował Marian Żyromski.

24 marca w Oddziale Muzeum – Zbiory Marii Skalickiej odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze TMU. Ustąpił dotychczasowy zarząd z prezesem Stanisławem Niemczykiem. Na to miejsce wybrano Bożenę Kubień, pracownicę Galerii Michała Michalczyka, gdzie mieści się siedziba nowego zarządu.

24 marca w hotelu „Narcyz” odbyło się wyjazdowe posiedzenie komisji zajmującej się turystyką w Sejmiku Śląskim z udziałem członka tej komisji burmistrza Jana Szwarca oraz starosty cieszyńskiego Andrzeja Georga.

12 kwietnia zorganizowano Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu miejskim pt. „Młodzież zapobiega pożarom” w remizie strażackiej w Nierodzimiu.

27 kwietnia podczas obrad 18 sesji Rady Miasta przewodniczącą RM wybrano Emilię Czembor, długoletnią radną i członka Zarządu Miasta. Przystąpiono także do przygotowywania wyborów uzupełniających do RM w okręgach Poniwiec oraz Dolny Ustroń, które odbędą się w sierpniu br.

W ramach świąt majowych 2 maja zorganizowano koncert KZW „Ustroń”, a w dzień później nabożeństwa w kościołach.

W dniach 25-26 maja odbył się Ogólnopolski Kongres Uzdrowiskowy w Szpitalu Uzdrowiskowym na Zawodziu.

26 maja Gazeta Ustrońska obchodziła swoje 10-lecie. Uroczystość zorganizowano w MHiK przy udziale władz miasta i licznego grona czytelników.

1 czerwca odbyła się w Urzędzie Miejskim I Sesja Młodzieżowej Rady, w której wzięli udział uczniowie ustrońskich gimnazjów.

3 czerwca odbyła się w amfiteatrze coroczna impreza „Dzieci Dzieciom, Dzieci Rodzicom”. Program artystyczny został przygotowany przez uczniów ustrońskich szkół, a dochód jak co roku przeznaczony jest na potrzeby Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu.

16 czerwca w amfiteatrze, MDK „Prażakówka” oraz MHiK odbył się Międzynarodowy Festiwal Muzyki Myśliwskiej z udziałem ponad 100 sygnalistów W muzeum zorganizowano wystawę „Łowiectwo Ziemi Cieszyńskiej”.

22 czerwca w Boże Ciało tradycyjnie we wszystkich parafiach katolickich odbywały się procesje, a ewangelicy jak co roku  licznie zgromadzili się przy kamieniu na Równicy.

W dniach 7-9 lipca zorganizowano w naszym mieście XI Ogólnopolski Festiwal Twórczości Religijnej „Gaude Fest” z udziałem wielu gwiazd polskiej estrady.

16 lipca odbyła się na stadionie KS „Kuźni” XXVI Beskidzka Wystawa Psów Rasowych, w której wzięło udział ponad 600 psów reprezentantów 119 ras.

W sobotę 29 lipca odbył się po raz pierwszy Festyn Miast Partnerskich z udziałem wszystkich miast partnerskich Ustronia: Luhaćovic, Hajdunanas, XI Dzielnicy Budapesztu i Neukirchen-Vluyn. Była to impreza finałowa konkursu „Złota Miejscowość Radia Katowice”. Główne uroczystości przy licznym udziale publiczności odbyły się w amfiteatrze. W MHiK zorganizowano wystawę prac uczniów Szkoły Rzemiosł Artystycznych z Luhaćovic oraz plakatu Krzysztofa Duckiego z Budapesztu.

15 sierpnia, w święto Wojska Polskiego w kościele św. Klemensa nastąpiło ekumeniczne nabożeństwo z udziałem ks. H. Czembora oraz uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej w rynku.

24 sierpnia podjęto uchwałę na mocy której Rada Miejska zmieniła nazwę na Radę Miasta a Urząd Miejski na Urząd Miasta.

27 sierpnia odbyły się doroczne Dożynki. W słoneczne popołudnie barwny korowód przeszedł główną ulicą miasta do amfiteatru, gdzie zorganizowano obrzęd dożynkowy z koncertem ustrońskich zespołów chóralnych: EL „Czantoria” oraz chóru ewangelickiego i chóru „Ave”. Wystąpiła także DER „Równica”.

1 września rok szkolny w Ustroniu rozpoczęło 1281 uczniów w 5. szkołach podstawowych i 476 w dwóch gimnazjach oraz 488 dzieci w 7. przedszkolach.

3 września zorganizowano w Ustroniu VIII Otwarty Turniej Koszykówki na Asfalcie „Beton 2000” z udziałem ponad 100 koszykarzy z południowej Polski.

8-10 września odbyło się ogólnoświatowe sprzątanie świata z udziałem uczniów ustrońskich szkół.

9 września MHiK urządziło uroczyste spotkanie z okazji 80. urodzin Janiny Guzkiewicz, długoletniej dyrektorki Miejskiej Biblioteki Publicznej.

12 września otwarto wystawę dokumentów „Solidarności” ze zbiorów Zdzisława Kaczorowskiego w Oddziale Muzeum.

22 września Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja” obchodziła swoje 10-lecie z udziałem władz miejskich oraz licznych gości.

5 października odbyła się w MHiK sesja naukowa pt. „Ze studiów nad społeczeństwem Ustronia”.

8 października w wyborach prezydenckich brało udział 69% ustroniaków uprawnionych do głosowania, z tego na Aleksandra Kwaśniewskiego 65%.

13 października odbył się pogrzeb Heleny Wierzbanowskiej, długoletniej kierowniczki Zakładu Zieleni Miejskiej oraz radnej Rady Miasta ostatniej kadencji.

17 października zorganizowano w MHiK spotkanie dla emerytowanych nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej, połączone z promocją okolicznościowego wydawnictwa pt. „Proszę do tablicy” zawierające wspomnienia nauczycieli i uczniów. W dzień później w tej samej instytucji zorganizowano III Konkurs Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha dla uczniów VI klas ustrońskich szkół podstawowych.

21 października w MHiK urządzono benefis Jana Misiorza z okazji 60-lecia urodzin. Solenizant zaprezentował wystawę rzeźby. Jest twórcą ludowym od ćwierćwiecza, a w ostatniej kadencji radnym i członkiem Zarządu Miasta.

Po raz pierwszy zorganizowano imprezę „Ustrońska Jesień Muzyczna” w ramach której odbyły się trzy koncerty: Janusza Strobla z zespołem, Bielskiego Chóru Kameralnego oraz – po raz drugi w Ustroniu – koncert Adama Makowicza, który w czasie koncertu otrzymał dyplom Honorowego Obywatela Ustronia. Dochód z koncertu pianista przekazał na Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi.

W dniach 21-22 października kościół ewangelicki w Ustroniu zorganizował 32 Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej z udziałem około 750 uczestników.

W dniu 28 października Technikum Mechaniczne obchodziło 50 lecie działalności. W uroczystościach wzięły udział władze miasta, pedagodzy oraz absolwenci.

2 listopada rozpoczęła działalność świetlica socjoterapeutyczna prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można inaczej”.

W dniu 7 listopada zorganizowano w muzeum promocję trzeciej edycji „Kalendarza Ustrońskiego”, połączoną z wernisażem wystawy „Ustrońscy hobbyści”.

Podczas uroczystej sesji rad gmin powiatu cieszyńskiego, która odbyła się 11 listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie Srebrną Cieszyniankę otrzymał znany malarz akwarelista Bogusław Heczko. W minionych latach laureatami tej nagrody byli: 1997 r. – Henryk Wieja, 1998 r. – Renata Ciszewska, 1999 r. – Teresa Mokrysz.

Z okazji 95 rocznicy Związku Nauczycielstwa Polskiego zorganizowano uroczystą akademię w dniu 16 listopada w auli Gimnazjum nr 1 z udziałem władz starostwa, miasta oraz pedagogów.

30 listopad podpisano umowę o partnerskiej współpracy pomiędzy Ustroniem a Luhaćovicami (Czechy).

W listopadzie przeprowadzono remont dolnej stacji Kolei Linowej na Czantorię.

W dniu 2 grudnia DER „Równica” obchodziła 5-lecie istnienia i z tej okazji zorganizowała galowy występ w auli Gimnazjum nr 1 oraz wydała drugą kasetę magnetofonową z nagraniami swoich najnowszych utworów.

3 grudnia ustanowiono nową parafię kościoła rzymskokatolickiego na Zawodziu. Proboszczem został ks. Tadeusz Serwatka.

W dniu 8 grudnia w parafii św. Anny w Nierodzimiu odbyła się uroczystość poświęcenia nowych dzwonów. Dzwonnicę z 4 dzwonami usytuowano w pobliżu zabytkowego kościoła.

Medale z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego wręczono ustrońskim jubilatom w dniu 16 grudnia w miejscowym muzeum. W uroczystości wzięło udział 20 małżeństw, ich rodziny oraz władze miasta.

Z dniem 31 grudnia zgodnie z uchwały Rady Miasta przestało funkcjonować Ognisko Pracy Pozaszkolnej, a jego działalność przejął MDK „Prażakówka”.

Sylwestra na przełomie tysiącleci obchodzono w Ustroniu uroczyście. Na rynku zebrało się kilkaset ustroniaków, którzy bawili się przy dźwiękach muzyki klasycznej i rozrywkowej oraz podziwiali pokaz sztucznych ogni.

 

 

 

Rok 2001

W dniu 5 stycznia odbył się w sali MDK „”Prażakówka” Koncert Noworoczny na powitanie nowego wieku. Przeboje muzyki operetkowej i musicalowej wykonali soliści bytomskiej opery.

12 stycznia MHiK urządziło wernisaż wystawy „Tajemnice i skarby Ziemi Cieszyńskiej”, której organizatorem był mieszkaniec Ustronia Zdzisław Jonszta.

22 lutego urządzono uroczyste otwarcie lokalu „Cafe Europa”, mieszczącego się w MDK „Prażakówka”. Organizatorami byli: Stowarzyszenie „Dom Europejski” i TMU.

23 lutego nastąpiło oddanie do użytku budynku Gimnazjum nr 2 z udziałem władz miejskich, pedagogów i młodzieży.

16 marca zorganizowano w MDK „Prażakówka” uroczystą sesję Rady Miasta z okazji 140-lecia jej istnienia. W dzień później w MHiK nastąpił wernisaż wystawy dokumentów z historii Ustronia oraz odsłonięcie obrazu Ludwika Konarzewskiego (juniora) „Wesele”, który PSS „Społem” przekazała miastu.

W dniach 24,25, 27 marca w MDK odbyła się trzecia edycja Ustrońskich Spotkań Teatralnych „Usta” z licznym udziałem publiczności. Z monodramami wystąpili: Jan Peszek, Krzysztof Kolberger wraz z Januszem Stroblem i Jan Englert.

W kwietniu zaprezentowana została bogata oferta muzyczna, m.in. ekumeniczne spotkania z pieśnią religijną.

20 kwietnia w MHiK grono przyjaciół urządziło benefis Włodzimierzowi Gołkowskiemu – długoletniemu naczelnikowi miasta.

Coroczne uroczystości z okazji Święta Konstytucji rozpoczęły się nabożeństwem w kościele św. Klemensa. Od ubiegłego roku święta narodowe obchodzone są ekumenicznie. Po nabożeństwie pochód udał się pod Pomnik Pamięci Narodowej za ratuszem.

9 maja zorganizowano w kawiarni „Cafe Europa” spotkanie z kompozytorką Katarzyną Gaertner i pisarką Zofią Turowską. Na spotkaniu, które prowadziła Anna Robosz wystąpiła DER „Równica”.

19 maja w MDK „Prażakówka” wystąpił KZW „Ustroń” z okazji 20-lecia działalności. Jego dyrygentem i kierownikiem artystycznym od początku jest Ewa Bocek – Orzyszek.

30 czerwca nastąpiła inauguracja sezonu artystycznego, połączona z obchodami 25-lecia obiektu.

15 lipca na stadionie sportowym odbyła się Beskidzka Wystawa Psów Rasowych. W tym samym dniu urządzono X Turniej Koszykówki na Asfalcie „Beton” z udziałem kilkuset zawodników.

W dniach 3-5 sierpnia odbył się II Festyn Miast Partnerskich z udziałem burmistrzów i delegacji 5 miast partnerskich Ustronia – w sumie z zagranicy przybyło ponad 160 osób. Imprezy rozpoczęły się w MHiK wernisażem wystawy grafik Bobo Perneckiego ze Słowacji i Leszka Żegalskiego związanego rodzinnie z Ustroniem.

25 sierpnia w sali wystaw czasowych MHiK urządzono wystawę malarstwa Franciszka Jaworskiego ze zbiorów ustroniaków z okazji 30 rocznicy śmierci artysty.

W niedzielę 27 sierpnia zorganizowano coroczne Ustrońskie Dożynki.

22 września Urząd Miasta zorganizował I Mistrzostwa Świata Weteranów w Biegach Górskich – z Polany na Równicę, w których brało udział 117 uczestników, z tego większość z zagranicy.

23 września odbyły się wybory do sejmu i senatu. Posłem został ustroniak Jan Szwarc.

W dniach 6 – 7 października zorganizowano w MDK „Prażakówka” I Festiwal Chórów Śląskich z udziałem 15 zespołów ze Śląska Cieszyńskiego, Górnego Śląska i Zaolzia. W tej samej instytucji miały miejsce 4 koncerty w ramach „Ustrońskiej Jesieni Muzycznej”. Na jednym z nich wystąpił po raz kolejny Adam Makowicz.

1 listopada radni wraz z młodzieżą tradycyjnie kwestowali na ustrońskich cmentarzach zbierając fundusze na rzecz Ośrodka dla Dzieci Niepełnosprawnych w Nierodzimiu.

W dniach 9 – 11 listopada jak co roku zorganizowano uroczystości z okazji Świąt Niepodległości. 9 listopada odsłonięto pomnik – tablicę poświęconą rozstrzelanym przez Niemców ustroniakom w dniu 9 listopada 1944 r., którą zainstalowano na ścianie Gimnazjum nr 1. W kościele ewangelickim odbyło się nabożeństwo z kazaniem ks. Antoniego Sapoty – proboszcza parafii rzymskokatolickiej, a następnie uroczysty przemarsz pod pomnik za rynkiem.

11 listopada w cieszyńskim teatrze Laur Srebrnej Cieszynianki wręczono Karolowi Kubali, ustrońskiemu malarzowi i rzeźbiarzowi, który od czterdziestu lat aktywnie angażuje się w działalność kulturalną miasta.

17 listopada SP nr 2 wraz z Gimnazjum nr 2 zorganizowały uroczyste 25 lecie „Dwójki” z udziałem władz miasta, powiatu i delegacji z innych szkół. Wydano okolicznościową broszurkę pt. „Nasza Jubilatka”.

2 grudnia DER „Równica” zdobyła pierwsze miejsce i Grand Prix w ósmej edycji festiwalu „Śląskie Śpiewanie” w Zabrzu.

Pod koniec grudnia TMU wydało „Pamiętnik Ustroński” nr 11, a jego promocja odbyła się w MDK „Prażakówka”.

Do tradycji należy zabawa sylwestrowa na ustrońskim rynku z licznym udziałem mieszkańców miasta i gości.

 

Rok 2002

W styczniu w ramach corocznej imprezy „Ekumeniczny Wieczór Kolęd” odbyły się koncerty ustrońskich chórów kościelnych i świeckich w miejscowych kościołach oraz MDK „Prażakówka”.

11 stycznia zorganizowano w MHiK benefis Karola Kubali z okazji 65-lecia urodzin. Uroczystości towarzyszyła wystawa pejzaży, makiet, pomników oraz projektów graficznych zasłużonego ustrońskiego plastyka.

26 stycznia zorganizowano w SP nr 5 w Lipowcu benefis długoletniego dyrektora tej szkoły Józefa Balcara z okazji 80. urodzin.

29 stycznia zmarł Józef Twardzik – współautor „Słownika gwarowego Śląska Cieszyńskiego”, członek Rady Programowej „Gazety Ustrońskiej”.

29 stycznia odbyły się w SP nr 2 zawody rejonowe turnieju „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”. Zwyciężyła drużyna z SP 2, której opiekunką była Ewa Gruszczyk. Drużyna ta zwyciężyła również w finale powiatowym i wojewódzkim.

W dniach 16 i 17 lutego w sali gimnastycznej SP nr 2 urządzono VIII Turniej Tenisa Stołowego o puchar miasta Ustronia. Organizatorem było Towarzystwo Rekreacyjno-Sportowe „Siła”.

1 i 2 marca Szkoła Podstawowa nr 3 w Polanie zorganizowała Międzyszkolny Konkurs Gwarowy i Dzień Regionalny.

W dniach 21 – 25 marca zorganizowano już po raz czwarty Ustrońskie Spotkania Teatralne „Usta”, w których uczestniczyli Andrzej Grabowski, Piotr Machalica i Anna Seniuk.

W dniu 12 kwietnia odbyła się V Charytatywna Aukcja Obrazów, Rzeźby i Sztuki Użytkowej z udziałem władz miasta i miejscowych biznesmenów. Licytowano prace ze Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”, a uzyskane dochody zostały przeznaczone podobnie jak w latach ubiegłych na Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ustroniu Nierodzimiu.

W ramach Świąt Majowych w dniu 1 i 3 maja złożono kwiaty pod pomnikiem za ratuszem, a w kościele rzymskokatolickim odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Zorganizowano też wiele imprez kulturalnych i sportowych, m.in. zawody na rowerach górskich i skoki o tyczce.

W dniu 5 maja zorganizowano Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce z udziałem 28 zawodników, które po raz pierwszy zorganizowano na rynku.

W dniach 16-18 maja odbyło się w naszym mieście Ogólnokrajowe Święto Kominiarzy, którego organizatorem był mieszkaniec Ustronia Józef Waszek, członek ZG Korporacji Kominiarzy Polskich.

18 maja jak co roku na polu biwakowym w Dobce Zarząd Miejski PSL zorganizował tradycyjne Święto Ludowe z udziałem władz miejskich i licznie przybyłych mieszkańców.

19 maja zorganizowano podobnie jak w latach ubiegłych Rodzinny Rajd Rowerowy z udziałem niemal 200 uczestników.

1 i 2 czerwca odbył się III Festyn Miast Partnerskich w Pieszczanach na Słowacji z udziałem delegacji ustrońskiej.

9 czerwca zorganizowano coroczny koncert „Dzieci – dzieciom, dzieci – rodzicom”, w którym wystąpiły zespoły artystyczne działające przy ustrońskich szkołach i przedszkolach.

14 czerwca w MHiK urządzono koncert uczniów Ogniska Muzycznego w Ustroniu z okazji 10-lecia Towarzystwa Kształcenia Artystycznego.

21 czerwca zorganizowano w MHiK wernisaż wystawy malarstwa Bogusława Heczko z okazji 75-lecia urodzin.

29 czerwca nastąpiła inauguracja sezonu artystycznego w amfiteatrze z licznym udziałem publiczności.

Od 5 do 7 lipca w hotelu „Ustroń” odbywało się spotkanie liderów „Solidarności” sprzed lat, na które przybył Lech Wałęsa.

W Zielone Świątki nastąpiła promocja pierwszej edycji „Przyrodnika Ustrońskiego”, wydanego przez Polski Klub Ekologiczny w Ustroniu.

W sezonie letnim podobnie jak w ubiegłych latach zorganizowano wiele imprez sportowych, m.in. 12 Marszobieg Dookoła Doliny Wisły, 10 Turniej Tenisa Stołowego, II Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego, X otwarty Turniej Koszykówki na asfalcie „Beton”, wyścigi kolarskie oraz Bieg Romantyczny. W połowie sierpnia urządzono na stadionie sportowym tradycyjny festyn sportowy z licznymi zawodami.

W rankingu Rzeczpospolitej i Centrum Badań Regionalnych – „Złota Setka Samorządów” Ustroń znalazł się na 81 miejscu. Podstawowym kryterium była wielkość inwestycji gminnych w latach 1999-2001 w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Latem rozpoczęto budowę ronda przy rynku, którą zakończono po 3 miesiącach. Celem tej inwestycji było usprawnienie ruchu drogowego w centrum miasta.

Aby poszerzyć ofertę kulturalną dla mieszkańców i wczasowiczów w weekendy podczas wakacji organizuje się w amfiteatrze liczne występy estradowe. W tym sezonie wystąpili m.in.: Eleni, Krzysztof Krawczyk, Izabella Trojanowska, Ich Troje, a podczas corocznej imprezy Miss Wakacji wystąpili: Cezary Pazura, Maciej Orłoś i Jerzy Grunwald.

W dniu 25 sierpnia zorganizowano największą imprezę folklorystyczną w mieście – Ustrońskie Dożynki. Na program składał się tradycyjny korowód dożynkowy złożony z około stu scenek rodzajowych, który przeszedł główną ulicą miasta, przy udziale tłumów publiczności, a po przejściu do amfiteatru nastąpił obrzęd dożynkowy i występy zespołów regionalnych: „Czantorii” i „Równicy”. Imprezie towarzyszyły jak co roku wystawy: w MHiK, gdzie wyeksponowano twórczość z miast partnerskich, na podwórzu za muzeum pokaz drobnego inwentarza oraz kiermasz ustrońskich twórców.

24 września nastąpiło uroczyste otwarcie zmodernizowanej oczyszczalni ścieków. Powstał nowoczesny obiekt, którego wyposażenie spełnia normy Unii Europejskiej.

29 września zmarła Maria Skalicka, fundatorka Oddziału Muzeum. Jej pogrzeb odbył się w Katowicach.

19 października już po raz czwarty wystąpił z recitalem na cele charytatywne Adam Makowicz.

27 października odbyły się wybory do Rady Miasta oraz bezpośrednie wybory burmistrza. Spośród 84 kandydatów wybrano 15 radnych, a spośród 3 kandydatów burmistrzem wybrano Ireneusza Szarca, który funkcję tę pełnił w poprzedniej kadencji. Na pierwszej sesji w dniu 15 listopada przewodniczącą RM wybrano ponownie Emilię Czembor.

1 listopada podobnie jak w ubiegłych latach przed ustrońskimi cmentarzami zorganizowano kwestę na cele Towarzystwa Opieki nad Niepełnosprawnymi w Nierodzimiu.

9 listopada w 58 rocznicę rozstrzelania 34 ustroniaków podczas II wojny światowej odsłonięto tablicę pamiątkową na nowej siedzibie firmy „Proinbud” Anny i Stefana Bałdysów, skąd wyprowadzono jednego z zamordowanych Antoniego Midera.

11 listopada mieszkańcy Ustronia tradycyjnie spotkali się na nabożeństwie ekumenicznym w kościele ewangelickim, a potem nastąpił przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie złożono kwiaty.

13 listopada obchodzono 75-lecie działalności w Ustroniu Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w kościele św. Klemensa z udziałem księży, sióstr zakonnych, władz miasta oraz zborowników. W kilka dni później w tym kościele jubileusz 80-lecia urodzin obchodził długoletni proboszcz ks. kanonik Leopold Zielasko.

23 listopada nastąpiło uroczyste otwarcie wieży widokowej na Czantorii z udziałem władz miasta i turystów.

16 grudnia przebywał w Ustroniu ambasador Izraela prof. Szewach Weiss, z którym odbyło się spotkanie w MDK „Prażakówka” i przy pomniku na miejscu synagogi z udziałem władz miasta i licznej grupy zainteresowanych.

W Sylwestra tradycyjnie bawiono się na rynku oraz w lokalach gastronomicznych, podziwiano też pokaz sztucznych ogni.

 

Rok 2003

4 stycznia 2003 r. urządzono Koncert Noworoczny w kościele ewangelickim z udziałem Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Koncerty kolęd organizowano także w MDK.

12 stycznia w ramach ogólnopolskiej akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” ustrońska młodzież kwestowała w różnych punktach miasta.

15 lutego po raz pierwszy w Ustroniu zorganizowano cykliczną imprezę medialną „Wielkie gotowanie”, pod patronatem TV, którą prowadził Zygmunt Chajzer. Wystąpił też zespół „Równica”. Udział publiczności mimo mrozu był masowy.

W dniach od 23 do 26 marca odbyły się po raz piąty przy licznym udziale publiczności Ustrońskie Spotkania Teatralne, podczas których wystąpili: Anna Dymna, Edward Lubaszenko, Beata Paluch i Jerzy Trela.

10 kwietnia nastąpiło otwarcie nowej siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w budynku dawnej szkoły przy rynku z udziałem władz miasta.

Od 3 do 11 maja miały miejsce uroczystości patriotyczne, które rozpoczęły się ekumenicznym nabożeństwem w Kościele Rzymskokatolickim p.w. św. Klemensa, a po nim nastąpił przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej.

Na zakończenie Świąt Majowych odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Ustronia w Skoku o Tyczce rozegrane na rynku.

26 maja w Regionalnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” zorganizowano konferencję pt. „Rola lasów Beskidu Śląskiego i Żywieckiego w ekorozwoju regionu”.

7 i 8 czerwca odbyło się referendum dotyczące naszej przynależności do Unii Europejskiej. W Ustroniu za przyłączeniem do Unii głosowało 85 % mieszkańców.

17 czerwca nastąpiła promocja drugiego numeru „Przyrodnika Ustrońskiego” wydanego przez PKE – koło w Ustroniu.

Pierwszą imprezą zorganizowaną w zadaszonym amfiteatrze był Festyn Miast Partnerskich, który odbył się 28 czerwca.

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking atrakcyjności inwestycyjnej miast powiatowych i małych – Ustroń znalazł się na 5 miejscu, a w Złotej Setce Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” Ustroń – na 49 miejscu.

27 czerwca odbył się w Ustroniu IV Festyn Miast Partnerskich. Wystawę obrazów i fotografii z Hajdunanas zorganizowano w MHiK.

Wielkie Gotowanie z „Latem z Radiem” zorganizowane na stadionie sportowym 29 lipca było najliczniejszą imprezą w tym miejscu. Szacuje się, że przez stadion przewinęło się w tym dniu około 50 tys. osób.

Latem w zadaszonym amfiteatrze urządzono wiele masowych imprez kulturalnych, m.in. Lato z Filharmonią Śląską, „Kabaretowy Dobry Wieczór”, Międzynarodowe Miss Wakacji, koncerty gwiazd estradowych jak Maryla Rodowicz, Wojciech Gąsowski oraz występy kabaretów.

W dniach 24 – 27 lipca zbór ewangelicki w Ustroniu obchodził 220 – lecie swojej parafii.

15 sierpnia obchodzone jest corocznie jako święto patriotyczne z nabożeństwem kościelnym oraz uroczystościami pod Pomnikiem Pamięci Narodowej.

W ramach Dni Ustronia, które miały miejsce od 22 do 24 sierpnia zorganizowano kilka imprez kulturalnych, a finałem były Ustrońskie Dożynki jako największa masowa impreza regionalna w mieście. W niedzielne popołudnie barwny korowód składający się z ponad 80 scenek rodzajowych przechodził główną ulicą miasta do amfiteatru, gdzie nastąpił obrzęd dożynkowy i występy zespołów regionalnych: „Czantorii” i „Równicy”.

18 września w ustrońskim muzeum nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pisarzowi, publicyście i bibliofilowi Janowi Wantule z okazji 50. rocznicy śmierci.

23 września w MDK „Prażakówka” w ramach obchodów 90 urodzin prof. Jana Szczepańskiego, światowej sławy socjologa, rodem z Ustronia nastąpiło czytanie jego wspomnień „Korzeniami wrosłem w ziemię”, przez znane postacie ziemi cieszyńskiej. W kilka dni później w MHiK odbyła się wieczornica poświęcona Jubilatowi z koncertem KZW „Ustroń”.

W październiku i listopadzie w MDK „Prażakówka” zorganizowano jak co roku „Ustrońską Jesień Muzyczną”. Wystąpili m.in. Ewa Jaślar, EL „Czantoria” z koncertem z okazji 15-lecia działalności oraz Adam Makowicz.

9 i 11 listopada podobnie jak w latach ubiegłych zorganizowano uroczystości patriotyczne z udziałem w nabożeństwie ekumenicznym, a potem nastąpił przemarsz pod Pomnik Pamięci Narodowej, gdzie złożono kwiaty.

18 listopada otwarto Gminne Centrum Informacji dla bezrobotnych przy parafii Rzymskokatolickiej w Polanie.

13 grudnia w MHiK urządzono wernisaż twórczości bożonarodzeniowej ustroniaków. Swoje prace wystawiło ponad 20 osób. Wigilijki organizowano także przy parafiach i Domu Spokojnej Starości.

W Sylwestra nastąpiło tradycyjne spotkanie ustroniaków na rynku.

 

Rok 2004

Na początku stycznia gościł w naszym mieście Robert Makłowicz z programem kulinarnym.

W dniach 9 – 11 stycznia urządzono w hotelu „Muflon” na Zawodziu sympozjum przygotowane przez Małopolską Szkołę Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, której otwarcia dokonał wicepremier prof. Jerzy Hausner.

4 lutego odbył się konkurs wiedzy gwarowej zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 3. W rywalizacji drużynowej zwyciężyła SP – 3.

14 lutego swoje 80-urodziny obchodziła w MHiK znana ustrońska poetka Wanda Mider. Z programem artystycznym wystąpiła DER „Równica”, w której repertuarze znajduje się wiele utworów jubilatki.

10 marca w kościele p.w. św. Brata Alberta na Zawodziu odbyło się uroczyste przekazanie relikwii św. Ojca Pio.

12 marca zorganizowano zawody narciarskie o Puchar Czantorii. Organizatorem była sekcja sportów zimowych w KS „Kuźnia”.

W 25 rocznicę śmierci Jana Nowaka w MDK „Prażakówka” odbyła się uroczysta wieczornica.

25 marca uchwałą Rady Miasta zmieniono nazwę Muzeum Hutnictwa i Kuźnictwa im. Jana Jarockiego na Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego.

26 marca w „Prażakówce” urządzono jubileusz 35-lecia działalności kulturalnej Anny Robosz z licznym udziałem zainteresowanych i przedstawicieli świata kultury.

27 marca monodramem „Wakacjuszka” w wykonaniu Emilii Krakowskiej rozpoczęto tegoroczne „UST-a”, a 31 marca w komediodramacie „Dziennik panny służącej” ustrońska publiczność podziwiała Joannę Zółkowską.

12 kwietnia w kościele św. Klemensa odbyła się uroczysta msza święta dziękczynna z okazji jubileuszu 25-lecia święceń kapłańskich ks. kanonika Antoniego Sapoty.

16 kwietnia zmarł w Warszawie prof. Jan Szczepański, a pochowano go 22 kwietnia na cmentarzu ewangelickim w Ustroniu.

17 kwietnia w hotelu „Orlik” odbyła się VI Aukcja Charytatywna Obrazów, Rzeźby i Sztuki Użytkowej. Uzyskane pieniądze wspomogły Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczo-Edukacyjny w Nierodzimiu oraz stowarzyszenie „Można Inaczej”.

Od 22 kwietnia obrady sesji Rady Miasta urządza się w nowej sali, która znajduje się na parterze Urzędu Miasta w byłych pomieszczeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej.

24 kwietnia w MDK „Prażakówka” odbył się II Festiwal Chórów Śląskich.

1 maja nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów przy Pomniku Pamięci Narodowej za ratuszem z okazji 59 rocznicy wyzwolenia, a 3 maja odbyły się przy tym pomniku uroczystości związane z Konstytucją 3 Maja.

1 i 2 maja na Czantorii rozegrano zawody rowerów górskich Nokia MTB.

14 maja w „Prażakówce” odbyło się spotkanie ze znanym pisarzem laureatem nagrody „Nike 2001” – Jerzym Pilchem, które prowadziła Anna Robosz.

W dniach 18-19 maja w „Leśniku” zorganizowano wyjazdowe posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i leśnictwa Sejmu RP. Członkiem tej sejmowej komisji jest ustroniak Jan Szwarc.

Od 21 do 25 maja gościł w Ustroniu Chłopięcy Chór z Magdeburga „Magdeburg Knabenchor”.

23 maja odbył się 8 Ustroński Rodzinny Rajd Rowerowy z licznym udziałem zainteresowanych.

29 maja w strażnicy Ochotniczej  Straży Pożarnej w Ustroniu Centrum ustrońskie koło Pszczelarzy obchodziło jubileusz 75- lecia działalności.

Jak co roku, 5 czerwca w ustrońskim amfiteatrze odbył się koncert „Dzieci dzieciom, dzieci rodzicom”. Organizatorami imprezy byli: Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi, MDK „Prażakówka” oraz Urząd Miasta.

6 czerwca zorganizowano X jubileuszowy Marszobieg na Równicę.

10 czerwca we wszystkich parafiach rzymskokatolickich odbyła się procesja Bożego Ciała. Na Równicy, jak co roku, spotkali się wierni kościoła ewangelicko-augsburskiego, którzy wzięli udział w nabożeństwie przy Kamieniu. Uroczystości miały wyjątkowy charakter, ponieważ obchodzono 350-lecie modlitw w tym miejscu.

13 czerwca na Przełęczy Salmopolskiej wójtowie i burmistrzowie Brennej, Istebnej, Szczyrku, Ustronia podpisali porozumienie o współdziałaniu w ramach „Beskidzkiej Piątki”.

27 czerwca na stadionie Kuźni Ustroń gościło „Lato z Radiem”. Gwiazdą wieczoru była Budka Suflera.

Dziennik „Rzeczpospolita” ogłosił organizowany wraz z centrum Badań Regionalnych ranking mistrzów lokalnych inwestycji. Ponownie w „Złotej Setce Samorządów” znalazł się Ustroń, tym razem na 68 pozycji w kraju.

W czerwcu zakończono prace nad projektem „Czantoria bez granic 2005-215”. Projekt realizowany przez władze samorządowe Ustronia i Nydka współfinansowany jest ze środków unijnych Phare. Celem jest aktywizacja turystyczna Czantorii po obu stronach granicy.

3 i 4 lipca urządzono V Festyn Miast Partnerskich. Uczestniczyli w nim wszyscy partnerzy naszego miasta.

4 lipca na stadionie KS „Kuźnia” po raz szósty odbyła się pod patronatem burmistrza miasta XXX Jubileuszowa Beskidzka Wystawa Psów Rasowych.

18 lipca już po raz 12 zorganizowano Otwarty Turniej Koszykówki na asfalcie – „Beton 2004”.

28 lipca w ustrońskim amfiteatrze wystąpił Marcin Daniec ze swym programem kabaretowym, a 3 dni później – 31 lipca Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”.

13 sierpnia przebywał w Ustroniu znany polityk, jeden z liderów Unii Polityki Realnej Janusz Korwin-Mikke.

28 sierpnia zorganizowano na ustrońskim rynku pierwszy Festiwal Twórczości Młodzieżowej „Nowa Forma”. Dzięki temu na kilka godzin rynku stała się areną artystycznych popisów utalentowanej młodzieży naszego regionu.

30 września w parafii św. Brata Alberta poświęcono dzwon do nowego kościoła. Fundatorem był Adam Kędzierski.

24 października w MDK „Prażakówka” po raz szósty światowej sławy pianista i kompozytor jazzowy Adam Makowicz dał koncert na rzecz Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu Nierodzimiu. Koncert rozpoczął się uroczystym otwarciem nowej sceny widowiskowej.

23 października w Muzeum Ustrońskim obchodzono jubileusz 80 urodzin społecznika z Polany Władysława Majętnego. Z programem artystycznym wystąpiły dzieci ze szkoły Podstawowej nr 3.

25-26 października przebywała w naszym mieście delegacja z Ustronia Morskiego. Podpisano wstępną deklarację o współpracy gmin.

Ustroń zajął 10 miejsce w ogólnopolskim rankingu inwestycyjnym opracowanym przez „Wspólnotę”- pismo samorządu terytorialnego.

W Święto Zmarłych tradycyjnie zorganizowano kwestę przy ustrońskich cmentarzach z udziałem miejscowych radnych i młodzieży.

11 listopada obchodzono rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w kościele ewangelicko-augsburskim z udziałem ks. kan. Antoniego Sapoty, po czym uroczysty pochód przy dźwiękach orkiestry górniczej przeszedł pod pomnik za ratuszem, gdzie nastąpiło przemówienie burmistrza i złożenie kwiatów.

11 listopada w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie Srebrną Cieszyniankę otrzymał Zygmunt Białas.

20 listopada w MU prof. Daniel Kadłubiec promował kolejny – siódmy już – „Kalendarz Ustroński”.

Oddano do użytku nowe osiedle mieszkaniowe przy ul. Chabrów 4. Inwestorami była firma prywatna.

29 grudnia odbył się podobnie jak w latach ubiegłych koncert kolęd w wykonaniu „Czantorii” w MDK „Prażakówka”.

Nowy Rok coraz więcej osób wita na rynku, gdzie przy dźwiękach muzyki podziwiano efektowne fajerwerki.

 

Rok 2005

29 stycznia w Muzeum Ustrońskim odbyła się promocja „Pamiętnika Ustrońskiego”. Dwunastą edycję wydawnictwa firmowanego przez TMU przedstawił prof. Daniel Kadłubiec.

9 lutego w SP-3 spotkały się trzyosobowe reprezentacje szkół ustrońskich by pochwalić się znajomością gwary cieszyńskiej. W konkurencji drużynowej pierwsze miejsce zajęła SP-5.

10 lutego w „Prażakówce” odbył się I Miejski Przegląd Amatorskich Zespołów Teatralnych. Zdobywcami statuetki Grand Prix zostali artyści Teatrzyku „Buratino” z SP-2.

Nakładem Muzeum Ustrońskiego ukazał się zbiór starych fotografii naszego miasta zatytułowany „Dawne widoki Ustronia” wydany z okazji 700-lecia miejscowości. Promocja tego albumu połączona z wernisażem wystawy pt. „Ustroń w malarstwie ustroniaków” odbyła się 25 lutego.

26 lutego zorganizowano Puchar Czantorii w snowboardzie.

12 marca w holu MDK „Prażakówka” odsłonięto tablicę poświęconą Janowi Nowakowi, długoletniemu kierownikowi tej placówki z udziałem władz miasta, żony animatora kultury oraz grona przyjaciół.

W siódmych UST-ach zorganizowanych w dniach 12-16 marca w ustrońskim Domu Kultury wystąpili: Tomasz Stockinger z Marzeną Trybałą, Emilian Kamiński i Piotr Cyrwus. Przedstawienia cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością.

16 kwietnia w pierwszą rocznicę śmierci prof. Jana Szczepańskiego na frontowej ścianie Muzeum Ustrońskiego dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej jemu poświęconej z udziałem syna – Artura, córki Ewy oraz władz miasta, środowiska uniwersyteckiego i licznych mieszkańców Ustronia.

Od 1- 3 maja na rynku odbywała się Majówka, na której prezentowali się ustrońscy twórcy rękodzieła ludowego.

8 maja obchodzono 60. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz samorządowych Ustronia, wspólna delegacja organizacji kombatanckich oraz oficerów rezerwy Wojska Polskiego.

14 maja w „Prażakówce” zorganizowano pierwszy otwarty Konkurs Wiedzy o Ustroniu z okazji 700-lecia miejscowości, w którym wzięło udział 7 zawodników – studentów i uczniów. Zwycięzcą został Andrzej Drobik, student historii. Organizatorem Konkursu Wiedzy o Ustroniu było Muzeum Ustrońskie i Urząd Miasta. Oprawę artystyczną przygotowała EL „Czantoria”.

2 czerwca w Muzeum Ustrońskim uczczono dwa jubileusze 15-lecia: miejscowego samorządu oraz „Gazety Ustrońskiej”. Spotkanie było połączone z wernisażem wystawy fotografii Wojsława Suchty i Andrzeja Georga.

4 czerwca w ustrońskim amfiteatrze odbyła się kolejna impreza z cyklu „Dzieci dzieciom, dzieci rodzicom” zorganizowana przez Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi.  Poprzedził ją wernisaż prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ich nauczyciela plastyki Dariusza Gierdala w Muzeum Ustrońskim.

W ramach obchodów 700-lecia Ustronia 10 czerwca w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” urządzono „Talk show, czyli towarzyską rozmowę burmistrzów”. Na scenie spotkali się naczelnicy: Włodzimierz Gołkowski i Benedykt Siekierka oraz burmistrzowie: Andrzej Georg, Kazimierz Hanus, Jan Szwarc i Ireneusz Szarzec. Imprezę zorganizowała Elżbieta Sikora, a prowadzenia podjął się Jerzy Jakubowski – znany spiker Polskiego Radia.

24 czerwca przygotowano w hotelu „Tulipan” zebranie założycielskie Ogniska Związku Podhalan w Ustroniu. Prezesem został Jan Sztefek.

30 czerwca zamontowano na ratuszu nową wieżę. W środku kopuły w specjalnej tubie umieszczono dokument zatytułowany „Akt ku pamięci przyszłych pokoleń ustroniaków”.

Po raz pierwszy odbył się w Ustroniu Festiwal Miast Partnerskich. W poprzednich latach organizowano podobne imprezy, lecz pod nazwą Festyn Miast Partnerskich. Rozpoczęto go w piątek 1 lipca wernisażem wystawy obrazów Christiane Waczyńskiej z Nuekirchen-Vluyn i fotografii z Hajdunanas w Muzeum Ustrońskim.

2 lipca po raz pierwszy w Ustroniu odbyła się 12 Klubowa Wystawa Wyżłów, a w dzień później 31 Beskidzka Wystawa Psów Rasowych po raz siódmy zorganizowana w Ustroniu jak zwykle z licznym udziałem publiczności.

16 lipca na ustrońskim rynku miał miejsce 13 Otwarty Turniej Koszykówki na Asfalcie „Beton 2005”, który na stałe wszedł do kalendarza imprez sportowych miasta.

W połowie lipca Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne zorganizowało I Festiwal Ekumeniczny w Ustroniu. Odbywał się on w dwóch parafiach: katolickiej św. Klemensa i ewangelickiej Apostoła Jakuba Starszego.

Przez tydzień przebywali w Ustroniu muzycy Filharmonii Śląskiej. Podczas trzeciego już „Lata z Filharmonią” dali 12 koncertów w amfiteatrze, kościołach, domach wczasowych, sanatoriach i na rynku.

4 sierpnia z udziałem władz miejskich otwarto wyremontowany budynek poczty.

6 sierpnia na ustrońskim rynku urządzono uroczystości związane z jubileuszem 110-lecia istnienia jednostki strażackiej w Ustroniu Centrum.

7 sierpnia w amfiteatrze odbyły się jubileuszowe XX wybory Miss Wakacji, cieszące się corocznie wielkim zainteresowaniem.

15 sierpnia zorganizowano, podobnie jak co roku, uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego. W ramach obchodów miała miejsce msza w kościele katolickim, skąd nastąpiło uroczyste przejście wraz z orkiestrą i pocztami sztandarowymi pod pomnik na rynku, gdzie była uroczystość słowno-muzyczna z złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej.

20 sierpnia odbyła się w Muzeum Ustrońskim promocja książki Przemysława Korcza „Ustrońskie cmentarze”.

21 sierpnia miały miejsce Ustrońskie Dożynki, największa cykliczna impreza w naszym mieście z masowym udziałem zainteresowanych. Korowód dożynkowy zawierał ponad 100 scenek rodzajowych z dziedziny dawnego i współczesnego gospodarstwa wiejskiego, a obrzęd dożynkowy w amfiteatrze przygotowały tradycyjnie EL „Czantoria” i DER „Równica”.

3 września na szczycie Czantorii uroczyście otwarto Rycerską Ścieżkę z okazji 700-lecia miejscowości. Jest to wspólny projekt Ustronia i Nydku  w Republice Czeskiej, a dotyczy  nowego szlaku turystycznego na Czantorii. Cały projekt finansowany jest z funduszy unijnych.

3 września w ramach 25 rocznicy powstania „Solidarności” w kościele św. Klemensa odbyła się uroczysta msza.

23 września w Muzeum Ustrońskim urządzono wernisaż wystawy rzeźby Jana Misiorza z okazji 65 urodzin.

24 września w amfiteatrze odbyło się Dziękczynne Nabożeństwo Ekumeniczne z okazji 700- lecia Ustronia z udziałem wszystkich ustrońskich księży katolickich i ewangelickich oraz władz miasta, mieszkańców i kuracjuszy. W programie artystycznym wystąpiły chóry wyznaniowe i EL „Czantoria”.

W dniach 29 września do 1 października zorganizowano w Domu Zdrojowym II Forum Uzdrowiskowe pod hasłem „Aktualne trendy rozwoju uzdrowisk”.

8 października odbył sięmiał miejsce jubileuszowy koncert DER „Równica” z okazji 10-lecia zespołu w MDK „Prażakówka” przy licznym udziale miłośników zespołu.

9 października 700–lecie istnienia obchodził Lipowiec, który w ramach programu artystycznego zaprezentował dawne tradycyjne zajęcia wiejskie przygotowane przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotniczą Straż Pożarną.

22 października Muzeum Ustrońskie wraz z Towarzystwem Miłośników Ustronia zorganizowało wieczornicę z okazji 10 rocznicy śmierci ustrońskiego historyka, bibliofila, działacza społecznego Józefa Pilcha. Jego dokonania wspominało liczne grono ustroniaków.

5 listopada na stadionie Kuźni Ustroń rozpoczął się tradycyjny XVI Bieg Legionów z udziałem 138 zawodników i 22 zawodniczek.

12 listopada w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” z inicjatywy Urzędu Miasta odbył się Koncert Galowy „Co ustroniakom w duszy gra” w wykonaniu miejscowych muzyków oraz zespołów „Czantoria” i „Równica” cieszący się dużym zainteresowaniem.

W Święto Niepodległości 11 listopada w cieszyńskim teatrze miała miejsce uroczysta sesja rad gmin pod patronatem Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej. W tym roku laur Srebrnej Cieszynianki Rada Miasta przyznała dyrektorowi Sanatorium „Równica” Karolowi Grzybowskiemu.

10 listopada nastąpiło poświęcenie Czytelni Katolickiej usytuowanej na podwórzu kościoła św. Klemensa. Dokonano tam odsłonięcia odrestaurowanej kurtyny wykonanej przez Ludwika Konarzewskiego.

18 listopada odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 700-lecia Ustronia połączona z promocją pierwszego tomu monografii „Ustroń 1305-2005”.

Na zakończenie roku 29 grudnia w MDK „Prażakówka” zabrzmiały piękne kolędy i pastorałki w wykonaniu ustrońskich chórów w ramach ekumenicznego koncertu „Hej kolędo leć…”

31 grudnia ustroniacy oraz licznie przybyli goście zgromadzili się na rynku, aby przywitać nowy 2006 rok.

 

Rok 2006

Od 14-27 stycznia Ustroń był Zimową Stolicą Polskiego Radia BIS.

11 lutego na polanie obok wyciągu Solisko na Czantorii odbył się I Narciarski Romantyczny Zjazd Parami.

10 marca oddano do użytku nową salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej nr 6 w Nierodzimiu.

9 kwietnia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim ap. Jakuba Starszego Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” wystąpił z Wielką Mszą Żałobną J.F. Gosseca.

27 maja w sali widowiskowej MDK „Prażakówka” rozegrany został Ogólnopolski Turniej Break Dance „Tie Your  Sneaks”.

20 czerwca rozpoczęto, długo oczekiwany, remont Szkoły Podstawowej nr 1.

24 i 25 czerwca rozegrano I Międzynarodowy Festiwal Piłkarski Młodzieży. W zmaganiach udział wzięli piłkarze z Hajdunanas, Karwiny, Trzyńca, Zabrza, Katowic, Cieszyna, Istebnej, Wisły oraz miejscowe drużyny Kuźni Ustroń i Nierodzimia.

1 lipca otwarto Okręgową Stację Kontroli Pojazdów przy ul. Cieszyńskiej.

Po stu latach działalności 8 lipca zlikwidowano jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźni Ustroń. Junaków włączono do OSP w Centrum.

W dniach od 13-16 lipca odbywał się w naszym mieście zlot polskiego klubu Gold Wing. Był to X Międzynarodowy Zlot Właścicieli Motocykli Honda Gold Wing organizowany przez Honda Gold Wing Club of Poland.

26 sierpnia w Karczmie Góralskiej urządzono Pierwsze Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny, zorganizowane przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Dla marzeń” we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szefów Kuchni i Cukierni oraz z Oddziałem Górali Śląskich – Ognisko w Ustroniu.

9 września odbyła się uroczystość konsekracji kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, a 10 września miały miejsce diecezjalne ekumeniczne ustrońskie dożynki

Dziecięca Estrada Regionalna „Równica” zdobyła pierwsze miejsce na VIII Międzynarodowym Konkursie Pieśni Ludowej im. Stanisława Hadyny.

16 i 17 września na Stadionie Kuźni Ustroń zorganizowano pierwszy w Beskidach Oktoberfest.

30 września otwarto prywatne centrum medyczne „Med-Lab”.

30 września odbyły się po raz pierwszy Otwarte Mistrzostwa Ustronia w MTB.

24 września Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Bładnicach dokonało wyboru nowego proboszcz. Został nim Marcin Markuzel rodem z Ustronia. Uroczystość przekazania parafii odbyła się 22 października. W tym dniu pożegnano ustępującego proboszcza Adriana Korczago.

27 października Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała certyfikat Śląskiej Szkoły Jakości.

9 listopada z funkcji prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „AS” zrezygnowała Mirosława Jurczyńska, która pełniła tę funkcję od początku istnienia Stowarzyszenia. Nowym prezesem została Marzenna Szczotka.

W wyborach samorządowych po raz drugi burmistrzem został wybrany Ireneusz Szarzec. Do Rady Miasta weszli: Izabela Tatar, Marzenna Szczotka, Przemysław Korcz, Bogumił Suchy, Stanisław Malina, Józef Gogółka, Stefan Bałdys, Tomasz Dyrda, Piotr Markuzel, Maria Jaworska, Wiesław Śliż, Bogusława Rożnowicz, Olga Kisiała, Tadeusz Krysta, Józef Zahraj, a do Rady Powiatu: Emilia Czembor i Czesław Gluza.

11 listopada Władysław Majętny otrzymał Laur Srebrnej Cieszynianki.

15 listopada nadano Czytelni Katolickiej przy Parafii św. Klemensa imię Jerzego Nowaka.

19 listopada rozpoczęto montaż nowego wyciągu na Czantorię.

 

Rok 2007

18 stycznia odbyło się uroczyste otwarcie nowego wyciągu na Czantorię.

2 lutego odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 50-lecia nadania praw miejskich Ustroniowi. Obrady prowadził przewodniczący RM Stanisław Malina, a sesja odbywała się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”. Podczas sesji nadano rondu w centrum miasta nazwę „Rondo Miast Partnerskich” oraz podjęto uchwałę o nadawania osobom szczególnie zasłużonym dla Ustronia medalu im. prof. Jana Szczepańskiego.

4 lutego w kościele ewangelicko-augsburskim Apostoła Jakuba Starszego odbyła się uroczystość wprowadzenia na urząd nowego proboszcza parafii w Ustroniu ks. Piotra Wowrego oraz pożegnania dotychczasowego proboszcza ks. Henryka Czembora.

10 lutego odbył się I Narciarski Bieg Sprinterski „Czantoria 2007”.

9 marca uroczyście obchodzono 50-lecie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Jelenica”. Uroczystość połączono z otwarciem Extreme Parku na Równicy, którego główną atrakcją jest, funkcjonujący od 17 lutego, tor saneczkowy typu roller coaster.

W marcu rozpoczęto prace rewitalizacyjne na ustrońskim rynku. Prowadzą je konsorcjum firm Arkom i Granity Śląskie.

28 kwietnia wybuchł pożar na Równicy. Spłonęło prawie 2 ha. lasu. W gaszeniu brały udział jednostki Straży Pożarnej z całego powiatu.

22 kwietnia Miejski Dom Spokojnej Starości obchodził 10-lecie działalności. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 30 maja w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka”.

5 czerwca Towarzystwo Kształcenia Artystycznego obchodziło 15-lecie działalności.

Od 29 czerwca do 1 lipca odbywał się w Ustroniu Festiwal Folk & Country Ustroń 2007. Koncerty miały miejsce w amfiteatrze.

5 października uroczyście otwarto Zakład Rehabilitacji w Śląskim Szpitalu Reumatologicznym na Zawodziu.

11 listopada podczas uroczystej sesji rady gminy w Teatrze im. A.Mickiewicza w Cieszynie wręczono Statuetki Złotej i Srebrnej Cieszynianki. Tegorocznym laureatem pośmiertnie został Jan Misiorz. Statuetkę odebrała żona i syn zmarłego.

 

Rok 2008

12 stycznia na stoku Czantorii rozegrano zawody z cyklu Pucharu Polski w narciarstwie wysokogórskim.

Stosunkiem głosów 18:10 Rada Powiatu Cieszyńskiego wybrała na stanowisko starosty Czesława Gluzę, który przez kilkanaście lat pracował jako naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta w Ustroniu. Wybór nastąpił na sesji rady 28 stycznia.

9 lutego w Muzeum Ustrońskim odbyła się promocja II tomu monografii Ustronia „Ustroń 1305-2005”. Monografia powstała dzięki Urzędowi Miasta, prace nad jej wydaniem trwały 11 lat, pisało ją 18 autorów w tym 16 ustroniaków, I tom liczy 600 stron, a II 808. Ustroń jest jedną z nielicznych miejscowości w powiecie, która ma tak pięknie udokumentowaną historią w postaci wydawnictw książkowych.

W lutym Minister Spraw Zagranicznych RP powołał na urząd konsula w Egipcie mieszkańca naszego miasta Lesława Werpachowskiego.

W marcu odbyły się dziesiąte Ustrońskie Spotkania Teatralne. W tegorocznych UST-ach wystąpili: Zbigniew Zapasiewicz, Olga Sawicka, Wojciech Pszoniak, Joanna Żółkowska i Cezary Żak.

W marcu w Oszczadnicy na Słowacji po raz pierwszy wręczano certyfikaty międzynarodowe mikroregionu „Gorolsko Swoboda”. Certyfikaty otrzymali wytwórcy z Czech, Polski i Słowacji, a z Ustronia Kazimierz Wawrzyk – złotnik oraz Beata i Andrzej Malec – wyroby z kości.

18 kwietnia w MDK Prażakówka Towarzystwo Miłośników Ustronia zorganizowało spotkanie z wicemarszałek Senatu Krystyną Bochenek. Spotkanie prowadził Marek Rembierz.

3 maja w ustrońskim amfiteatrze z koncertem charytatywnym wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”. Organizatorem koncertu była Fundacja św. Antoniego.

23 maja wernisażem wystawy w Muzeum Ustrońskim rozpoczęto obchody 50-lecia działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”. Wyróżnienia „Za zasługi dla miasta Ustronia” otrzymali: Helena Szewczyk. Adela Kwaśny, Emilia Cienciała i Franciszek Panek.

29 maja oddano do użytku nowe osiedle mieszkaniowe w Ustroniu. Znajduje się ono przy ul. Konopnickiej (stąd nazwa Konopnicka Bis), posiada 51 mieszkań o całkowitej powierzchni 2.237 m2. Właścicielem osiedla jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze”.

30 maja odbyło się uroczyste otwarcie ustrońskiego Centrum Rehabilitacji Onkologicznej i Limfologii „Rosomak”. Jest to jedyny ośrodek w Polsce z kompleksową ofertą rehabilitacyjną dla osób po przebytej chorobie nowotworowej.

31 maja Oton Winecki-Windholz z Australii rodem z Ustronia otrzymał wyróżnienie „Honorowy Obywatel Ustronia”. W tym samym dniu na swoim domu rodzinnym Windholzówce odsłonił tablicę pamiątkową ufundowaną przez grono przyjaciół.

31 maja na dziedzińcu kościoła św. Klemensa odbył się I Festyn Parafialny. Oglądano występy dzieci, koncertował Jan Zachar, śpiewano biesiadnie z parafialnym chórem Ave, grała kapela góralska, a wieczorem odbyła się zabawa taneczna, której wodzirejem był Andrzej Sikora. Zbierano pieniądze na nowe ogrzewanie w kościele.

Po raz pierwszy w Ustroniu uroczyście otwierano sezon uzdrowiskowy. Miało to miejsce 14 i 15 czerwca, a rozpoczęło się korowodem spod sanatorium „Równica”. Otwarcie sezonu połączono z otwarciem zrewitalizowanego rynku. Był Turniej Miast Partnerskich, występowały zespoły, kabaret Rafała Kmity, a na zakończenie odbył się pokaz sztucznych ogni. W tym samym dniu odbył się również bikemaraton, w którym wzięło udział ponad 900 kolarzy górskich w tym czołowi zawodnicy w kraju.

17 czerwca w MDK Prażakówka odbył się III Powiatowy Zjazd Polskiego Stronnictwa Ludowego. W zjeździe uczestniczyło 37 delegatów reprezentujących Zarząd Miejski w Ustroniu oraz koła znajdujące się w siedmiu miastach i gminach powiatu cieszyńskiego.

28 czerwca na ustrońskim rynku gościła „Beskidzka 5”, czyli przedstawiciele Istebnej, Szczyrku, Wisły, Brennej i Ustronia. Na scenie zmagali się reprezentanci gmin, czyli wójcina Danuta Rabin z Istebnej, Iwona Szarek z Brennej, sekretarz miasta Monika Muś ze Szczyrku, wiceburmistrz Jan Cieślar z Wisły i burmistrz Ireneusz Szarzec z Ustronia.

4 lipca z dniu święta Stanów Zjednoczonych Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim zorganizowała na ustrońskim rynku happening „Angole i Gorole czyli cud mniemany”. Odsłonięto stylową tablicę wskazującą drogę na Manhatan, czyli ul. Andrzeja Brody. Na tablicy widnieje napis „Brodyway”.

Od lipca mamy w Ustroniu kolejny budynek mieszkalny wybudowany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe S.K.K. Ten wielorodzinny budynek znajduje się przy ul. Turystycznej 14 w Ustroniu Jaszowcu, a uroczyste otwarcie miało miejsce 4 lipca.

5 lipca Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu zorganizowało w Muzeum Ustrońskim wystawę rzeźby prof. Jana Hermy. Wernisaż, który miał miejsce 5 lipca był równocześnie inauguracją IV Festiwalu Ekumenicznego.

80-lecie istnienia, 26 lipca, obchodziła Ochotnicza Straż Pożarna w Ustroniu Lipowcu. Uroczystość rozpoczęła się koncertem orkiestry dętej OSP w Górek Wielkich. Radni wojewódzcy Karol Węglarzy, Alfred Brudny i starosta cieszyński Czesław Gluza uhonorowali sztandar jednostki złotą odznaką honorową „Za zasługi dla województwa śląskiego”.

30 lipca w Muzeum Ustrońskim obchodzono 120-lecie działalności Towarzystwa Miłośników Ustronia – najstarszego stowarzyszenia miłośników swojej miejscowości na Śląsku Cieszyńskim.

23 sierpnia na rynku odbył się Ustroński Jarmark, który połączono z obchodami piętnastolecia podpisania umowy partnerskiej z węgierskim miastem Hajdunanas. Atrakcją dnia był gulasz serwowany przed kawiarnią Sissi, który przyrządził sam burmistrz Hajdunanas Andres Eles.

31 sierpnia po raz pierwszy w Ustroniu zorganizowano Festiwal Otwarte Ogrody. Realizatorami byli Magdalena Dobranowska–Wittels i Krzysztof Wittels. W tym dniu można było zajrzeć do Ogrodu Etnograficznego państwa Barbary i Benedykta Siekierków, upiec strudel z Ludmiłą Paszczą, pogłębić wiedzę na temat stroju cieszyńskiego w ogrodzie Grażyny Kubicy, zagrać w brydża w ogrodzie państwa Janiny i Zbigniewa Dobranowskich lub też wziąć udział z wyciecze szlakiem ustrońskich kapliczek, bądź szlakiem przedwojennych willi.

13 września uroczyście obchodzono jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Ustroniu Polanie. Obchody poprzedził koncert w wykonaniu orkiestry dętej OSP z Górek Wielkich pod dyrekcją Józefa Klimurczyka. Uroczystość prowadził komendant Miejski OSP Mirosław Melcer.

4 października Muzeum Zbiory Marii Skalickiej świętowało jubileusz działalności. 15 lat wcześniej Maria Skalicka podarowała swój dom rodzinny i gromadzone przez całe życie zbiory w ręce władz Ustronia z przeznaczeniem na działalność kulturalną.

Od października Gimnazjum nr 1 nosi imię prof. Jana Szczepańskiego. Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 11 października w Auli gimnazjum.

Estrada Ludowa „Czantoria” 18 października dała w sali widowiskowej MDK Prażakówka koncert jubileuszowy. W ten oto sposób świętowano 20-lecie istnienia zespołu. Kilku członkom wręczono wyróżnienia „Za zasługi dla miasta Ustronia”. Wyróżnienia otrzymali: Jan Albrewczyński, Grażyna Pilch, Władysław Andrzej Sikora, Piotr Śliwka, Andrzej Szcześniewski, Rudolf Czyż i Józef Węgrzyn.

19 października symbolicznie pożegnano Kuźnię Ustroń. Ponad 250 osób odpowiedziało na apel dyr. Muzeum Ustrońskiego Lidii Szkaradnik i zjawiło się przed zakładem. Na pożegnanie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcie. W galowych mundurach zjawił się poczet sztandarowy rozwiązanej wcześniej Ochotniczej Straży Pożarnej Kuźni Ustroń, a w opustoszałej hali młotów wystąpiła Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”.

25 października w Muzeum Ustrońskim odbył się wernisaż wystawy Zbigniewa Niemca połączony z jubileuszem sześćdziesiątych urodzin oraz wydaniem nowej książeczki „Spod piórka i pióra”.

11 listopada podczas uroczystej sesji gmin ziemi cieszyńskiej w teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie Emilia Czembor otrzymała Laur Srebrnej Cieszynianki.

21 listopada w MDK Prażakówka odbyła się uroczysta akademia pracowników Śląskiego Szpitala Reumatologicznego im. Gen. Jerzego Ziętka, na której wręczono Szpitalowi Dyplom Akredytacyjny.

Z okazji jubileuszu 80 urodzin Karola Grzybowskiego 28 listopada w MDK Prażakówka odbył się benefis jubilata. Uroczystość prowadziła Danuta Koenig, a z programem artystycznym wystąpiła Dziecięca Estrada Regionalna „Równica”.

29 listopada Stowarzyszenie Twórcze Brzimy obchodziło 15-lecie działalności. Z tej okazji w galerii Muzeum Ustrońskiego otwarto wystawę prezentującą dorobek członków Stowarzyszenia.

30 listopada oddano do użytku 36 mieszkań komunalnych na tzw. Klocowisku. 12 grudnia wszyscy najemcy odebrali klucze do nowych mieszkań.

 

Rok 2009

9 stycznia koncertem „Ach ten Wiedeń” rozpoczął kolejny rok działalność MDK „Prażakówka”. Z orkiestrą salonową Hilarego Drozda wystąpiło trzech solistów: Olivia Ohl-Szulik, Sabina Olbrich-Szafraniec i Hubert Miśka.

13 stycznia w Muzeum Ustrońskim zorganizowano benefis Hanki z Brzeziny (Anny Gluzy) z okazji 50-lecia działalności artystycznej i 70. urodzin. Wystąpili: Jan Zachar, Zespół „Sunrise”, Zespół Kameralny „Ustroń”. Imprezę prowadzili Elżbieta Sikora i Benedykt Siekierka.

W dniach od 30 stycznia do 10 lutego Dziecięca Estrada Regionalna „Równica” przebywała na Sycylii reprezentując nasze miasto na Światowym Konkursie Zespołów Folklorystycznych, Święcie Pokoju i Kwitnących Migdałów. Do Ustronia wróciła ze złotym i srebrnym pucharem.

7 i 8 lutego w sali gimnastycznej SP-2 odbył się XV Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Miasta Ustronia. 7 lutego grały dzieci i młodzież, a 8 lutego dorośli. Turniej zorganizowało TRS „Siła Ustroń” – Sekcja Tenisa Stołowego przy współudziale Urzędu Miasta, Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Szkoły Podstawowej nr 2 w Ustroniu.

19 lutego MDK „Prażakówka” uczcił pamięć Jana Nowaka. Na spotkaniu zorganizowanym w 30. rocznicę śmierci animatora i działacza kultury przedstawiono jego zasługi i osiągnięcia. Uświetnieniem czwartkowego wieczoru w sali widowiskowej był koncert harfowy w wykonaniu Ewy Jaślar i jej uczennic.

21 lutego odbyły się Mistrzostwa Ustronia w biegach narciarskich. Rywalizowano na bulwarach nad Wisłą, a zawody zorganizowało Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Ustronia oraz Kolej Linowa „Czantoria”.

Katarzyna Wąsek zawodniczka Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria” znalazła się w kadrze Polski i reprezentowała nasz kraj we Włoszech na 48 Mistrzostwach Świata Dzieci „Trofeo Topolino Ski” w konkurencjach alpejskich. Zawody odbywały się w miejscowości Panarotta w dniach 20-21 lutego.

W dniach 20-22 lutego uroczyście świętowano 5-lecie Świetlicy Środowiskowej dla dzieci i młodzieży w Hermanicach przy parafii NMP Królowej Polski.

25 lutego odbyły się Mistrzostwa Świata w Skibobach. Rozgrywano je na Czantorii w 3 konkurencjach: super gigancie, slalomie gigancie i slalomie. Do Mistrzostw zgłosiło się 58 zawodniczek i zawodników, a na starcie stanęło 54. Wygrali Czesi przed Austrią i Szwajcarią.

Po raz pierwszy miasto Ustroń prezentowane było na XV Międzynarodowych Targach Turystycznych „Na styku kultur” w Łodzi, które trwały od 27 lutego do 1 marca. Targi odbywały się pod honorowym patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

8 marca w Czytelni Katolickiej im. Jerzego Nowaka otwarto wystawę „Dzieł nieprzeciętnego życia” Rudolfa Demla – światowej sławy witrażysty i malarza. Po emisji filmu „Mistrz Ryszard z Padwy” głos zabrał dr Mirosław Lenart, wykładowca Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu w Padwie.

21 marca w sali parafialnej kościoła ewangelicko-augsburskiego ap. Jakuba Starszego odbyła się prezentacja książki „Leśne kościoły – miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich w Beskidzie Śląskim”. Wydana książka to opis poszczególnych miejsc w czterech językach z mapkami i fotografiami. Spotkanie uświetniła orkiestra dęta pod dyr. Adama Pasternego. Inicjatorem książki był ustroniak Michał Pilch.

5 kwietnia w sali galerii Muzeum Ustrońskigo otwarto wystawę malarstwa Elżbiety Szołomiak. Artysta wystawiła swe prace w naszym mieście po 17 latach przerwy.

Znana poetka ustrońska Wanda Mider została zgłoszona do plebiscytu na „Osobowość ziem górskich”, którego celem jest promowanie osób, które w szczególny sposób przyczyniły się do spopularyzowania regionu i stanowią wzór do naśladowania.

29 kwietnia na sesji Rady Miasta radni zaopiniowali pozytywnie nowy herb i pieczęć Ustronia zaakceptowany przez Komisję Heraldyczną.

2 maja w ustrońskim amfiteatrze koncertował Państwowy Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Był to koncert charytatywny na rzecz Fundacji św. Antoniego.

25 kwietnia obchodzono w Polanie 40-lecia Szkoły Podstawowej. Był to jubileusz budynku szkoły, który został oddany do użytku 29 stycznia 1969 r.

8 maja Przedsiębiorstwo Komunalne świętowało 10-lecie działalności. Uroczyste obchody z konferencją odbyły się 21 maja w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”.

29 maja w MDK „Prażakówka” odbyła się promocja tomiku wierszy Wandy Mider „Ustrońskie strofy”. Wystąpiła DER „Równica” oraz gościnnie Magda Zborek. Promocji dokonała Elżbieta Sikora.

12 czerwca zespół „Ustronsky” wystąpił jako jeden z ośmiu laureatów koncertu Debiutów 46 Krajowego Festiwalu Piosenki Opole 2009. Wykonał piosenkę „Płonie stodoła” Czesława Niemena.

Zespół wokalno-instrumentalny „Gama 2” działający przy Gimnazjum nr 2 w Ustroniu uzyskał 1 miejsce na XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych w Częstochowie.

Z okazji 5. rocznicy powstania „Beskidzkiej Piątki” 4 lipca w amfiteatrze odbyła się wielka impreza. Wystąpił zespół „Dzień dobry” oraz, jako gwiazda programu, kabaret Łowcy.B. Uroczystość prowadzili Aneta Legierska i Dariusz Niebudek.

16 lipca w ramach V Festiwalu Ekumenicznego organizowanego przez Chrześcijańskie Stowarzyszenia Ekumeniczne w Czytelni Katolickiej odbył się wernisaż prac prof. Jana Hermy, Urszuli Górnickiej-Hermy, Tomasza Hermy i Macieja Hermy.

15 sierpnia ze stadionu KS Kuźnia wystartował Bike Maraton. Impreza należała do cyklu, na który składa się 13 Bike Maratonów, odbywających się w różnych miejscowościach na terenie całego kraju. W ustrońskiej edycji wystartowało ponad 1400 zawodników.

28 sierpnia w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej otwarto wystawę lalek z całego świata.

18 września w sali rzymskiej Muzeum Śląska Cieszyńskiego zostały wręczone nagrody powiatu cieszyńskiego w dziedzinie kultury. Otrzymali je prof. Józef Knopek, Estrada Ludowa „Czantoria” i jej kierownik artystyczny Władysław Wilczak.

9 i 10 października odbyła się w Ustroniu konferencja ekumeniczna „Kościoły chrześcijańskie o sobie” zorganizowana przez Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu. Konferencja odbyła się w auli Gimnazjum nr 1, a patronat nad nią objęli bp. Paweł Anwelier, ks. Tadeusz Rakoczy i Starosta Cieszyński Czesław Gluza.

11 listopada podczas uroczystej sesji gmin ziemi cieszyńskiej w teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie Leon Mijal otrzymał Laur Srebrnej Cieszynianki.

W Śląskim Centrum Rehabilitacji na Zawodziu odbyła się uroczystość oddania do użytku zewnętrznej panoramicznej windy szpitalnej. Uroczystość połączono z wręczeniem szpitalowi Certyfikatu Akredytacyjnego na lata 2009-2012.

 

Rok 2010

7 stycznia odbyła się promocja „Dzienników z lat 1935-1945” prof. Jana Szczepańskiego. Książkę zredagował prof. Daniel Kadłubiec. Prelekcję „Dzienników” swym śpiewem uświetniła Magdalena Hudzieczek-Cieślar a wystąpieniami: Jan Cofałka, Daniel Kadłubiec, Paweł Puczek i Marian Żyromski.

W styczniu Karol Kubala, artysta, rzeźbiarz, malarz, grafik, scenograf, projektant form przemysłowych został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Tyczkarz Międzyszkolnego Klubu Sportowego w Ustroniu Michał Kłoda został halowym mistrzem Polski w kategorii wiekowej juniorów młodszych. Podczas Mistrzostw w Spale skoczył 430 cm.

10 marca na polanie Solisko odbyły się mistrzostwa Ustronia w narciarstwie alpejskim szkół podstawowych i gimnazjów o puchar Burmistrza Miasta Ustronia.

Dwa złote medale na tegorocznej zimowej Olimpiadzie Młodzieży na Dolnym Śląsku wywalczyła reprezentantka Klubu SRS Czantoria Katarzyna Wąsek. W XVI Ogólnopolskiej Olimpiadzie startowała po raz pierwszy.

7-9 maja odbył się w Ustroniu II Kongres Rehabilitacji Onkologicznej.

W maju z powodu intensywnych opadów deszczu i wystąpienia wód gruntowych część naszego maoista znalazła się pod wodą.

7 czerwca popularny program TVP „Kawa czy herbata” zagościł w Ustroniu. Po mieście oprowadzał widzów rajdowy mistrz Polski Kajetan Kajetanowicz. Telewidzowie obejrzeli Leśny Park Niespodzianek, Równicę i Czantorię.

23 czerwca uroczysta sesja Rady Miasta poświęcona była jej 20-leciu. Obrady prowadził przewodniczący RM Stanisław Malina. Podczas sesji przedstawiono skrótową historię ustrońskiego samorządu w ostatnich 20 latach.

26 i 27 lipca na Bulwarach Wiślanych w Ustroniu rozegrano I Turniej Tenisowy VIP Ustroń Cup 2010 o puchar Burmistrza Miasta Ustronia.

31 lipca w amfiteatrze odbył się koncert pt. „Ustronsky i Przyjaciele”. Wystąpił oczywiście zespół „Ustronsky” oraz Marzena Korzonek, Magda Zborek, Karolina Kidoń, Puste Biuro oraz Lotharsi.

4 i 5 sierpnia trzykrotnie przejechała przez Ustroń kolumna wyścigu Tour de Pologne. Wyścig był zaliczany do cyklu Pro Tour czyli najważniejszych imprez kolarskich.

28 i 29 sierpnia odbył się w Ustroniu Military Festiwal. Organizatorami byli: „Wojskowe Stowarzyszenie Turystyka-Kultura-Obronność”, Agencja Dytko-Media oraz Miasto Ustroń, a patronat honorowy objął Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich.

18 września w Muzeum Ustrońskim otwarto wystawę grafik prof. Józefa Knopka – grafika, nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Wystawa nosiła tytuł „Na końcu języka”.

9 października w Muzeum Ustrońskim otwarto międzynarodową wystawę „Mosty” z udziałem twórców z miasta partnerskich Pieszczan i Ustronia.

14 października uroczyście otwierano nową halę sportową przy Szkole Podstawowej nr 1. Otwarcie połączono z obchodami Dnia Edukacji Narodowej.

2 listopada w Szkocji w czasie finału światowego konkursu „Water Innovation Award” woda „Ustronianka z Jodem” otrzymała najwyższe wyróżnienie w kategorii: najbardziej innowacyjna woda.

11 listopada tradycyjnie w Dzień Niepodległości w teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie odbyła się uroczystość wręczenia Cieszynianek. Srebrną Cieszyniankę otrzymała Elżbieta Sikora. Tego samego dnia wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk wręczył DER „Równica” nagrodę w konkursie „Śląskie na 5”.

13 listopada „Równica” obchodziła swoje 15-lecie. Koncert jubileuszowy odbył się w sali widowiskowej MDK „Prażakówka”.

19 listopada Powszechna Spółdzielnia Spożywców Społem obchodziła 90-lecie swojego istnienia.

17 grudnia w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” odbył się I Regionalny Konkurs Wyrobów Regionalnych na Święta Bożego Narodzenia.

18 grudnia w Muzeum Ustrońskim miała miejsce promocja drugiego poszerzonego wydania „Słownika Gwarowego Śląska Cieszyńskiego”. Promocji dokonała dr hab. Jadwiga Wronicz – redaktor opracowania.

 

Rok 2011

23 stycznia na dolnej polanie Solisko na Czantorii odbyły się X Zawody Narciarskie o Maskotkę Ustronia.

Do telewizyjnego programu promującego młodych wokalistów „Bitwa na Głosy” dostali się 3 ustroniacy: Karolina Kidoń, Martyna Franek i Zdzisław Baguda. Byli członkami 16-osobowej drużyny Haliny Młynkowej.

18 lutego w MDK „Prażakówka” odbył się Jubileuszowy Koncerty Zespołu Gama 2 z okazji 10-lecia istnienia. W koncercie wystąpiło kilkunastu „gamowiczów” wraz z sekcją akompaniującą. Koncert prowadzili Barbara Kossakowska i Adam Nawrocki.

Na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych w Zakopanem, która odbyła się od 15-17 lutego reprezentantka Stowarzyszenia Rekreacyjno-Sportowego „Czantoria” Katarzyna Wąsek zdobyła dwa złote i jeden srebrny medal.

21 lutego w ustrońskiej „Prażakówce” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Można Inaczej” obchodziło jubileusz 10-lecia.

Marcin Kołtun został nowym prezesem Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego S.A.

25 lutego w czasie uroczystej gali w teatrze w Cieszynie Wytwórnia Naturalnych Wód Mineralnych „Ustronianka” została uhonorowana nagrodą „Perła Zdrowia”, którą przyznano decyzją Fundacji Śląska Cieszyńskiego.

26 lutego w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej otwarto pracownię plastyczną „Malwinka”. Pracownia ta położona w górnym Ustroniu może stać się bazą kulturalną dla dzieci z Poniwca i Polany, które rzadziej niż te z Centrum korzystają z Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka”.

5 marca w Muzeum otwarto wystawę „Kwiaty w twórczości ustroniaków”. Wystawa była bardzo różnorodna. Dominowało malarstwo, ale również prace wykonane innymi technikami. W holu Muzeum na jeden dzień zagościły również obrazy rodziny Holeszów ze Świerklan Dolnych.

25 marca dokonano uroczystego otwarcia nowego zakładu  produkującego zabawki, gry i pomoce edukacyjne z drewna, którego właścicielem jest Roman Pilch. W 2006 roku produkty tej firmy zdobyły uznanie podczas targów „Świat Dziecka” w Poznaniu.

6 kwietnia zmarł dr Karol Grzybowski – długoletni dyrektor i prezes Przedsiębiorstwa Uzdrowiskowego w Ustroniu.

W kwietniu w Muzeum Ustrońskim odbyło się spotkanie z okazji 85- urodzin Włodzimierza Gołkowskiego byłego naczelnika miasta Ustronia.

27 kwietnia na podstawie  ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Burmistrz Miasta Ustroń powołał Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Ustroń. W jej skład weszli: Bogusława Rożnowicz, Olga Kisiała, Danuta Koenig, Bożena Kubień, Andrzej Pilch, Dorota Kohut, Halina Puchowska-Ryrych i Andrzej Szeja.

30 kwietnia na boisku przy szkole w Lipowcu odbyły się jubileuszowe 25 Mistrzostwa Ustronia w skoku o tyczce. Wystartowało 40 zawodniczek i zawodników.

Fundacja Euro-Partner na podstawie oceny działań starosty cieszyńskiego Czesława Gluzy przyznała mu zaszczytny tytuł Starosty Roku.

W maju rozpoczęły się roboty ziemne w okolicy Szkoły Podstawowej nr 2, gdzie ma powstać nowe rondo.

Kolejną atrakcją w Ustroniu jest park Dinozaurów położony przy dwupasmówce między Nierodzimiem a Hermanicami.

19 maja Odlewnicza Spółdzielnia Metali Nieżelaznych obchodziła jubileusz 60-lecia założenia.

20 maja przed kościołem pw. Chrystusa Króla Wszechświata  na Zawodziu zamontowano 10-metrową figurę Chrystusa Króla, której autorem jest Robert Pigoń z Krakowa.

21 maja odbył się kolarski maraton szosowy o Puchar Równicy. Startowało 179 uczestników. Kameralny Zespół Wokalny „Ustroń” uroczyście obchodził 30 lat pracy,  a z koncertem jubileuszowym wystąpił w Muzeum Ustrońskim.

27 maja z inicjatywy Danuty Koenig i według jej scenariusza urządzono w Muzeum Ustrońskim wieczornicę z okazji 2 rocznicy śmierci prof. Jana Kropa.

W dniach 13-18 czerwca MDK „Prażakówka” zorganizował w porozumieniu z Urzędem Miasta Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Dar” na terenie amfiteatru.

19 czerwca podczas otwarcia Sezonu Uzdrowiskowego odbył się I Ustroński Rajd Nordic Walking.

9 lipca  w amfiteatrze odbyły się „Echa Festiwali Piosenki Czeskiej i Słowackiej”. Pomysłodawcą imprezy była długoletnia działaczka kultury, Elżbieta Sikora.

13 sierpnia  Straż Pożarna w Ustroniu Nierodzimiu obchodziła 85-lecie swojej działalności.

20 sierpnia na łące obok Zakładu Przyrodoleczniczego na Zawodziu otwarto Pijalnię wód i Park Zdrojowy. Ustroń znalazł się w elitarnym gronie uzdrowisk, które posiadają własną pijalnię wód i tężnię.

23 września ze względu na brak kandydatów została zawieszona działalność Młodzieżowej Rady Ustronia.

Ze środków unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wykonano remont dwóch kościołów wyznaniowych  w Ustroniu: rzymskokatolickiego i ewangelicko-augsburskiego  w ramach projektu „Ekumenizm-nośnikiem kultury”.

11 listopada Samorząd Ustroński przyznał prof. Gustawowi Michnie, wieloletniemu pracownikowi naukowemu Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim, Instytutu Zootechniki w Krakowie, członkowi Polskiego Klubu Ekologicznego koło w Ustroniu – Laur Srebrnej Cieszynianki. Uroczystość odbyła się w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Po raz pierwszy właściciele wyciągów narciarskich na Czantorii, Palenicy i Poniwcu doszli do porozumienia i w tym roku zaoferowali narciarzom ski-passy czyli karty do korzystania z tych wyciągów bez konieczności kupowania biletów w kasie. Dzięki temu powstał zintegrowany system czterech wyciągów.

15 grudnia na skwerze przed Miejską Biblioteką Publiczną, na zamontowanym wcześniej cokole, ustawiono pomnik prof. Jana Szczepańskiego.

W grudniu ukazała się długo oczekiwana książka „Kuźnia 1772-2008. Dzieje zakładu, ludzi i miasta”. Książkę opracowano w Muzeum  Ustrońskim, a środki finansowe uzyskało Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń.

2012

4. stycznia w MDK „Prażakówka” zorganizowano Ekumeniczny Koncert Kolęd „Okruchy po kolędzie”. Wystąpili: Chór Ewangelicki pod dyr. Krystyny Gibiec, Chór Katolicki AVE pod dyr. Alicji Adamczyk, Estrada Ludowa „Czantoria” pod dyr. Danuty Zoń-Ciuk. Zespołom akompaniował Janusz Śliwka.

14. stycznia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim odbył się półtoragodzinny koncert kolęd prawosławnych i muzyki cerkiewnej w wykonaniu chóru „Woskresinna” z Ukrainy.

14 stycznia w Zabrzu miała miejsce XX uroczysta Gala Laurów Umiejętności i Kompetencji. Kryształowe Laury otrzymała Ustronianka Teresa Mokrysz – współwłaścicielka grupy firm „Mokate”.

Od 13-22. lutego podczas Igrzysk Młodzieży w Insbrucku nasz kraj w narciarstwie alpejskim reprezentowała ustronianka Kasia Wąsek.

Kajetan Kajetanowicz z Ustronia jako pierwszy trzy razy z rzędu wygrał Rajd Lotos Cup, odbywający się w dniach 17-19. lutego.

9. lutego w Muzeum Ustrońskim zorganizowano spotkanie z okazji 20. rocznicy śmierci Ludwika Troszoka „Od wioski do miasta – przemiany dokonane w Ustroniu w dekadzie fojta Troszoka”.

17. lutego Śląskiemu Szpitalowi Reumatologiczno-Rehabilitacyjnemu w Ustroniu przyznano uroczyście Certyfikat Akredytacyjny.

10. marca na zakończenie sezonu narciarskiego na stokach Czantorii-Solisko zostały rozegrane V marcowe zawody „Śpiących Rycerzy”. Pogoda dopisała, więc na starcie pojawiło się 65 narciarzy. Tym sposobem zakończono sezon sportowy 2011 roku na Czantorii.

16 kwietnia na skwerze przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej odsłonięto pomnik prof. Jana Szczepańskiego. W uroczystościach udział wzięli: rodzina profesora – córka Ewa, syn Artur, siostrzenice: Lidia Troszok i Anna Gluza, poseł na Sejm Czesław Gluza, burmistrz Miasta Ustroń Ireneusz Szarzec, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Malina. Pomnik został wykonany w pracowni Marka Żebrowskiego w Bielsku-Białej, a twórcą projektu jest prof. Jan Herma. W Muzeum Ustrońskim odbyła się sesja popularno-naukowa. Z prelekcjami wystąpili: prof. Daniel Kadłubiec i Katarzyna Szkaradnik.

28. kwietnia w Muzeum Ustrońskim otwarto wystawę jubileuszową Renaty Kubok.

19. kwietnia w Centrum Kultury w Siemianowicach ustrońska Estrada Regionalna „Równica” odebrała nagrodę im. Wojciecha Korfantego za całokształt pracy artystycznej promującej kulturę Śląska Cieszyńskiego w kraju i za granicą. Nagrodę wręczył przewodniczący kapituły prof. Wojciech Świątkiewicz.

19. maja w ustrońskim amfiteatrze miały miejsce Wojewódzkie Spotkania z Tradycją z VI Przeglądem Zespołów Artystycznych Kół Gospodyń Wiejskich. W ciągu dwóch dni wystąpiły grupy śpiewacze z całego województwa śląskiego. Ustroń reprezentowany był występem Estrady Ludowej „Czantoria”.

W sobotę, 26 maja odbył się I otwarty turniej piłki ręcznej. Zawody odbyły się w sali gimnastycznej SP-1 a organizatorem było TRS Siła Ustroń. W turnieju zagrało 6 drużyn: POSiR Pszczyna, Młodzi Gniewni, Bezimienni, Strzemieszyce Team oraz dwie drużyny Czantorii Ustroń.

1. czerwca w Muzeum Ustrońskim odbyło się podwójne spotkanie jubileuszowe. Świętowano 80 urodziny Renaty Dubiel-Białas i 85 urodziny Bogusława Heczki.

15. czerwca w Muzeum Ustrońskim, swoje urodziny i 50–lecie pracy konserwatorskiej  obchodziła Renata Białas. Z tej okazji otrzymała również brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Od strony artystycznej spotkanie uświetnił tenor Hubert Miśka.

W dniach 16-24. czerwca w ustrońskim amfiteatrze odbył się II Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Dar” – Beskidzkie profesje. W Plenerze uczestniczyło 10 rzeźbiarzy z Ustronia i okolic oraz czeskich obszarów przygranicznych. Rzeźby te można podziwiać w parku wokół amfiteatru.

23. czerwca dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłemu w 2011 roku, wieloletniemu dyrektorowi Uzdrowiska Ustroń, doktorowi Karolowi Grzybowskiemu.

Celem statutowym Fundacji Św. Antoniego są działania na rzecz grup mniejszości narodowej w kraju i za granicą znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. W tym celu, 30. czerwca na deskach amfiteatru odbył się koncert charytatywny, prowadzony przez Barbarę Żmijewską-Nawrotek. W koncercie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej i sekstet uczestników programu telewizyjnego „Bitwa na głosy” z drużyny Haliny Młynkowej. Aukcję poprowadził Przewodniczący Rady Miasta, Stanisław Malina

W sobotę, 7. lipca Klub Sportowy Kuźnia Ustroń obchodził swoje 90-lecie. Można było podziwiać młodych piłkarzy „Kuźni”, którzy w rozegrali mecz między sobą. Później nastąpiła dekoracja zasłużonych piłkarzy, trenerów, działaczy i prezesów. Punktem kulminacyjnym był mecz pomiędzy Piastem Gliwice a Kuźnią Ustroń. W przerwie piłkarze opowiadali o swojej pracy, dzielili się z publicznością autografami.

Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymała certyfikat MEN „Szkoła Przyjazna dla sześciolatka”.

9. lipca w ramach Festiwalu Ekumenicznego w Czytelni Katolickiej odbył się wernisaż wystawy obrazów Karola Kubali.

29. lipca starszych i młodszych fanów zgromadził koncert grupy Lady Pank w w ustrońskim amfiteatrze.

W czasie przerwy wakacyjnej w Gimnazjum nr 1 wybudowano windę wewnętrzną, która będzie służyć osobom niepełnosprawnym.

5. września w Polsko-Amerykańskiej Klinice Serca w Ustroniu lekarze po raz pierwszy w Polsce i jednocześnie na świecie wszczepili stent bioabsorbowalny.

10. września zmarł w Warszawie prof. Mieczysław Porębski – wybitny krytyk i historyk sztuki, a 21. września został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Ustroniu.

12. października w SP-5 w Lipowcu obchodziło 40-rocznicę oddania do użytku nowego budynku szkoły.

17. października obchodzono jubileusz 45-lecia uruchomienia Kolei Linowej na Czantorię.

Od 24. października do 30. listopada trwały prace rozbiórkowe Starego Domu, znajdującego się przy ul. 3 Maja.

5. listopada odbyło się spotkanie Rady Społecznej Śląskiego Szpitala Reumatologicznego w sprawie nadania opinii na temat zlikwidowania ustrońskiej placówki poprzez połączenie z urazówką w Piekarach Śląskich.

10. listopada w Kościele Chrystusa Króla Wszechświata odbyła się uroczysta msza z okazji 90-rocznicy urodzin dawnego proboszcza parafii św. Klemensa – ks. Leopolda Zielaski.

10. listopada Koło Łowieckie „Jelenica” otrzymało ZŁOM czyli najwyższe odznaczenie łowieckie w Polsce.

9 listopada na budynku archiwum Muzeum Ustrońskiego odsłonięto tablicę poświęconą pamięci rozstrzelanych pracowników tartaku i Kuźni. Tablica ta znajdowała się na terenie byłej Kuźni, jednak po jej zlikwidowaniu Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń wystąpiło z inicjatywą przetransportowania jej w miejsce bardziej eksponowane. Uroczystość poprzedziła emisja filmu z 50-lecia obchodów tragicznego dnia. Wspomnieniami podzielili się Tadeusz Podżorski i Zofia Ferfecka. Przemówienie wygłosił prezes SMKU Karol Brudny.

11. listopada w cieszyńskim Teatrze, podczas uroczystej sesji rad gmin powiatu cieszyńskiego  trzykrotny rajdowy mistrz Polski, Kajetan Kajetanowicz z Ustronia odebrał Laur Srebrnej Cieszynianki.

7. grudnia w Muzeum Ustrońskim otwarto wystawę „Aniołkowo”- twórczość podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego z Ustronia Nierodzimia. Wystawa poświęcona była zmarłemu w marcu Maksymilianowi Białoniowi  wychowankowi Ośrodka.

6. grudnia świętowano jubileusz 225-lecia Szkoły Podstawowej nr 2. Główna część obchodów wraz z programem artystycznym miała miejsce w MDK „Prażakówka”.

10 i 11. grudnia w Domu Kultury „Prażakówka” odbyły się eliminacje do Konkursu Gwary „Po cieszyńsku po obu stronach Olzy”, IX Edycja – Polska 2012. Konkurs organizowany jest naprzemiennie, raz po polskiej stronie, a raz po czeskiej. Organizatorami są: Górnośląski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Katowicach, Sekcja Ludoznawcza przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Kulturalno – Oświatowego w Republice Czeskiej, Miejski Dom Kultury „Prażakówka” w Ustroniu i Miasto Ustroń. Do konkursu przystąpiło 177 osób w 5 grupach. Uczestnicy prezentowali gwarowe teksty, wiersze i scenki rodzajowe.

14. grudnia w „Prażakówce” odbył się III Regionalny Konkurs Wyrobów Kulinarnych na Święta Bożego Narodzenia. Uczestniczki konkursu przygotowywały tradycyjne i nowoczesne potrawy, które mogą trafić na bożonarodzeniowy stół. Można było wymieniać się przepisami i degustować potrawy. Konkurs zorganizowany został przy współpracy Urzędu Miasta Ustroń.

19. grudnia Medalami  „Za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej” uhonorowano 7 osób. Medal przyznawany jest przez kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na podstawie wniosków władz organizacji kombatanckich i ofiar represji.

 2013

Pierwszą imprezą w tym roku zorganizowaną 4 .stycznia w MDK „Prażakówka” był Koncert Noworoczny „Najpiękniejsze duety i arie miłosne” w wykonaniu solistów Teatru Muzycznego z Poznania.

7 stycznia odbył się popis laureatów IX edycji Konkursu Gwarowego „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”. W kategorii 14-17 lat zwyciężyła Magdalena Kłoda w ustrońskiego Gimnazjum nr 2.

17. stycznia w MDK „Prażakówka” wychowankowie Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego przedstawili Jasełka, które uświetnił występ zespołu „Wisła” oraz zespołu „Jedyneczki” ze Szkoły Podstawowej nr 1. Wystąpili pracownicy Ośrodka oraz wolontariusze z Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Turcji. W sumie przez scenę przewinęło się 137 wykonawców.

6. lutego w „Prażakówce” odbył się galowy Koncert Towarzystwa Kształcenia Artystycznego, obchodzącego jubileusz 20-lecia istnienia.

9. lutego w Oddziale Muzeum „Zbiory Marii Skalickiej” odbyła się promocja książki Jana Szymika „Doroczne zwyczaje i obrzędy na Śląsku Cieszyńskim”.

16. lutego na Czantorii rozegrano V Narciarski Romantyczny Zjazd Parami.

22. lutego w MDK „Prażakówka” z okazji 100 rocznicy urodzin Edwarda Gierka zorganizowano uroczystość „Gierek Ustroniowi – Ustroń Gierkowi”, którego inicjatorem była Elżbieta Sikora. Na program złożyły się wystąpienia prof. Pawła Brożyka i prof. Adama Gierka oraz ustroniaków mających osobisty kontakt z Edwardem Gierkiem i koncert.

24. lutego rozegrano X Puchar Czantorii w slalomie gigancie. Na starcie stanęło 49 kobiet i 75 mężczyzn. Największą grupę stanowili narciarze z SRC „Czantoria”.

2. marca z okazji 100-lecia urodzin Józefa Pilcha zorganizowano imprezę jemu poświęconą w Muzeum Ustrońskim. Większość gości stanowili bywalcy „pogwarek” na Gojach. Nie zabrakło starych przyjaciół takich jak były wojewoda Jan Wałach, czy Stanisław Zahradnik z Zaolzia, sąsiadów, spółdzielców i załogi „Społem”, gdzie nasz bibliofil pracował jako główny księgowy przez 33 lata. Józefa Pilcha wspominali: Bogusław Binek, Ludwik Gembarzewski, Wacław Gojniczek, Zygmunt Białas, Bożena Kubień, Helena Stryja. Z okazji jubileuszu parę ciepłych słów przesłali państwo Krystyna i Otton Windholzowie z Australii.

16. marca otwarto w Muzeum Zbiory Marii Skalickiej unikatową wystawę „Beskidzkie korzenie Pawła Stellera w akwarelach”. Ekspozycja obejmuje 50 najpiękniejszych akwarel, które ukazują rodzinne strony, urodzonego w Hermianicach, artysty.

23. marca w Muzeum Ustrońskim gościły „Cieszyńskie Smaki”. Odbyła się bowiem promocja portalu pod tą nazwą założonego przez Monikę Niemiec i Agnieszkę Próchniak. Na spotkanie przybyło ponad 80 osób, a wśród gości członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z Łączki, Kozakowic, Pogórza, Górek Wielkich, Pogwizdowa.

6. kwietnia Muzeum Ustrońskie zorganizowało 90. urodziny Ottonowi Windholzowi. Z koncertem wystąpiła Estrada Ludowa „Czantoria”. Pierwszy raz zorganizowano w Ustroniu wideospotkanie przez kontynenty.

13. kwietnia w MDK „Prażakówka” odbyła się X Aukcja Charytatywna Obrazów, Rzeźby i Sztuki Użytkowej. Zgromadziła w „Prażakówce” wielu znanych ustrońskich przedsiębiorców ludzi zaangażowanych w życie naszej społeczności W sumie udało się zebrać ponad 50 tys. złotych. Jak zawsze dochód został przekazany na Stowarzyszenie „Można inaczej”, Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi i działalność statutową „Brzimów”.

14. kwietnia w Parafii NMP Królowej Polski pożegnano proboszcza ojca Wojciecha Ożoga, a powołano nowego przełożonego klasztoru Ojca Jacka Skupienia.

14. kwietnia zmarł długoletni pedagog, działacz kultury, Marian Żyromski. Pogrzeb odbył się 17. kwietnia.

27. kwietnia obchodzono jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1. Uroczystość odbyła się w auli Gimnazjum nr 1. Przemówienie wygłosił poseł Czesław Gluza. W programie artystycznym wystąpili uczniowie SP-1 i absolwenci: Martyna Franek, Karolina Kidoń i Jan Zachar.

2. maja z okazji Majówki zorganizowano w Muzeum warsztaty ceramiczne. Udział w nich wzięło 34 uczestników z wielu miast Górnego Śląska oraz Brennej, Cisownicy, Cieszyna, Krakowa, Warszawy i Łodzi.

8. maja odbyło się otwarcie nowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 2. Powstało boisko do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki czyli boisko wielofunkcyjne.

25. maja po raz pierwszy w Ustroniu przeprowadzono Rajd Rowerowy Retro. Organizatorem była Karolina Szablewska.

14. czerwca obchodzono jubileusz 30-lecia żłobka.

18. czerwca w Muzeum Ustrońskim odbyła się kolejna edycja Konkursu Wiedzy o Ustroniu im. Józefa Pilcha, zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Ustronia, któremu przyświecało hasło „Młode pokolenie odkrywa swoje korzenie”.

W dniach 21-23 czerwca w Wiśle urządzono Zjazd Pilchów. Towarzystwo Miłośników Ustronia było współorganizatorem tej imprezy.

22. czerwca na Stadionie Kuźni Ustroń odbył się Festyn Piłkarski. W ramach festynu rozegrano X Europejski Turniej Oldboyów w Piłce Nożnej. Rywalizowało 8 zespołów w tym 2 z Niemiec i 2 z Węgier.

1. lipca z inicjatywy Elżbiety Sikory w Muzeum Ustrońskim zorganizowano spotkanie z Sylwią Kowalewską z domu Mac – rodowitą ustronianką, zamieszkałą w Calgary w Kanadzie.

6. lipca obchodzono 50-lecie oddania do użytku pierwszego Domu Wczasowego w Jaszowcu. Główną inicjatorką obchodów była prezes DW „Jawor” Beata Branc-Gorgosz.

W lipcu 2013 r. obchodzono 175. rocznicę poświęcenia Kościoła Apostoła Jakuba Starszego oraz 230-lecie parafii.

W ramach IX Festiwalu Ekumenicznego 13 lipca w Muzeum Ustrońskim urządzono  wernisaż malarstwa Elżbiety Szołomiak.

2. sierpnia odbyło się w Muzeum Ustrońskim spotkanie z ustronianką Sylwią Cieślar, która ponad rok mieszkała w Peru. Jej wyjazd sfinansowany był ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tegoroczna wystawa towarzysząca Dożynkom w Muzeum Ustrońskim 17 sierpnia składała się z trzech części. W pierwszej Andrzej Piechocki, prezes Towarzystwa Kontaktów Zagranicznych omówił fotografie o tematyce ustrońskiej Fabrice’a Beulque z Francji. Następnie Muzeum prezentowało fotografie o tematyce wiejskiej i skansen ze sprzętem rolniczym, który przedstawił Leon Śliwka. Rozrywkę muzyczną zapewnił Konrad Pinkas  na akordeonie – uczeń wiślańskiego oddziału PSM w Cieszynie.

18 sierpnia urządzono największą, masową imprezę w naszym mieście – Ustrońskie Dożynki. Korowód dożynkowy z niemal stu scenkami rodzajowymi, który tradycyjnie przeszedł główną ulicą miasta oraz obrzęd dożynkowy w amfiteatrze z udziałem Estrady Ludowej „Czantoria” oraz koncert Dziecięcej Estrady Regionalnej „Równica”, chóru ewangelickiego i katolickiego obejrzało kilka tysięcy zainteresowanych.

Tak jak w innych miastach i gminach całej Polski, również w Ustroniu czytano dzieła hrabiego Aleksandra Fredry. Inicjatorem narodowego czytania był prezydent Bronisław Komorowski. Wielkie czytanie miało miejsce w Domu Kultury „Prażakówka” 7. września.

9. września na wniosek Stowarzyszenia „Czytelnia Katolicka” Rada Miasta Ustroń nadała tytuł Honorowego Obywatela Ustronia prof. Ryszardowi Demelowi z Padwy. Tytuł odebrała z rąk burmistrza Ireneusza Szarca i przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Maliny – siostra Hanna.

15. września do Muzeum Ustrońskiego przybyli przedstawiciele organizacji kombatanckich, władz samorządowych, rodzina solenizanta, alby składać życzenia 95-letniemu Adamowi Heczce. Jubileusz prowadziła Danuta Koenig. Z programem artystycznym wystąpił Kameralny Zespół Wokalny „Ustroń”. Jubilat otrzymał od ministra Jana Ciechanowskiego szablę oficerską.

29. września w Muzeum Ustrońskim obchodzono jubileusz 90. urodzin Jana Podżorskiego. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń oraz Muzeum Ustrońskie, a prowadził je Karol Brudny. Jan Podżorski „Haker” swe zawodowe życie związał w ustrońską Kuźnią. Pracował w niej 32 lata od 1945 do 1978 roku. Marzenna Szczotka i Ireneusz Szarzec wręczyli jubilatowi Honorowy Dyplom Uznania „Za zasługi dla miasta Ustronia”.

5. października obchodziła w MDK „Prażakówka” jubileusz 25-lecia działalności Estrada Ludowa „Czantoria”, która wystąpiła 800 razy z koncertami w kraju jak i poza jego granicami, a jej repertuar jest bardzo bogaty.

11.października w Miejskim Domu Kultury, w stulecie urodzin prof. Jana Szczepańskiego odbyła się uroczysta wspólna sesja Rady Powiatu Cieszyńskiego i Rady Miasta Ustroń. Dzień później zorganizowano konferencję popularno-naukową pt. „Prof. Jan Szczepański z Ustronia w świat”.

18. października Ustroń odwiedził były premier rządu polskiego, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego, obecnie europoseł Jerzy Buzek. Wystąpił z wykładem „Perspektywy polskiego górnictwa na tle zmian klimatycznych i potrzeb energetycznych Europy” podczas Międzynarodowej Konferencji „XI Szkoła Geomechaniki 2013”.

Miasto Ustroń za efektywne pozyskiwanie funduszy unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 otrzymało zaproszenie do udziału w Turnieju Europejskim – „Śląskie do przodu”. Emisja teleturnieju na antenie TVP Katowice odbyła się 21. października.

26. października w ustrońskim Muzeum obchodzono jubileusz członków ST „Brzimy”, którymi byli:  Ireneusz Czyż, Iwona Dzierżewicz-Wikarek, Andrzej Georg, Kazimierz Heczko, Jan Herda, Magdalena Lupinek,  Zbigniew Niemiec, Rudolf Piwko, Jan Sikora. Wystawę zatytułowano: „Dziewięć konarów”.

Dzięki wspaniałej postawie mieszkańców naszego miasta i bardzo dużej ilości wysłanych smsów Ustroń wygrał rywalizację z Żywcem w turnieju „Śląskie do przodu”.

Zmarł Adam Heczko, działacz społeczny, kombatant. Pogrzeb odbył się 31. października.2013 r. w kościele ewangelicko-augsburskim.

11. listopada podczas uroczystej sesji w Teatrze im. Adama Mickiewicza rozdano Laury Srebrnej Cieszynianki. Z Ustronia otrzymał ją Andrzej Georg, a Złotą – Adam Makowicz.

11. listopada zmarł Karol Kubala – ustroński artysta plastyk. Pogrzeb odbył się 16. listopada.

16. listopada w półfinale programu „Mam talent” wystąpił zespół „Tekla Klebetnica”, którego założycielem jest Zygmunt Czupryn z Ustronia. Zespół zajął 2 miejsce.

19 i 20. listopada w MDK „Prażakówka” zorganizowano X Edycję Konkursu Gwarowego „Po cieszyńsku, po obu stronach Olzy” z udziałem 220 uczestników z całej ziemi cieszyńskiej wraz z Zaolziem.

23. listopada odbyła się promocja „Kalendarza Ustrońskiego”, której dokonała Bogusława Rożnowicz, a z programem artystycznym wystąpił zespół „Tekla Klebetnica”.

1. grudnia obchodzono 30-lecie Parafii p.w. Najświętszej Marii panny Królowej Polski w Hermanicach.

16. grudnia Kajetan Kajetanowicz, czterokrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych został odznaczony, za zasługi w rozwoju i upowszechnianiu sportu, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

21. grudnia w Muzeum Ustrońskim Towarzystwo Miłośników Ustronia zaprezentowało kolejny 16 już tom „Pamiętnika Ustrońskiego”. Promocji dokonała Danuta Szczypka – historyk i pedagog z Wisły.

2014.

 1. stycznia odbył się w Miejskim Domu Kultury „Prażakówka” organizowany co dwa lata Ekumeniczny Wieczór Kolęd.
 2. stycznia w Wiśle zorganizowano Międzygminne Zawody Szkół Podstawowych w koszykówce dziewcząt i chłopców. Do rywalizacji przystąpiły zespoły z Ustronia, Wisły oraz Cisownicy. Wygrały drużyny z ustrońskiej „Jedynki” i dzięki temu SP-1 będzie reprezentować Ustroń i rejon w finale zawodów powiatowych.
 3. stycznia w Galerii Rynek miał miejsce wernisaż wystawy poplenerowej Stowarzyszenia Twórczego „Brzimy”. O wystawie i również o Stowarzyszeniu mówiła Danuta Koenig. Oprawę muzyczną zapewnił duet gitarowy – Paweł Cieślar i Adam Prośniak z Państwowej Szkoły Muzycznej w Cieszynie, filia w Wiśle.

Dziecięca Estrada Regionalna „Równica” odniosła kolejny sukces. Zajęła II miejsce na XX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szworlika. Dodatkowo zespół został uhonorowany specjalną nagrodą im. Prezydenta Miasta Będzina.

 1. stycznia po raz trzeci zorganizowano jasełka przygotowane przez Ośrodek Edukacyjno- Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nierodzimiu. Tym razem przedstawiono spektakl „Niezwykłe marzenia drzew”.
 2. lutego w Muzeum Ustrońskim odbyła się promocja najnowszego wydawnictwa, „Dziennika Józefa Pilcha”. Redakcji książki podjęła się doktorantka Uniwersytetu Śląskiego – Katarzyna Szkaradnik.
 3. lutego w Czytelni Katolickiej zorganizowano zebranie założycielskie Ustrońskiego Towarzystwa Historycznego, którego inicjatorem był Andrzej Georg, wybrany przewodniczącym.
 4. lutego Przedsiębiorstwo Komunalne obchodziło 15-lecie działalności.
 5. marca w Muzeum Ustrońskim zorganizowano spotkanie pt. „Dawne ustrońskie hafty i koronki – dumą Muzeum Ustrońskiego”. Przedstawiono film pt. „Ocalmy od zapomnienia koronkę klockową na Śląsku Cieszyńskim”.
 6. kwietnia w kościele p.w. św. Klemensa nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie „Epitafium Smoleńskiego”.

4 i 5. maja w Oświęcimiu i Krakowie urządzono XI Mistrzostwa Polski we freedivingu. Zawody wygrał i zdobył tytuł Mistrza Polski 2014 r. mieszkaniec naszego miasta Mateusz Malina, natomiast 9 listopada w Brnie został mistrzem świata w tej dyscyplinie.

 1. maja otwarto   boisko przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ustroniu.
 2. maja w MDK „Prażakówka” świętowano podwójny jubileusz – ustrońskiej poetki Wandy Mider i kierownika artystycznego ER „Równica” Renaty Ciszewskiej. W ramach imprezy odbyła się promocja najnowszego wydawnictwa „Gwarą cieszyńską pisane czyli wspomnienia Wandy Mider”.
 3. czerwca biegiem na Czantorię zainaugurowano cykl biegów górskich „Mountain Maraton 2014 – Biegaj w górach”.

W ramach „Święta Śląska” odbywającego się 28 i 29. czerwca w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie Estrada Ludowa „Czantoria” zajęła I miejsce w kategorii zespołów wokalno-instrumentalnych.

 1. lipca na stadionie Kuźni Ustroń odbyła się 40 Beskidzka Wystawa Psów Rasowych.
 2. lipca podczas Festiwalu Ekumenicznego zainaugurowano portal internetowy, który dotyczy kościołów różnych wyznań na Śląsku Cieszyńskim po obu stronach Olzy, a jego autorem i administratorem jest Zbigniew Niemiec.
 3. lipca na górnej stacji kolei Linowej „Czantorii” odbyły się nagrania do programu „Rączka gotuje”. Razem z popularnym kucharzem Remigiuszem Rączką gotowały Klaudia Kisiała i Adrianna Łabudek z Koła Gospodyń Wiejskich w Ustroniu Lipowcu.
 4. sierpnia na ustrońskim Rynku po raz drugi realizowano nagranie do programu „Rączka gotuje” tym razem gościem popularnego kucharza był czterokrotny mistrz Polskie w rajdach samochodowych Kajetan Kajetanowicz.
 5. sierpnia odbył się V Motocyklowy Wjazd na Równicę. Wzięli w nim udział motocykliści zrzeszeni w WRM MC Poland Chapter Jastrzębie.
 6. września w Muzeum Ustrońskim odbył się wernisaż wystawy fotografii Kazimierza Heczko pt. „Kotlina Panońska”, podczas którego wystąpili Anna Adamowska i Zygmunt Czupryn z zespołu „Tekla Klebetnica”. Wystawę omówił Aleksander Dorda.
 7. października otwarto w Muzeum Ustrońskim wystawę twórczości emerytowanych nauczycieli.

Na budynku sali gimnastycznej SP-1 powstał mural poświęcony sportowcowi i popularyzatorowi sportu, Bolko Kantorowi.

Od 21. października działa sygnalizacja świetlna w Ustroniu Nierodzimiu.

 1. października w Muzeum Ustrońskim odbyła się uroczystość 90-urodzin Władysława Majętnego – działacza społecznego, pisarza i folklorysty.
 2. listopada upamiętniono 70-rocznicę rozstrzelania 34 mieszkańców Ustronia, pod tablicami pamiątkowymi zainstalowanymi na Gimnazjum nr 1 i Muzeum Ustrońskim.

W listopadzie w Ustroniu Jaszowcu otwarto Uzdrowiskowe Centrum Aktywnego Seniora „Juhas”.

11 listopada podobnie jak w latach poprzednich rozdano w cieszyńskim teatrze Laury Srebrnej Cieszynianki. Tym razem uhonorowano Dorotę Kohut dyr. Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjno-Wychowawczego w Ustroniu Nierodzimiu.

Obchody Święta Niepodległości mają charakter ekumeniczny. Rozpoczęły się nabożeństwem w kościele ewangelickim, gdzie kazanie wygłosił ks. kanonik Antoni Sapota. Następna część uroczystości odbyła się pod Pomnikiem Pamięci Narodowej.

11 listopada zorganizowano jubileuszowy, 25 Bieg Legionów z z udziałem 293 uczestników.

17 listopada po raz kolejny wybory na Burmistrza Miasta Ustronia wygrał Ireneusz Szarzec, uzyskując 51, 51 % głosów.

 1. listopada w Muzeum Ustrońskim odbyła się promocja 17 edycji Kalendarza Ustrońskiego. Przestawienia książki dokonał Krzysztof Krysta – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Doznania artystyczne zapewnił 10-letni Radek Stojda i 9-letnia wokalistka Milena Szypuła.
 2. listopada w MDK „Prażakówka” wystąpił teatr CST ze spektaklem „Bolko Kantor”. Dochód ze sprzedaży biletów został przekazany na produkcję filmu realizowanego przed Andrzeja Drobika, w reżyserii Andrzeja Dudy pt. „Bolko Kantor- prawy prosty”.
 3. listopada w Muzeum Ustrońskim uroczyście zakończono konkurs plastyczny dla dzieci z ustrońskich przedszkoli „Ustroń – moje miasto jesienią”. Laureaci otrzymali książki i upominki.
 4. grudnia odbył się V Regionalny Konkurs Wyrobów Kulinarnych na Święta Bożego Narodzenia organizowany przez MDK Prażakówka przy współpracy Urzędu Miasta Ustroń pod patronatem posła na sejm RP Czesława Gluzy i burmistrza Ustronia Ireneusza Szarca. W konkursie wzięło udział 6 kół Gospodyń Wiejskich z Brennej, Ustronia Centrum, Wiślicy, Ustronia Lipowca, Dębowca, Kozakowic i jedna osoba indywidualna – Zofia Bojda w Ustronia.
 5. grudnia w Restauracji „Baldi” w Harbutowicach odbył się konkurs na najlepsze „Ciasteczko Cieszyńskiej Krainy” ogłoszony po raz czwarty przez Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina”, zrzeszającą gminy: Brenna, Chybie, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Skoczów i Zebrzydowice. W 2014 roku również Ustroń przystąpił do „Cieszyńskiej Krainy” i w następnej edycji mieszkanki naszego miasta będą mogły uczestniczyć w konkursie. Warto zaznaczyć, że gościem specjalnym był Remigiusz Rączka, który ostatnio był dość częstym gościem w naszym mieście.
 6. grudnia w Muzeum Ustrońskim odbyła się promocja 17 tomu „Pamiętnika Ustrońskiego”. Prezentacji książki dokonała dr Renata Czyż- dyrektor Miejskiej Biblioteki w Wiśle.

2015

W okresie świąteczno-noworocznym urządzono wiele imprez nawiązujących do wspólnego kolędowania. Koncerty odbywały się w kościołach, szkołach i placówkach kultury.  Wiele stowarzyszeń organizowało tradycyjne wigilijki.

2. stycznia miał miejsce Koncert Noworoczny Orkiestry Salonowej Hilarego Drozda w MDK „Prażakówka” z licznym udziałem zainteresowanych.

4. stycznia w Muzeum Ustrońskim odbyła się promocja płyty Kapeli Stela pt. „Kolędy i pastorałki”, a 16 stycznia w MDK „Prażakówka” można było wysłuchać koncertu kolęd w wykonaniu Marty Cienciały.

17. stycznia w „Zbiorach Marii Skalickiej” można było podziwiać prace Zbigniewa Niemca, znanego ustrońskiego grafika i pisarza. Wystawa nosiła tytuł „Libri amici, libri magistri”.

W styczniu-lutym czynne było na kortach tenisowych lodowisko, cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży.

21. stycznia prezydent Komorowski wręczył nominacje profesorskie dwom mieszkańcom Ustronia Zenonowi Gajdzicy i Józefowi Knopkowi, zatrudnionym w cieszyńskiej Filii Uniwersytetu Śląskiego.

Od  stycznia istnieje możliwość śledzenia poprzez Internet sesji Rady Miasta.

22. stycznia Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Nierodzimiu wystawił w MDK „Prażakówka” spektakl „Jesteś wyjątkowy”, w którym wzięło udział około 150 osób. Było to już kolejne tego typu przedsięwzięcie tej placówki.

Pod koniec stycznia w czasie karnawału szkoły urządzały bale dla dorosłych i dzieci. 21 stycznia bal urządziła SP5, 26 stycznia odbył się karnawał w „Dwójce”, a 29 stycznia – w SP1.

13. lutego znany zespół „Tekla Klebetnica” wystąpił przy pełnej sali w MDK „Prażakówka”.

11. marca w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Muflon” otwarto galerię o tej samej nazwie z udziałem władz miejskich, działaczy kultury oraz członków ST „Brzimy”.

13. marca w Muzeum Ustrońskim można było zapoznać się z fotografiami autorstwa prof. Kazimierza Wiecha z Krakowa „Cmentarz Lwowski”.

14. marca Ustroń został wybrany najpopularniejszą miejscowością w plebiscycie organizowanym przez stację radiową RMF- FM.

17-20. marca. XVII Ustrońskie Spotkania Teatralne odbyły się w MDK „Prażakówka”. Wystąpili m.in. Jan Nowicki i Andrzej Seweryn.

W kwietniu zakończono wycinkę drzew w centrum nad Wisłą, przygotowując brzeg rzeki do plażowania.

11. kwietnia w Muzeum Ustrońskim urządzono wernisaż grafiki dr Magdaleny Pastuszak z Warszawy pt. „Tacy jak my”.

W kwietniu na pomniku Pamięci Narodowej zostały umieszczone tablice poświęcone 23 osobom pomordowanym podczas II wojny światowej w Katyniu, Miednoje i innych miejscach straceń.

3. maja w rocznicę uchwalenia Konstytucji odbyły się jak corocznie uroczystości pod pomnikiem Pamięci Narodowej i w kościele św. Klemensa.

8. maja Chrześcijańska fundacja „Życie i Misja” obchodziła jubileusz 25-lecia działalności.

Imprezę z koncertem „Miłość ponad wszystko” zorganizowano na rynku.

10. maja w wyborach prezydenckich w Ustroniu Bronisław Komorowski uzyskał 47, 6% głosów, a Andrzej Duda 24,8%.

15. maja odchodzono w MDK „Prażakówka” 25-lecie Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji „Repty”.

27. maja uroczystość 25-lecia „Gazety Ustrońskiej” zorganizowano w Muzeum Ustrońskim, której podstawowy program stanowiły wspomnienia.

6. czerwca na rynku odbyły się obchody 120-lecia OSP Ustroń Centrum.

15. czerwca rozpoczął się tygodniowy V Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski „Dar” w amfiteatrze. Plon kilku plenerów jest atrakcją parku wokół amfiteatru.

21. czerwca, podobnie jak w latach ubiegłych nastąpiło Otwarcie Sezonu Uzdrowiskowego z bogatym programem artystycznym.

W dniach 11 do  26 lipca urządzono XI Festiwal Ekumeniczny. Program jest corocznie bardzo urozmaicony, przygotowany przez obie parafie, a także instytucje kulturalne. Otwarcie Festiwalu rozpoczęło się wernisażem wystawy poświęconej kompozytorowi Janowi Sztwiertni w Muzeum Ustrońskim.

W sezonie letnim oferta kulturalna była bardzo bogata, a najwięcej masowych imprez urządza się w amfiteatrze, m.in.: IX Mini Reggae Fest, Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu, Ustroński Koktajl Szlagierów, Festiwal Militarny z Konkursem Piosenki Żołnierskiej, Gala Piosenki Biesiadnej, Gdzie Biją Źródła- Festiwal Muzyki Folkowej i Biesiadnej i inne.

15. sierpnia odbyły się uroczystości z okazji święta Wojska Polskiego z mszą w kościele św. Klemensa i złożeniem kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej.

W tym samym dniu odbyły się już X Mistrzostwa Polski w Podawaniu Baraniny, przygotowane w studiu kulinarnym firmy RM Gastro.  Głównym organizatorem tej tradycyjnej imprezy jest Gromada Górali na Śląsku Cieszyńskim z siedzibą w Ustroniu.

23. sierpnia urządzono cieszące się masową popularnością Ustrońskie Dożynki , jako finał Dni Ustronia z korowodem złożonym z około 100 scenek rodzajowych  oraz obrzędem dożynkowym w amfiteatrze.

5. września Estrada Regionalna „Równica” odchodziła 20-lecie działalności, prezentując kilkugodzinny program w amfiteatrze.

16. września Stowarzyszenie Młodzi Demokraci urządziło obchody 76 rocznicy spalenia ustrońskiej synagogi, przy pomniku upamiętniającym dawną synagogę na ul. Ogrodowej.

14. października powróciła do Ustronia odzyskana przez Muzeum Ustrońskie legendarna rzeźba „Hutnik”, pochodząca z końca XVIII w., przedstawiająca założyciela ustrońskiego przemysłu arcyksięcia Albrechta Kazimierza w mundurze górniczo – hutniczym.

W dniach 9 i 11 listopada odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji Święta Niepodległości i 71 rocznicy masowego mordu hitlerowców na mieszkańcach Ustronia. 9 listopada nastąpiło złożenie kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej. Program patriotyczny wykonali uczniowie Gimnazjum nr 1. Natomiast 11 listopada odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w kościele ewangelickim z kazaniem ks. Antoniego Sapoty, a po nim przemarsz wraz z orkiestrą pod pomnik pamięci narodowej.

11. listopada Laurem Srebrnej Cieszynianki wyróżniony został Franciszek Korcz, dawniej radny i przewodniczący Rady Miejskiej, aktywny działacz społeczny, m.in. w Fundacji św. Antoniego,  natomiast ks. Alojzy Wencepel, długoletni proboszcz parafii rzymskokatolickiej w Polanie, organizator wielu przedsięwzięć charytatywnych zmierzających do pomocy biednym i bezdomnym został wyróżniony Laurem Srebrnej Cieszynianki przez Powiat Cieszyński.

26. listopada zmarł Oton Winecki – Windholz, Honorowy Obywatel Ustronia, rodem z naszego miasta, od 1968 r. zamieszkały w Melbourne (Australia), który utrzymywał stałe kontakty z mieszkańcami Ustronia i przyjeżdżał wielokrotnie do rodzinnych stron.

4. grudnia w Paryżu mistrz Europy w rajdach samochodowych Kajetan Kajetanowicz odebrał pamiątkową statuetkę.


Highslide for Wordpress Plugin